Help Print this page 

Document 62010TN0346

Title and reference
Zadeva T-346/10: Tožba, vložena 18. avgusta 2010 – Borax Europe proti ECHA

OJ C 288, 23.10.2010, p. 51–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Multilingual display
Text

23.10.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

C 288/51


Tožba, vložena 18. avgusta 2010 – Borax Europe proti ECHA

(Zadeva T-346/10)

()

2010/C 288/95

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Borax Europe Ltd (London, Združeno kraljestvo) (zastopnika: K. Nordlander, odvetnik, in H. Pearson, solicitor)

Tožena stranka: Evropska agencija za kemikalije (ECHA)

Predlogi tožeče stranke

Ničnostna tožba naj se razglasi za dopustno;

odločba ECHA, s katero so bile nekatere boratne snovi opredeljene kot „izjemno problematične snovi“, ki izpolnjujejo merila iz člena 57(c) Uredbe (ES) št. 1907/2006 („REACH“) (1), in s katero so bile te snovi 18. junija 2010 vključene na seznam potencialno izjemno problematičnih snovi, ki so predmet odobritve (v nadaljevanju: seznam) (v nadaljevanju: izpodbijani akt), naj se razglasi za nično;

ECHA naj se naloži plačilo stroškov tožeče stranke v tem postopku.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka predlaga razglasitev ničnosti odločbe ECHA, s katero so bile nekatere boratne snovi opredeljene kot „izjemno problematične snovi“, ki izpolnjujejo merila iz člena 57(c) REACH, in s katero so bile te snovi 18. junija 2010 vključene na seznam. Tožeča stranka je za izpodbijani akt izvedela preko sporočila za medije ECHA z dne 18. junija 2010.

Boratne snovi, katerih vključitev na seznam tožeča stranka z izpodbijanim aktom izpodbija, so: borova kislina, CAS št. 10043-35-3, ES št. 233-139-2; dinatrijev tetraborat, anhidrid; dinatrijev tetraborat dekahidrat; dinatrijev tetraborat pentahidrat (CAS št. 1330-43-4, št. 1303-96-4, št. 12179-04-3, ES št. 215-540-4) (v nadaljevanju: boratne snovi).

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja tri tožbene razloge.

Prvi tožbeni razlog: izpodbijani akt naj se razglasi za ničnega, ker je temeljil na spisih v skladu s Prilogo XV, ki so vsebovali očitne napake, ki so vodile h kršitvi bistvene postopkovne zahteve v členu 59 REACH. V teh spisih je v utemeljitev ravnanja ECHA navedeno, da so boratne snovi trenutno razvrščene v del 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008, kar je dejansko napačno.

Drugi tožbeni razlog: ECHA je izpodbijani akt sprejela, ne da bi prenehala s svojo nalogo „vsebinske“ presoje, ali boratne snovi izpolnjujejo merila iz člena 57(c) REACH. Zato naj bi ECHA s sprejetjem izpodbijanega akta storila očitno napako pri presoji, prekoračila svoja pooblastila in kršila načelo dobrega upravljanja.

Tretji tožbeni razlog: končno, boratne snovi ne izpolnjujejo meril iz člena 57(c) REACH za njihovo uvrstitev kot strupenih za razmnoževanje iz kategorij 1 ali 2 Direktive 67/548. Zato naj ne bi bile „izjemno problematične snovi“ in naj bi njihova vključitev na seznam z izpodbijanim aktom kršila člen 59(8) REACH.


(1)  Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, str. 1)


Top