Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dohodki in poslovanje kmetij - statistika EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Dohodki in poslovanje kmetij - statistika EU

Mreža računovodskih podatkov s kmetij (FADN) omogoča Evropski komisiji, da zbira podatke o dohodkih in gospodarskih dejavnostih kmetijskih gospodarstev v Evropski uniji (EU), da bi lahko na njihovi podlagi sprejemala odločitve o oblikovanju prihodnosti skupne kmetijske politike.

AKT

Uredba Sveta (ES) št. 1217/2009 z dne 30. novembra 2009 o vzpostavitvi mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropski uniji

POVZETEK

Da bi se drugim institucijam in javnosti zagotovil enostaven in primeren dostop do letnih analitičnih poročil na podlagi FADN, so poročila, ki obravnavajo izbrane sektorje, objavljena na za to namenjenem spletnem mestu.

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Uredba določa pravila za zbiranje primerljivih računovodskih podatkov s kmetij po vsej EU. Ti podatki se uporabljajo za določanje letnega dohodka kmetijskih gospodarstev in poslovno analizo njihovih dejavnosti. Podatki se zbirajo vsako leto na podlagi vzorca, ki ga sestavlja več kot 80 000 kmetijskih gospodarstev.

Postopek zbiranja računovodskih podatkov

Države EU so odgovorne za spremljanje na svojem ozemlju in vsaka od njih mora imenovati organ za zvezo, ki organizira zbiranje podatkov iz različnih virov (kot so kmetije, računovodske pisarne) in jih po elektronski poti pošlje naprej Komisiji.

Državni odbor je odgovoren za izbor poročevalskih kmetij (tj. gospodarstev, ki so vključene v spremljanje). Če ima država EU več enot, se lahko državni odbor obrne na regionalne odbore.

Poročila s kmetijskih gospodarstev

Vsaka kmetija, ki je vključena v spremljanje, pripravi poročilo, ki je vrsta vprašalnika. Podatki, ki jih je treba zbrati in poslati Evropski komisiji, so identični za vse države EU, ne glede na njihove računovodske prakse in način organizacije postopka zbiranja podatkov.

KLJUČNE TOČKE

Uredba (EU) št. 1318/2013 spreminja Uredbo Sveta (ES) št. 1217/2009 (temeljni akt FADN) in uvaja nekatere spremembe v pravila o mreži računovodskih podatkov s kmetij.

Evropski komisiji podeljuje pooblastila za sprejemanje delegiranih in izvedbenih aktov. Ta podeljena pooblastila se med drugim nanašajo na:

  • pripravo seznama enot FADN (nekatere države EU predstavljajo eno samo enoto, druge, zlasti večje države, pa so razdeljene v manjše ozemeljske enote, kot so regije ali province),
  • pravila o določitvi ekonomske velikosti poročevalskih kmetij, ki so vključene v vzorec, in o načrtu izbora poročevalskih kmetij,
  • razvrstitev kmetijskih gospodarstev EU v skladu z glavno tipologijo,
  • glavne skupine računovodskih podatkov, ki jih je treba zbrati, in splošna pravila zbiranja podatkov.

Na podlagi tega podeljenega pooblastila Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1198/2014 določa pravila, ki dopolnjujejo nekatere elemente Uredbe (ES) št. 1217/2009 (npr. povezavo med tipi kmetovanja ali seznam glavnih skupin računovodskih podatkov, ki jih je treba zbrati).

V zvezi z izvedbenimi pooblastili pa Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 2015/220 določa pravila za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1217/2009. Ta vključujejo podroben opis skupine računovodskih podatkov, ki jih je treba zbrati v vsakem poročilu s kmetije, in ekonomske prage, ki se uporabljajo v vsaki državi.

V skladu z Uredbo (ES) št. 1217/2009 veljajo za podatke stroga pravila o zaupnosti in se lahko uporabljajo samo za izpolnjevanje potreb skupne kmetijske politike. Organi jih na primer ne morejo uporabljati za davčne namene ali namene usklajevanja.

Uredba tudi določa, da Komisiji pomaga odbor za mrežo računovodskih podatkov s kmetij, ki ga sestavljajo predstavniki vseh držav EU.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uredba (ES) št. 1217/2009 je začela veljati januarja 2010, sprememba, ki jo je uvedla Uredba (EU) št. 1318/2013, pa se uporablja od 1. januarja 2014.

Dodatne informacije so na voljo na spletnem mestu Generalnega direktorata Evropske komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 1217/2009

4.1.2010

-

UL L 328, 15.12.2009, str. 27-38

Akt(i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (EU) št. 1318/2013

20.12.2013

-

UL L 340, 17.12.2013, str. 1-6

POVEZANI AKTI

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1198/2014 z dne 1. avgusta 2014 o dopolnitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1217/2009 o vzpostavitvi mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropski uniji (UL L 321, 7.11.2014, str. 2-6).

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/220 z dne 3. februarja 2015 o določitvi pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1217/2009 o vzpostavitvi mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropski uniji (UL L 46, 19.2.2015, str. 1-106).

Zadnja posodobitev 02.09.2015

Top