Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Delitev pristojnosti znotraj Evropske unije

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Delitev pristojnosti znotraj Evropske unije

 

POVZETEK

EU ima samo tiste pristojnosti, ki so nanjo prenesene s Pogodbama (načelo prenosa pristojnosti). V skladu s tem načelom lahko EU deluje le v mejah pristojnosti, ki so jih s Pogodbama nanjo prenesle države EU za uresničevanje ciljev, določenih v Pogodbah. Države EU ohranijo vse pristojnosti, ki niso s Pogodbama dodeljene EU. Lizbonska pogodba pojasnjuje delitev pristojnosti med EU in državami EU. Te pristojnosti so razdeljene v tri glavne kategorije:

 • izključne pristojnosti,
 • deljene pristojnosti in
 • podporne pristojnosti.

Tri glavne vrste pristojnosti

 • 1.

  Izključne pristojnosti (člen 3 Pogodbe o delovanju Evropske unije – PDEU): področja, na katerih lahko samo EU opravlja zakonodajno funkcijo in sprejema zavezujoče akte. Države EU lahko tako ukrepajo same le, če jih EU pooblasti za izvajanje teh aktov. EU ima izključno pristojnost na naslednjih področjih:

 • 3.

  Podporne pristojnosti (člen 6 PDEU): EU lahko posreduje samo zaradi podpore, uskladitve ali dopolnitve ukrepov držav EU. V pravno zavezujočih aktih EU se ne sme zahtevati usklajevanje predpisov držav EU. Podporne pristojnosti veljajo za naslednja področja politike:

Posebne pristojnosti

EU lahko sprejme ukrepe, da bi zagotovila uskladitev gospodarske, socialne in zaposlitvene politike držav EU na ravni EU.

Za skupno zunanjo in varnostno politiko EU so značilne posebne institucionalne značilnosti, kot je omejeno sodelovanje Evropske komisije in Evropskega parlamenta v postopku odločanja ter izključitev vsake zakonodajne dejavnosti. To politiko opredeljuje in izvaja Evropski svet (ki ga sestavljajo voditelji držav ali vlad držav EU) in Svet (ki ga sestavljajo predstavniki vsake države EU na ministrski ravni). Predsednik Evropskega sveta in visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko zastopata EU v zadevah na področju skupne zunanje in varnostne politike.

Izvajanje pristojnosti

Za izvajanje pristojnosti EU veljata dve temeljni načeli, določeni v členu 5 Pogodbe o Evropski uniji:

 • sorazmernost: ukrepi EU vsebinsko in po obsegu ne presegajo tistega, kar je potrebno za doseganje ciljev Pogodb,
 • subsidiarnost: EU lahko na področju, ki ni v njeni izključni pristojnosti, ukrepa le, če in kolikor države EU ciljev predlaganih ukrepov ne morejo zadovoljivo doseči, temveč bi se ti lažje dosegli na ravni EU.

Zadnja posodobitev 26.01.2016

Top