Help Print this page 

Document 52009DC0331

Title and reference
Poročilo Komisije o uporabi Uredbe (ES) št. 1049/2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije v letu 2008

/* KOM/2009/0331 končno */
  • In force
Multilingual display
Text

52009DC0331

Poročilo Komisije o uporabi Uredbe (ES) št. 1049/2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije v letu 2008 /* KOM/2009/0331 končno */


[pic] | KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI |

Bruselj, 2.7.2009

COM(2009) 331 konč.

POROČILO KOMISIJE

o uporabi Uredbe (ES) št. 1049/2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije v letu 2008

POROČILO KOMISIJE

o uporabi Uredbe (ES) št. 1049/2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije v letu 2008

PREDGOVOR

To poročilo, ki zajema leto 2008, se objavlja v skladu s členom 17(1) Uredbe (ES) št. 1049/2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije[1].

Priloga k temu poročilu vsebuje statistične podatke glede obravnave prošenj za dostop. V zvezi s tem je treba poudariti, da se statistični podatki nanašajo le na prošnje za dostop do neobjavljenih dokumentov in ne zajemajo niti naročil že objavljenih dokumentov niti prošenj za informacije.

1. Politika preglednosti[2]

Komisija je 30. aprila 2008 sprejela predlog o spremembi uredbe o dostopu javnosti do dokumentov. To je sledilo javnemu posvetovanju iz leta 2007, ki je bilo organizirano na podlagi zelene knjige[3] in kot odziv na večkratno željo Evropskega parlamenta. Obe veji zakonodajne oblasti sta pregled začeli v drugem semestru.

2. Registri in spletišča

2.1. Ob koncu leta 2008 je register dokumentov Komisije zajemal 102 582 dokumentov (glej razpredelnico v prilogi).

2.2. V členu 9(3) Uredbe je določeno, da se dokumenti občutljive narave[4] vpišejo v register samo s privolitvijo tistega, ki jih je ustvaril. Leta 2008 ni bilo v registru nobenega dokumenta občutljive narave v smislu te določbe.

2.3. V spodnji razpredelnici so statistični podatki o iskanju informacij na spletišču „Preglednost in dostop do dokumentov“, ki je na voljo na strežniku EUROPA:

Število obiskovalcev | Število poizvedb | Obiskane strani |

Skupaj | 40 845 | 57 419 | 72 410 |

Mesečno povprečje | 3 404 | 4 785 | 6 034 |

3. Sodelovanje z drugimi institucijami in državami članicami

Službe, odgovorne za izvajanje Uredbe pri vseh treh institucijah, so v letu 2008 še naprej sodelovale v okviru foruma za izmenjavo mnenj o vprašanjih pravne narave v zvezi z uporabo Uredbe.

4. Analiza prošenj za dostop

4.1. Stalno povečevanje števila začetnih prošenj , ki ga je bilo mogoče zaznati od sprejetja Uredbe, se je v letu 2008 nadaljevalo. V tem letu je bilo vloženih 1001 prošenj več kot leta 2007, kar je skoraj 25-odstotno povečanje.

4.2. Število potrdilnih prošenj se je znatno zmanjšalo. Leta 2008 je bilo prejetih 156 prošenj v primerjavi s 273 leta 2007.

4.3. Pri razdelitvi prošenj po interesnih področjih se skupaj več kot 40 % vseh prošenj nanaša na promet in energetiko, notranji trg, konkurenco, sodelovanje na področju pravosodja, okolje ter podjetniško politiko.

4.4. Pri razdelitvi prošenj po socialno-poklicnih kategorijah se je potrdil pomen prošenj iz akademskih krogov, ki še vedno pomenijo največji delež prošenj po tej razdelitvi, in sicer skupaj več kot 30 % vseh prošenj.

4.5. Geografska razdelitev prošenj se ni spremenila. Skoraj 20 % prošenj so vložile osebe ali organi s sedežem v Belgiji, in sicer zaradi številnih podjetij, odvetniških pisarn in združenj ali nevladnih organizacij, ki delujejo na evropski ravni. Sicer večina prošenj izvira iz držav članic z največ prebivalci: Nemčije, Italije, Francije, Združenega kraljestva, Španije in Nizozemske, od koder skupaj prihaja polovica prošenj (49,86 %). Delež prošenj iz novih držav članic ostaja skromen.

5. Uveljavljanje izjem od pravice do dostopa

5.1. Odstotek pozitivnih odgovorov na začetne prošnje se je močno povečal v primerjavi s prejšnjim letom (skoraj 10-odstotno povečanje).

Dokumenti so bili v celoti razkriti v 82,68 % primerov (v primerjavi z zgolj 72,71 % leta 2007), v 3,33 % primerov (v primerjavi s 3,88 % leta 2007) pa je bil odobren delni dostop do zahtevanih dokumentov.

5.2. Odstotek odločitev, ki potrjujejo začetno stališče se je znatno zmanjšal (s 66,30 % primerov leta 2007 na 48,08 % leta 2008, kar je skoraj 20-odstotno zmanjšanje).

Odstotek v celoti pozitivnih odgovorov po začetni zavrnitvi se je nekoliko povečal (18,59 % v primerjavi s 15,38 % leta 2007). Odstotek odločitev o dovolitvi delnega dostopa po začetni zavrnitvi pa se je skoraj podvojil (33,33 % v primerjavi z 18,32 % leta 2007).

5.3. Na začetni stopnji ostajata glavna razloga za zavrnitev:

- varstvo namena inšpekcij, preiskav in revizij (tretja alinea člena 4(2)), z majhnim povečanjem glede na leto 2007 (26,63 % zavrnitev v primerjavi s 23,48 % leta 2007),

- varstvo postopka odločanja Komisije (člen 4(3)), pri čemer znaša delež primerov v zvezi z mnenji za notranjo rabo 15,22 %, delež primerov, v katerih še ni odločitve, pa 13,5 %, torej skupaj 28,72 % zavrnitev (v primerjavi z 31,31 % leta 2007).

Delež zavrnitev na podlagi varstva poslovnih interesov in varstva mednarodnih odnosov je ostal visok, in sicer 14,4 % zavrnitev (v primerjavi z 10,79 % leta 2007) oziroma 10,24 % zavrnitev (v primerjavi z 10,98 % leta 2007).

5.4. Glavni razlogi za potrditev zavrnitve dostopa so:

- varstvo namena preiskav (27,85 % v primerjavi s 24,75 % leta 2007),

- varstvo poslovnih interesov (24,89 % v primerjavi s 25,25 % leta 2007)

- in varstvo postopka odločanja Komisije, pri čemer znaša delež primerov, v katerih še ni odločitve, 17,3 %, delež primerov zvezi z mnenji za notranjo rabo pa 12,24 %, torej skupaj 29,54 % zavrnitev (v primerjavi s 17,4 % leta 2007).

6. Pritožbe varuhu človekovih pravic

6.1. V letu 2008 je varuh človekovih pravic zaključil šestnajst zadev, ki so se nanašale na pritožbe proti Komisiji zaradi zavrnitve posredovanja dokumentov[5]:

4 zadeve, zaključene brez ugotovitve nepravilnosti |

3006/2004/BB | 3114/2004/IP | 576/2005/GG | 1129/2007/MF |

5 zadev, zaključenih s kritično oceno in/ali drugo utemeljitvijo |

3303/2005/GG | 1881/2006/JF | 3208/2006/GG | 255/2007/PB | 2681/2007/PB |

7 zadev, zaključenih brez nadaljevanja preiskave |

101/2004/GG | 2465/2004/TN | 3090/2005/GK | 3492/2006/WP |

3824/2006/GG | 1452/2007/PB | 2420/2007/BEH |

6.2. Varuh človekovih pravic je v letu 2008 začel obravnavati štirinajst pritožb zoper zavrnitve posredovanja dokumentov.

7. Sodni postopki

7.1. Sodišče prve stopnje je izreklo pet sodb v zadevah v zvezi z odločbami Komisije o popolni ali delni zavrnitvi dostopa do dokumentov na podlagi Uredbe št. 1049/2001.

7.1.1. Sodba Sodišča prve stopnje z dne 30. januarja 2008 v zadevi Ioannis Terezakis proti Komisiji (T-380/04)

Sodišče prve stopnje je za ničen razglasilo del odločbe Komisije o zavrnitvi dostopa do dveh dokumentov: do revizijskega poročila ter pogodbe med atenskim letališčem in konzorcijem družb.

Sodišče prve stopnje meni, da je zavrnitev razkritja revizijskega poročila utemeljena, saj je bilo poročilo med celotnim trajanjem preiskave/revizije zaščiteno.

Kar zadeva pogodbo, pa Sodišče prve stopnje meni, da bi morala Komisija, glede na to, da je nekatere informacije iz pogodbe že razkrila, prosilcu dovoliti dostop vsaj do teh informacij. Sodišče prve stopnje je torej zaradi zavrnitve delnega dostopa do pogodbe del določbe Komisije razglasilo za ničen.

7.1.2. Sodba Sodišča prve stopnje z dne 5. junija 2008 v zadevi Internationaler Hilfsfonds eV proti Komisiji (T-141/05)

Sodišče prve stopnje je sprejelo argumente Komisije in zavrnilo tožbo za razglasitev ničnosti kot nedopustno, pri čemer je potrdilo, da je bilo izpodbijano dejanje zgolj potrditev predhodne odločbe, ki pa v predpisanem roku ni bila izpodbijana.

Sodišče prve stopnje je jasno ločilo med postopkom pred varuhom človekovih pravic in sodnim postopkom ter potrdilo, da gre za dve alternativni pravni sredstvi. Prav tako je izjavilo, da odločba varuha človekovih pravic, čeprav so v njej ugotovljene nepravilnosti, ne more pomeniti novega elementa, ki bi prosilcu omogočal vložitev tožbe za razglasitev ničnosti predhodne odločbe, ki je postala pravnomočna, saj ni bila izpodbijana v predpisanem roku.

Tožeča stranka je na Sodišču Evropskih skupnosti vložila pritožbo zoper to sodbo.

7.1.3. Sodba Sodišča prve stopnje z dne 9. septembra 2008 v zadevi MyTravel Group plc proti Komisiji (T-403/05)

Sodišče prve stopnje je potrdilo obe odločbi Komisije (razen v zvezi z enim dokumentom) o zavrnitvi dostopa do dokumentov na področju konkurence, in sicer na podlagi več izjem v zvezi s postopkom odločanja, pravnimi nasveti in namenom preiskav. Nasprotno pa je na podlagi izjeme v zvezi z namenom preiskave odločbo razglasilo za nično v delu, v katerem je bil zavrnjen dokument, saj je menilo, da utemeljitev zavrnitve dostopa do tega dokumenta ni bila dovolj jasna.

Sodišče prve stopnje je zlasti opozorilo, da:

- imajo institucije pri postopku odločanja pravico, da zavarujejo svoja notranja posvetovanja in razprave, če je treba v javnem interesu ohraniti njihovo sposobnost za izpolnjevanje nalog, zlasti v okviru izvajanja njihovih pooblastil za upravno odločanje,

- glede na to, da se Uredba nanaša na dostop javnosti do dokumentov, posameznega ali zasebnega interesa ni mogoče upoštevati kot interes v okviru presoje interesov, ki jih določa Uredba.

Švedska je na Sodišču Evropskih skupnosti vložila pritožbo zoper to sodbo.

7.1.4. Sodba Sodišča prve stopnje z dne 10. septembra 2008 v zadevi Rhiannon Williams proti Komisiji (T-42/05)

V tej zadevi se je tožeča stranka sklicevala zlasti na dva ukrepa: na eni strani na implicitno zavrnitev dostopa do dokumentov „ki bi morali obstajati“ ter na drugi strani na napačno razlago in uporabo izjem za zavrnitev dostopa do dokumentov, ki so bile navedene v izpodbijani odločbi.

Glede prvega je Sodišče prve stopnje odločbo Komisije razglasilo za nično ter pri tem opozorilo, da morajo institucije prosilcu pomagati pri njegovi prošnji, in če prošnja kljub tej pomoči še vedno ni razjasnjena, mora institucija vztrajati pri natančnosti, saj lahko zaradi nenatančnosti implicitno zavrne dostop do dokumenta, če ne more ugotoviti, za kateri dokument gre. Implicitna zavrnitev pa je vedno neutemeljena zavrnitev in jo je mogoče že samo na tej podlagi razglasiti za nično.

Glede eksplicitne zavrnitve dostopa do dokumentov je Sodišče prve stopnje v celoti potrdilo odločbo Komisije.

7.1.5. Sodba Sodišča prve stopnje z dne 18. decembra 2008 v zadevi Pablo Muñiz proti Komisiji (T-144/05)

Sodišče prve stopnje je odločbo Komisije o zavrnitvi dostopa do dokumentov s področja komitologije o tarifnih uvrstitvah razglasilo za nično na podlagi izjeme v zvezi s postopkom odločanja.

Sodišče prve stopnje je dopustilo argument, da je lahko zaščita postopka odločanja proti usmerjenemu zunanjemu pritisku takšna, da upravičeno utemeljuje omejitev dostopa. Vendar je menilo, da mora biti verjetnost tovrstnega pritiska ugotovljena z gotovostjo in da je treba dokazati, da je mogoče tveganje resnega vpliva na odločitev, ki se sprejema, razumno predvideti z upoštevanjem navedenega zunanjega pritiska.

7.2. V letu 2008 je bilo začetih triindvajset novih tožb, od tega štiri pritožbe zoper odločbe Komisije na podlagi uporabe Uredbe št. 1049/2001[6]:

zadeva C-506/08 P, Švedska/ MyTravel Group plc proti Komisiji | zadeva C-362/08 P, Internationaler Hilfsfonds eV proti Komisiji | zadeva C-281/08 P, Landtag Schleswig-Holstein proti Komisiji |

zadeva C-28/08 P, Komisija proti The Bavarian Lager Co. Ltd | zadeva T-509/08, Ryanair Ltd proti Komisiji | zadeva T-500/08, Ryanair Ltd proti Komisiji |

zadeva T-499/08, Ryanair Ltd proti Komisiji | zadeva T-498/08, Ryanair Ltd proti Komisiji | zadeva T-497/08, Ryanair Ltd proti Komisiji |

zadeva T-496/08, Ryanair Ltd proti Komisiji | zadeva T-495/08, Ryanair Ltd proti Komisiji | zadeva T-494/08, Ryanair Ltd proti Komisiji |

zadeva T-474/08, Dieter C. Umbach proti Komisiji | zadeva T-437/08, odškodninske tožbe zaradi omejevalnega sporazuma na področju vodikovega peroksida (CDC Hydrogene Peroxide) proti Komisiji | zadeva T-383/08, New Europe proti Komisiji |

zadeva T-380/08, Nizozemska proti Komisiji | zadeva T-362/08, IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH proti Komisiji | zadeva T-344/08, EnBW Energie Baden-Württemberg AG proti Komisiji |

zadeva T-342/08, Edward William Batchelor proti Komisiji | zadeva T-250/08, Edward William Batchelor proti Komisiji | zadeva T-221/08, Guido Strack proti Komisiji |

zadeva T-186/08, Liga para Protecção da Natureza (LPN) proti Komisiji | zadeva T-29/08, Liga para Protecção da Natureza (LPN) proti Komisiji |

8. Sklepne ugotovitve

8.1. Narava prošenj in razlogi za zavrnitev:

Kot v prejšnjih letih iz analize prošenj za dostop na splošno izhaja, da pomemben delež prošenj zadeva dejavnosti Komisije na področju nadzora uporabe prava Skupnosti. V zelo velikem številu primerov so te prošnje za dostop vložene za pridobitev dokumentov, ki lahko utrdijo položaj prosilca v okviru pritožbe, na primer zaradi domnevne kršitve prava Skupnosti ali upravnega ali sodnega postopka, ki se na primer nanaša na odločbo Komisije na področju konkurenčne politike. Treba je poudariti, da se te prošnje na splošno nanašajo na obsežne količine dokumentov, katerih proučitev pomeni obsežno upravno delo.

Poleg tega je treba poudariti tudi, da je razlog za sklic na izjemo zaradi varstva postopka odločanja Komisije največkrat zaščita odločanja o posameznih vprašanjih. Na zakonodajnem področju je čedalje več dokumentov neposredno dostopnih javnosti, ne da bi se Komisiji predložila prošnja za dostop. Generalni direktorati Komisije so razvili svoja spletišča, ki se nanašajo na posamezne politike, na katerih lahko javnost najde številne dokumente.

Na izjemo zaradi varstva poslovnih interesov se v glavnem sklicuje pri prošnjah za dostop v zvezi z zadevami s področja politike konkurence.

Te težnje, ki so leto za letom izrazitejše, so Komisijo usmerjale pri pripravi predloga za prenovo Uredbe.

8.2. Razvoj sodne prakse:

Sodišče prve stopnje je potrdilo predhodne odločitve glede več točk, in sicer:

- dokumente, ki so predmet prošnje za dostop, je načeloma treba konkretno in posamično preskusiti,

- posebni interes, ki ga zagovarja tožeča stranka, ni pomemben za presojo veljavnosti odločitve o zavrnitvi,

- izjema v zvezi s preiskavo/revizijo se uporablja med celotnim trajanjem preiskave/revizije.

Poleg tega je Sodišče prve stopnje pojasnilo še več drugih točk:

- postopek pred varuhom človekovih pravic je ločen od sodnega postopka – to sta dve alternativni pravni sredstvi,

- institucije imajo pri postopku odločanja pravico, da zavarujejo svoja notranja posvetovanja, zlasti proti usmerjenemu notranjemu pritisku, če je v javnem interesu nujno, da se ohrani njihova sposobnost za izpolnjevanje nalog, zlasti v okviru izvajanja njihovih pooblastil za upravno odločanje,

- vendar morajo biti institucije sposobne dokazati verjetnost tovrstnega zunanjega pritiska in priskrbeti dokaz, da je mogoče tveganje resnega vpliva na odločitev, ki se sprejema, razumno predvideti, zlasti na zakonodajnem področju,

- implicitna zavrnitev je vedno neutemeljena zavrnitev in jo je mogoče že samo na tej podlagi razglasiti za nično.

PRILOGA

Statistični podatki o uporabi Uredbe št. 1049/2001

1. VSEBINA REGISTRA

2002 | 2 095 | 6 478 | 134 | 116 | 3 066 | 11 889 |

2003 | 2 338 | 6 823 | 135 | 113 | 2 467 | 11 876 |

2004 | 2 327 | 7 484 | 134 | 145 | 2 718 | 12 808 |

2005 | 2 152 | 7 313 | 129 | 126 | 2 674 | 12 394 |

2006 | 2 454 | 6 628 | 129 | 380 | 3 032 | 12 623 |

2007 | 2 431 | 6 647 | 129 | 717 | 3 255 | 13 179 |

2008 | 2 295 | 8 882 | 131 | 747 | 3 640 | 15 695 |

Skupaj | 15 753 | 46 762 | 790 | 1 597 | 21 985 | 102 582 |

ZAčETNE PROšNJE

2. ŠTEVILO PROšENJ

2006 | 2007 | 2008 |

3841 | 4196 | 5197 |

3. ODGOVORI

2006 | 2007 | 2008 |

število | % | število | % | število | % |

POTRDILNE PROšNJE

4. ŠTEVILO PROšENJ

2006 | 2007 | 2008 |

140 | 273 | 156 |

5. ODGOVORI

2006 | 2007 | 2008 |

število | % | število | % | število | % |

RAZčLENITEV ZAVRNITEV PO VRSTAH UVELJAVLJENIH IZJEM (V %)

6. ZAčETNE PROšNJE

2006 | 2007 | 2008 |

4(1)(a) varstvo javnega interesa, prva alinea: javna varnost | 1,53 | 1,19 | 0,18 |

4(1)(a) varstvo javnega interesa, druga alinea: obrambne in vojaške zadeve | 0,60 | 2,23 | 0,82 |

4(1)(a) varstvo javnega interesa, tretja alinea: mednarodni odnosi | 7,06 | 10,98 | 10,24 |

4(1)(a) varstvo javnega interesa, četrta alinea: finančna, denarna ali gospodarska politika | 1,19 | 1,26 | 2,9 |

4(1)(b) varstvo zasebnosti in integritete posameznika | 4,85 | 5,04 | 5,98 |

4.2. 4(2) prva alinea: varstvo poslovnih interesov | 8,94 | 10,79 | 14,4 |

4.2. 4(2) druga alinea: varstvo sodnih postopkov in pravnih nasvetov | 7,49 | 6,08 | 6,52 |

4.2. 4(2) tretja alinea: varstvo namena inšpekcij, preiskav in revizij | 30,72 | 23,48 | 26,63 |

4(3) prvi odstavek: postopek odločanja – zadeva, o kateri še ni odločitve | 14,30 | 12,02 | 13,5 |

4(3) drugi odstavek: postopek odločanja – odločitev že sprejeta, vendar gre za mnenja za notranjo rabo kot del razprav in predhodnih posvetovanj | 19,06 | 19,29 | 15,22 |

4(5) zavrnitev na podlagi prošnje države članice | 4,26 | 7,64 | 3,62 |

Skupaj | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

7. POTRDILNE PROšNJE

2006 | 2007 | 2008 |

4(1)(a) varstvo javnega interesa, prva alinea: javna varnost | 0,00 | 0,9 | 0,42 |

4(1)(a) varstvo javnega interesa, druga alinea: obrambne in vojaške zadeve | 0,49 | 0,4 | 0,42 |

4(1)(a) varstvo javnega interesa, tretja alinea: mednarodni odnosi | 3,40 | 2,2 | 5,91 |

4(1)(a) varstvo javnega interesa, četrta alinea: finančna, denarna ali gospodarska politika | 0,97 | 0,4 | 0,84 |

4(1)(b) varstvo zasebnosti in integritete posameznika | 13,59 | 4,8 | 5,06 |

4(2) prva alinea: varstvo poslovnih interesov | 16,50 | 25,25 | 24,89 |

4(2) druga alinea: varstvo sodnih postopkov in pravnih nasvetov | 10,19 | 4,8 | 3,8 |

4(2) tretja alinea: varstvo namena inšpekcij, preiskav in revizij | 27,18 | 24,75 | 27,85 |

4(3) prvi odstavek: postopek odločanja – zadeva, o kateri še ni odločitve | 7,77 | 5,7 | 17,3 |

4(3) drugi odstavek: postopek odločanja – odločitev že sprejeta, vendar gre za mnenja za notranjo rabo kot del razprav in predhodnih posvetovanj | 9,71 | 11,7 | 12,24 |

4(5) zavrnitev na podlagi prošnje države članice | 10,19 | 19,1 | 1,27 |

Skupaj | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

RAZčLENITEV PROšENJ

8. PO SOCIALNO-POKLICNIH KATEGORIJAH PROSILCEV (V %)

2006 | 2007 | 2008 |

Akademski krogi | 32,08 | 31,85 | 31,03 |

Civilna družba (interesne skupine, podjetja, nevladne organizacije itd.) | 17,27 | 17,77 | 18,26 |

Posamezniki, ki niso navedli socialno-poklicnega profila | 16,55 | 15,33 | 16,75 |

Javni organi (brez institucij EU) | 15,67 | 15,69 | 14,19 |

Odvetniki | 10,43 | 9,69 | 11,01 |

Druge institucije EU | 6,85 | 6,75 | 6,3 |

Novinarji | 1,14 | 2,90 | 2,46 |

9. PO GEOGRAFSKEM IZVORU PROšENJ (V %)

2006 | 2007 | 2008 |

Belgija | 20,26 | 19,86 | 18,93 |

Nemčija | 18,67 | 15,58 | 16,89 |

Italija | 8,41 | 8,18 | 8,54 |

Francija | 9,31 | 9,32 | 8 |

Združeno kraljestvo | 5,73 | 5,76 | 6,34 |

Španija | 5,33 | 5,92 | 5,29 |

Nizozemska | 5,35 | 4,42 | 4,83 |

Drugo | 0,63 | 1,76 | 2,63 |

Luksemburg | 2,15 | 2,8 | 2,61 |

Ni navedeno | 1,64 | 1,16 | 2,61 |

Poljska | 2,61 | 2,41 | 2,57 |

Danska | 1,55 | 1,23 | 2,45 |

Avstrija | 3,18 | 2,71 | 2,11 |

Grčija | 1,2 | 1,5 | 1,93 |

Portugalska | 1,31 | 1,18 | 1,5 |

Švedska | 1,24 | 1,46 | 1,44 |

Irska | 1,15 | 0,82 | 1,28 |

Češka | 1,08 | 0,89 | 1,26 |

Švica | 0,77 | 0,82 | 1,18 |

Finska | 0,78 | 1,43 | 1,08 |

Združene države | 0,89 | 0,61 | 1,02 |

Madžarska | 0,95 | 0,86 | 0,86 |

Litva | 1,21 | 0,55 | 0,62 |

Romunija | 0,2 | 0,96 | 0,58 |

Norveška | 0,51 | 0,32 | 0,36 |

Bolgarija | 0,25 | 0,94 | 0,36 |

Slovenija | 0,31 | 1,8 | 0,32 |

Latvija | 0,2 | 0,14 | 0,28 |

Lihtenštajn | 0,12 | 0,45 | 0,28 |

Slovaška | 0,37 | 0,59 | 0,24 |

Japonska | 0,18 | 0,2 | 0,24 |

Ciper | 0,26 | 0,25 | 0,22 |

Malta | 0,49 | 0,45 | 0,2 |

Kitajska (s Hongkongom) | 0,08 | 1,01 | 0,14 |

Estonija | 0,37 | 0,29 | 0,1 |

Rusija | 0,11 | 0,05 | 0,1 |

Mehika | 0,02 | 0,05 | 0,1 |

Hrvaška | 0,22 | 0,43 | 0,08 |

Ukrajina | 0,14 | 0,04 | 0,08 |

Nova Zelandija | 0,08 |

Avstralija | 0,15 | 0,07 | 0,06 |

Brazilija | 0,05 | 0,04 | 0,06 |

Turčija | 0,22 | 0,12 | 0,04 |

Kanada | 0,15 | 0,25 | 0,04 |

Izrael | 0,09 | 0,12 | 0,04 |

Južna Afrika | 0,04 |

NJRM | 0,08 | 0,04 | 0,02 |

Albanija | 0,05 | 0,02 | 0,02 |

Islandija | 0,03 | 0,02 | 0 |

Egipt | 0,14 | 0 |

2006 | 2007 | 2008 |

Države EU | 93,93 | 92,28 | 99,46 |

Države kandidatke | 0,22 | 0,12 | 0 |

Drugo | 3,49 | 4,55 | 0 |

Ni navedeno | 2,37 | 3,05 | 0,54 |

10. PO INTERESNIH PODROčJIH (V %)

Generalni direktorat / služba | 2007 | 2008 |

SG – generalni sekretariat | 10,19 | 9,38 |

TREN – energetika in promet | 7,54 | 8,18 |

MARKT – notranji trg | 6,46 | 7,28 |

COMP – konkurenca | 7,32 | 7,18 |

JLS – pravosodje, svoboda in varnost | 8,45 | 6,69 |

ENV – okolje | 6,11 | 6,07 |

ENTR – podjetništvo | 5,48 | 5,91 |

SANCO – zdravje in varstvo potrošnikov | 4,27 | 5,74 |

TAXUD – obdavčenje in carinska unija | 4,82 | 5,17 |

ADMIN – kadrovske zadeve in administracija | 2,34 | 4,08 |

EMPL – zaposlovanje in socialne zadeve | 3,1 | 3,72 |

AGRI – kmetijstvo | 4,11 | 3,6 |

REGIO – regionalna politika | 3,69 | 3,42 |

TRADE – trgovina | 2,48 | 2,72 |

RELEX – zunanji odnosi | 4,09 | 2,39 |

INFSO – informacijska družba | 2,21 | 2,3 |

SJ – pravna služba | 1,34 | 1,75 |

DEV – razvoj | 2,12 | 1,67 |

AIDCO – Urad za sodelovanje EuropeAid | 1,27 | 1,55 |

ELARG – širitev | 3,18 | 1,5 |

EAC – izobraževanje in kultura | 1,58 | 1,4 |

RTD – raziskave | 1,64 | 1,23 |

ECFIN – gospodarske in finančne zadeve | 1,07 | 1,23 |

FISH – ribištvo | 0,95 | 1,13 |

BUDG – proračun | 1,31 | 1,07 |

COMM – komuniciranje | 0,73 | 0,85 |

OLAF – Evropski urad za boj proti goljufijam | 0,45 | 0,62 |

CAB – kabineti komisarjev | 0,16 | 0,43 |

DGT – prevajanje | 0,4 | 0,32 |

ADMIN (OIB) | 0,22 | 0,28 |

EPSO – Evropski urad za izbor osebja | 0,08 | 0,23 |

ESTAT – Eurostat | 0,24 | 0,22 |

PMO – Urad za vodenje in plačevanje posameznih pravic | 0,13 | 0,18 |

ECHO – Služba za humanitarno pomoč | 0,21 | 0,15 |

JRC – Skupno raziskovalno središče | 0,02 | 0,13 |

IAS – notranja revizija | 0,1 | 0,07 |

BEPA – Urad svetovalcev za evropsko politiko | 0,06 | 0,07 |

OPOCE – Urad za publikacije | 0,03 | 0,05 |

SCIC – Skupna služba za tolmačenje in konference | 0,02 | 0,02 |

DIGIT | 0,03 | 0 |

FC – finančni nadzor | 0,02 | - |

Skupaj | 100 | 100 |

[1] UL L 145, 31.5.2001, str. 43.

[2] Za več informacij o politiki preglednosti, glej Bilten Evropske unije na naslednjem naslovu: http://europa.eu/bulletin/fr/200804/p101006.htm#anch0006.

[3] COM(2007) 185 z dne 18. aprila 2007.

[4] „Dokumenti občutljive narave so dokumenti, ki izvirajo iz institucij ali njihovih agencij, iz držav članic, tretjih držav ali mednarodnih organizacij in so označeni s ‚TRÈS SECRET/TOP SECRET‘, ‚SECRET‘ ali ‚CONFIDENTIEL‘ v skladu s predpisi institucije, ki ščitijo bistvene interese Evropske unije ali ene ali več njenih držav članic na področjih, zajetih v členu 4(1)(a), zlasti javne varnosti, obrambe in vojaških zadev.“ (člen 9(1)).

[5] Podrobne informacije o teh zadevah so na razpolago na naslovu http://www.euro-ombudsman.eu.int/decision/sl/default.htm

[6] Podrobne informacije o teh zadevah so na razpolago na naslovu http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=sl.

Top