Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Glasovanje s kvalificirano večino in redni zakonodajni postopek

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Glasovanje s kvalificirano večino in redni zakonodajni postopek

 

POVZETEK

Cilj Lizbonske pogodbe je posodobiti in izboljšati postopek odločanja Evropske unije (EU) v razširjeni EU, ki obsega 28 držav. Pogodba razširja glasovanje s kvalificirano večino v Svetu EU in področja, na katerih je Evropski parlament na enakopravni ravni s Svetom pri sprejemanju zakonodajnih aktov (uredb, direktiv in sklepov) na predlog Komisije (redni zakonodajni postopek).

NOVA PODROČJA POLITIKE, O KATERIH SE GLASUJE S KVALIFICIRANO VEČINO

Glasovanje s kvalificirano večino je danes najpogostejša oblika glasovanja v Svetu EU in se uporablja za večino njegovih odločitev. Kvalificirana večina z Lizbonsko pogodbo nadomešča soglasje na številnih novih področjih:

ukrepi glede nadzora zunanjih meja, azila in priseljevanja,

pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah in usklajevanje na področjih kazenskega prava, na primer pri opredelitvi kaznivih dejanj in sankcij na posebej resnih področjih kriminala (npr. terorizma, trgovine z ljudmi, spolnega izkoriščanja žensk in otrok, nedovoljenega prometa s prepovedanimi drogami, pranja denarja),

uvedba evropskih pravic intelektualne lastnine, da se zagotovi enotno varstvo pravic intelektualne lastnine po vsej EU,

ukrepi za podporo športa in kulture,

nekateri vidiki trgovinske politike EU (tj. na področjih kulturnih in avdiovizualnih storitev, socialnih, izobraževalnih ali zdravstvenih storitev in za sprejetje notranjih predpisov).

Vendar pa soglasje še vedno velja kot splošno pravilo na občutljivih področjih, kot je:

davčno usklajevanje (neposredni davki),

socialna varnost in socialna zaščita,

čezmejni vidiki družinskega prava,

Poleg tega se morajo s pristopom novih držav k EU in spremembami Pogodb strinjati vse države EU.

VEČJA UPORABA REDNEGA ZAKONODAJNEGA POSTOPKA

Lizbonska pogodba zlasti na področjih pravice, svobode in varnosti ter kmetijstva vključuje dodatnih 40 pravnih podlag (področij politike, ki imajo podlago v členih Pogodbe) v obseg rednega zakonodajnega postopka, prej znanega kot postopek soodločanja. Ta postopek se zdaj uporablja za večino zadev, o katerih se Svet EU odloča s kvalificirano večino.

Spremembe

Razširitev obsega kvalificirane večine je bila podvržena določenim spremembam, zlasti na področju pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah (člena 82 in 83 Pogodbe o delovanju Evropske unije – PDEU) in socialne zaščite delavcev migrantov (člen 48 PDEU).

Lizbonska pogodba je na teh področjih uvedla „zavorne klavzule“ , ki omogočajo odstopanje od rednega zakonodajnega postopka, če država meni, da bo zakonodaja, ki je v postopku sprejemanja, ogrozila temeljna načela njenega sistema socialne varnosti ali sistema kazenskega prava.

Lizbonska pogodba je uvedla tudi „premostitvene klavzule“ za prehod s soglasnega odločanja na glasovanje s kvalificirano večino pri sprejemanju zakonov na določenem področju.

Več informacij:

Zadnja posodobitev 24.11.2015

Top