Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sprememba Pogodb EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sprememba Pogodb EU

 

POVZETEK

Možnost spremembe ustanovitvenih Pogodb je temeljnega pomena za Evropsko unijo (EU). S tem se lahko okvir evropske zakonodaje in politik prilagodi novim izzivom, s katerimi se mora soočati EU. Lizbonska pogodba nudi možnost poenostavljenega postopka za spremembo, z njo pa so te spremembe tudi bolj demokratične.

Postopki za spremembo so opisani v členu 48 Pogodbe o Evropski uniji. Države EU se morajo, ne glede na postopek, ki ga izberejo, soglasno strinjati o spremembi zadevnih določb Pogodbe.

REDNI POSTOPEK ZA SPREMEMBO

Redni postopek za spremembo se nanaša na ključne spremembe v Pogodbah, kot je povečanje ali zmanjšanje pristojnosti EU. To poteka na naslednji način:

Nacionalna vlada katere koli države EU, Evropski parlament ali Komisija lahko predloži Svetu predlog spremembe Pogodb. Svet te predloge predloži Evropskemu svetu (ki ga sestavljajo voditelji držav in vlad držav EU), o predlaganem postopku pa se obvestijo tudi nacionalni parlamenti.

Če Evropski svet sprejme pozitiven sklep, se skliče Konvencija predstavnikov nacionalnih parlamentov, voditeljev držav ali vlad držav EU, Evropskega parlamenta in Komisije. Konvencija preuči predloge sprememb in sprejme sklepe s soglasjem.

Predsednik Sveta nato skliče konferenco predstavnikov vlad držav EU, da se v medsebojnem soglasju sprejmejo spremembe pogodb. Spremembe začnejo veljati, ko jih ratificirajo vse države EU.

Evropski svet lahko po odobritvi Evropskega parlamenta sklene, da Konvencije ne skliče, če spremembe niso zelo pomembne.

POENOSTAVLJEN POSTOPEK ZA SPREMEMBO

Lizbonska pogodba vzpostavlja poenostavljen postopek za spremembo notranjih politik in ukrepovEU (na primer na področju kmetijstva in ribištva, notranjega trga, nadzora meja, ekonomske in monetarne politike). Cilj je olajšati nadaljnje evropsko povezovanje na teh področjih.

S tem postopkom se je mogoče izogniti potrebi po sklicevanju evropske konvencije in medvladne konference.

Če se sprememba nanaša na monetarne zadeve, Evropski svet odloča soglasno po posvetu s Komisijo, Evropskim parlamentom in Evropsko centralno banko. Spremembe Pogodb začnejo veljati samo, če jih ratificirajo vse države EU.

Vendar pa s poenostavljenim postopkom za spremembo ni dovoljeno razširiti pristojnosti EU.

Po bančni krizi v letu 2008 je bil poenostavljen postopek uporabljen, da bi se omogočila vzpostavitev evropskega mehanizma za stabilnost z medvladnim sporazumom držav euroobmočja. S sklepom Evropskega sveta z dne 25. marca 2011 se k členu 136 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) doda tretji odstavek, ki se glasi: „države članice, katerih valuta je euro, lahko vzpostavijo mehanizem za stabilnost…,“ vendar „…bodo za odobritev kakršne koli potrebne finančne pomoči v okviru mehanizma veljali strogi pogoji“.

PREMOSTITVENE KLAVZULE

„Premostitvene klavzule“ so drugi poenostavljen postopek za spremembo.

Splošna premostitvena klavzula (člen 48(7) PEU) se nanaša na naslednja primera:

1.

kadar Svet v skladu s Pogodbama o sprejetju aktov odloča soglasno, lahko Evropski svet sprejme sklep, s katerim Svet pooblašča, da odloča s kvalificirano večino. Ta možnost ne zajema sklepov o vojaških in obrambnih zadevah;

2.

kadar Svet v skladu s Pogodbama o sprejetju aktov odloča po posebnem zakonodajnem postopku, lahko Evropski svet sprejme sklep, ki omogoča, da se takšni akti lahko sprejmejo po rednem zakonodajnem postopku.

Evropski svet lahko v obeh primerih odloča soglasno po odobritvi Evropskega parlamenta. Poleg tega ima vsak nacionalni parlament pravico nasprotovati uporabi splošne premostitvene klavzule in jo preprečiti.

KLAVZULA O FLEKSIBILNOSTI (ČLEN 352 PDEU)

Ta klavzula razširja pooblastila EU, kadar se izkaže, da je zaradi doseganja enega od ciljev Pogodb potrebno ukrepanje in kadar Pogodbi ne predvidevata potrebnih pristojnosti. Ukrepe iz te določbe sprejme Svet soglasno na predlog Komisije in po odobritvi Evropskega parlamenta. Ukrepi ne smejo vključevati harmonizacije zakonov držav EU na področjih, kjer Pogodbi takšno harmonizacijo izključujeta.

Zadnja posodobitev 17.11.2015

Top