Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evropska komisija

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Evropska komisija

POVZETEK

UVOD

Lizbonska pogodba potrjuje temeljne dejavnosti Komisije v zvezi z njeno pravico do pobude, izvršilno in nadzorno funkcijo ter funkcijo zastopanja. Določeno število sprememb se nanaša zlasti na sestavo Komisije. V duhu nadaljevanja sprememb iz pogodb o reformah so se povečale vloga in pristojnosti predsednika Komisije. Med glavnimi novostmi je oblikovanje mesta visokega predstavnika Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko. Poleg tega poskuša Lizbonska pogodba zmanjšati število komisarjev, vendar Evropski svet še ni izrazil želje, da bi to določbo začeli izvajati tudi v praksi.

SESTAVA

Načelo, določeno v Lizbonski pogodbi, navaja, da bi število komisarjev moralo biti za eno tretjino manjše od števila držav članic in da bi izbor članov morali potekati na osnovi enakopravne rotacije.

Na podlagi oprostitve, določene v Pogodbi, pa je Evropski svet maja 2013 sprejel enoglasno odločitev, da ohrani enako število komisarjev, kot je držav članic (vključno s predsednikom in visokim predstavnikom Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko). Da bi upošteval učinke te odločitve na upravljanje Komisije, jo bo Svet ponovno proučil pred imenovanjem naslednje Komisije, ki bo začela delovati najpozneje 1. novembra 2014.

Z Lizbonsko pogodbo je bila znotraj Komisije ustvarjena nova funkcija: visoki predstavnik Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko. Njegova/njena naloga je voditi zunanjo politiko Unije. Visoki predstavnik oziroma predstavnica predseduje Svetu za zunanje zadeve, ohranja Evropsko službo za zunanje delovanje, hkrati pa je eden od podpredsednikov oziroma ena od podpredsednic Komisije. Imenuje ga/jo Evropski svet s kvalificirano večino in v soglasju s predsednikom Komisije. Istočasno tudi Evropski parlament glasuje o njegovi/njeni potrditvi ter o potrditvi predsednika in drugih članov Komisije.

VLOGA PREDSEDNIKA

Amsterdamska pogodba in Pogodba iz Nice sta razširili posebne pravice predsednika oziroma predsednice Komisije. Določiti mora politične smernice zbora, pa tudi vzpostaviti notranjo organizacijo Komisije. Komisarjem tako dodeli naloge, med svojim mandatom pa lahko pristojnosti tudi spreminja. Med člani Komisije imenuje podpredsednike, z izjemo visokega predstavnika za zunanjo politiko in varnostne zadeve. Od začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe lahko brez potrditve zbora od komisarja tudi zahteva, da odstopi s svoje funkcije.

POSTOPKI IMENOVANJA

Predsednika Komisije s kvalificirano večino predlaga Evropski svet, nato pa še Evropski parlament. Vendar Lizbonska pogodba uvaja neposredno povezavo med izidi volitev v Evropski parlament in izbiro kandidata za predsedovanje Komisiji. Evropski svet mora, ko želi izbrati osebo, ki naj bi bila imenovana za predsednika Komisije, upoštevati izide v Parlamentu. Ta sprememba je Parlamentu dala večji pomen pri izbiri predsednika. Zaradi tega in v okviru evropskih volitev v letu 2014 je Komisija podala priporočilo, da naj evropske politične stranke predlagajo svojega kandidata za položaj predsednika Komisije, s čimer povečuje politične interese, povezane z volitvami.

Svet nato v soglasju z izvoljenim predsednikom sprejme seznam oseb, ki jih predlaga za imenovanje v Komisijo, z izjemo visokega predstavnika za zunanje zadeve in varnostno politiko. Člani Komisije so izbrani na podlagi svoje splošne usposobljenosti in neodvisnosti. V Lizbonski pogodbi je dodano novo merilo o njihovi evropski zavezi. Celoten zbor odobri Evropski parlament s parlamentarnim glasovanjem.

PREGLEDNA TABELA

Pogodba

Členi

Zadeva

Pogodba o EU

17

Vloga in sestava Komisije; določanje in posebne pravice predsednika Komisije

Pogodba o Evropski uniji

18

Imenovanje in pristojnosti visokega predstavnika za zunanje zadeve in varnostno politiko

Pogodba o delovanju Evropske unije

244 do 250

Delovanje Komisije

POVEZANI AKTI

Sklep Evropskega Sveta z dne 22. maja 2013 o številu članov Evropske komisije [ 2013/272/EU - Uradni list L 165, 18.10.2013].

Zadnja posodobitev: 09.04.2014

Top