Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mednarodni sporazumi in zunanje pristojnosti EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Mednarodni sporazumi in zunanje pristojnosti EU

 

POVZETEK:

Člen 3 Pogodbe o delovanju Evropske unije

Člen 4 Pogodbe o delovanju Evropske unije

Člen 207 Pogodbe o delovanju Evropske unije

Člen 216 Pogodbe o delovanju Evropske unije

KAJ PRAVIJO POGODBE O EVROPSKI UNIJI (EU) IN NJENIH ZUNANJIH PRISTOJNOSTIH?

Z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe je EU pridobila pravno osebnost. EU je torej subjekt mednarodnega prava in se je sposobna pogajati in sklepati mednarodne sporazume v svojem imenu, tj. ima pristojnosti (ali pooblastila) na tem področju, ki jih je pridobila s pogodbami.

Ti mednarodni sporazumi imajo pravne učinke na notranje pravo EU in pravo držav EU. Poleg tega ustanovne pogodbe EU določajo postopke, po katerih lahko EU sklepa mednarodne sporazume.

Opredelitev

Mednarodni sporazumi so rezultat soglasja med EU na eni strani in državo zunaj EU ali organizacijo tretjih strank na drugi strani. Ti sporazumi ustvarjajo pravice in obveznosti za institucije EU in države EU. Postanejo del prava EU na dan, ko začnejo veljati, ali na drug določen datum.

Pravno so mednarodni sporazumi sekundarne konvencije in sporazumi in morajo biti zato v skladu z ustanovnimi pogodbami EU. Vendar imajo večjo vrednost kot „enostranski“ sekundarni akti, tj. akti, ki jih enostransko sprejmejo institucije EU (uredbe, direktive, sklepi itn.).

Zunanje pristojnosti EU

Zunanje pristojnosti EU so opredeljene v členu 216 Pogodbe o delovanju EU (PDEU). EU lahko sklepa mednarodne sporazume:

  • v primerih, določenih v ustanovnih pogodbah;
  • kadar je tako določeno v pravno zavezujočem aktu;
  • kadar je sklenitev sporazuma potrebna za doseganje enega od ciljev EU, tudi v odsotnosti notranje zakonodaje EU;
  • kadar lahko sporazum vpliva na skupna pravila, sprejeta v notranjem pravu EU. To pomeni, da tam, kjer je EU sprejela skupna pravila za izvajanje politike, države EU ne morejo več sklepati sporazumov z državami zunaj EU, ki vplivajo na ta pravila.

Poleg tega člen 207 PDEU ureja trgovinsko politiko EU – ključno zunanjo pristojnost EU in osrednji element njenih odnosov s preostalim svetom.

Izključna pristojnost in deljena pristojnost

Razdelitev pristojnosti med EU in državami EU je izražena tudi na mednarodni ravni. Kadar se EU pogaja in sklene mednarodni sporazum, ima bodisi izključno pristojnost bodisi pristojnost, ki je deljena z državami EU.

Kadar ima izključno pristojnost, ima samo EU pooblastilo za pogajanje in sklenitev sporazuma. Poleg tega člen 3 Pogodbe o delovanju Evropske unije določa področja, na katerih ima EU izključno pristojnost za sklenitev mednarodnih sporazumov, vključno s trgovinskimi sporazumi.

Kadar je pristojnost deljena z državami EU, sporazum sklenejo EU in države EU. To je torej mešani sporazum, h kateremu morajo države EU dati svoje soglasje. Področja, na katerih so pristojnosti deljene, so določena v členu 4 Pogodbe o delovanju EU.

GLAVNI DOKUMENTI

Člen 3 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL C 202, 7.6.2016, str. 51).

Člen 4 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL C 202, 7.6.2016, str. 51–52)

Člen 207 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL C 202, 7.6.2016, str. 140–141)

Člen 216 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL C 202, 7.6.2016, str. 144)

Zadnja posodobitev 08.08.2016

Top