Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Družbena odgovornost podjetij v EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Družbena odgovornost podjetij v EU

POVZETEK:

Evropa – središče odličnosti za družbeno odgovornost podjetij – COM(2006) 136 final

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TEGA SPOROČILA?

Določa prioritete in ukrepe na področju družbene odgovornosti podjetij* (DOP) za boljše izkoriščanje potenciala podjetij za prispevanje k trajnostnemu razvoju in ciljem strategije za rast in razvoj.

To bo prineslo koristi podjetjem, gospodarstvu EU in družbi kot celoti.

KLJUČNE TOČKE

Razvoj prakse DOP vključuje številne deležnike (npr. sindikate, vlagatelje, potrošnike in nevladne organizacije).

Za promocijo DOP se Evropska komisija osredotoča na:

podpiranje pobud različnih interesnih skupin;

sodelovanje z državami EU v okviru skupine nacionalnih predstavnikov DOP na visoki ravni z namenom mobilizacije nacionalnih in regionalnih instrumentov;

ozaveščanje potrošnikov o vplivu izbire;

promocijo DOP med malimi in srednje velikimi podjetji (MSP).

Zaradi politike, ki ji sledi Evropska komisija, je bil na področju DOP dosežen napredek. Sporočilo iz leta 2011 opredeljuje sodobni koncept DOP, ki ga je opredelila Komisija, ter ukrepe, ki bi se jih izvajalo na tem področju v obdobju od 2011 do 2014.

Strategija EU o DOP vključuje:

spodbujanje vidnosti DOP in razširjanje dobrih praks na področju DOP;

izboljševanje in nadziranje ravni zaupanja v gospodarstvu;

izboljševanje tržnih nagrad za DOP;

izboljševanje preglednosti družbenih in okoljskih informacij podjetij;

vključevanje DOP v izobraževanje, usposabljanje in raziskave;

poudarjanje pomembnosti javnih politik DOP in

boljše usklajevanje evropskih in globalnih pristopov k DOP.

Za ocenjevanje strategije DOP je Komisija začela javno posvetovanje o DOP za obdobje 2011–2014. S tem naj bi opredelili dosežke, primanjkljaje in izzive za prihodnost.

OZADJE

Od objave Zelene knjige o družbeni odgovornosti podjetij leta 2001 je Evropska komisija igrala popolnoma novo vlogo pri razvoju javne politike v korist DOP.

KLJUČNI POJEM

* Družbena odgovornost podjetij (DOP): koncept, kjer podjetja v svoje poslovne dejavnosti in odnose s svojimi interesnimi skupinami prostovoljno vključujejo vprašanja glede socialnih in okoljskih zadev. Četudi morajo DOP voditi podjetja, pa lahko vlade igrajo podporno vlogo preko ukrepov v okviru politik in uredb.

AKT

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru – izvajanje partnerstva za rast in delovna mesta: Evropa – središče odličnosti za družbeno odgovornost podjetij (COM(2006) 136 final z dne 22. marca 2006)

POVEZANI AKTI

Delovni dokument služb Komisije o izvajanju Smernic ZN za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu – trenutno stanje (SWD(2015) 144 final z dne 14. julija 2015)

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Obnovljena strategija EU za družbeno odgovornost podjetij za obdobje 2011–14 (COM(2011) 681 final z dne 25. oktobra 2011)

Javno posvetovanje o družbeni odgovornosti podjetij, 2014

Uredba (EU) št. 995/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. oktobra 2010 o določitvi obveznosti gospodarskih subjektov, ki dajejo na trg les in lesne proizvode (UL L 295, 12.11.2010, str. 23–34)

Direktiva 2014/95/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o spremembi Direktive 2013/34/EU glede razkritja nefinančnih informacij in informacij o raznolikosti nekaterih velikih podjetij in skupin (UL L 330, 15.11.2014, str. 1–9)

Zadnja posodobitev 09.11.2015

Top