Help Print this page 

Document 31995L0060

Title and reference
Direktiva Sveta 95/60/ES z dne 27. novembra 1995 o davčnem označevanju plinskega olja in kerozina
  • In force
OJ L 291, 6.12.1995, p. 46–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 289 - 290
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 289 - 290
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 289 - 290
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 289 - 290
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 289 - 290
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 289 - 290
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 289 - 290
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 289 - 290
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 289 - 290
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 002 P. 11 - 12
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 002 P. 11 - 12
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 002 P. 44 - 45

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/60/oj
Multilingual display
Text

31995L0060Uradni list L 291 , 06/12/1995 str. 0046 - 0047


Direktiva Sveta 95/60/ES

z dne 27. novembra 1995

o davčnem označevanju plinskega olja in kerozina

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 99 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ker so ukrepi Skupnosti, predvideni v tej direktivi, ne samo potrebni, ampak tudi nujni za doseganje ciljev notranjega trga; ker teh ciljev ne morejo doseči države članice posamezno; ker je nadalje njihovo doseganje na ravni Skupnosti že predvideno v Direktivi 92/81/EGS [4], in zlasti v členu 9 Direktive; ker je ta direktiva v skladu z načelom subsidiarnosti;

ker Direktiva 92/82/EGS [5] predpisuje določbe v zvezi z najnižjimi stopnjami trošarin, ki se uporabljajo za določena mineralna olja in zlasti za različne kategorije plinskega olja in kerozina;

ker pravilno delovanje notranjega trga sedaj zahteva oblikovanje skupnih predpisov za davčno označevanje plinskega olja in kerozina, za katere ni veljala polna stopnja, ki velja za tista mineralna olja, ki se uporabljajo za pogon;

ker bi bilo določenim državam članicam treba dovoliti odstopanje od ukrepov, določenih v tej direktivi zaradi posebnih nacionalnih okoliščin;

ker Direktiva 92/12/EGS [6] predpisuje določbe o splošnem režimu za trošarinske izdelke in zlasti člen 24 Direktive predvideva ustanovitev Odbora za trošarine, ki lahko preuči zadeve v zvezi z uporabo določb Skupnosti o trošarinah;

ker je ustrezno, da se nekatere tehnične zadeve, ki se nanašajo na specifikacijo izdelkov, ki so namenjeni uporabi za davčno označevanje plinskega olja in kerozina, obravnavajo v skladu z določbami navedenega člena,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

1. Brez poseganja v nacionalne predpise o davčnem označevanju države članice uporabijo sredstvo za davčno označevanje v skladu z določbami te direktive za:

- plinsko olje iz tarifne oznake KN 27100069, ki je bilo sproščeno v porabo v smislu člena 6 Direktive 92/12/EGS in je oproščeno plačila trošarine ali pa zanj velja stopnja trošarine, ki je drugačna od stopnje, predpisane v členu 5(1) Direktive 92/82/EGS,

- kerozin iz tarifne oznake KN 27100055, ki je bil sproščen v porabo v smislu člena 6 Direktive 92/12/EGS in je oproščen plačila trošarine ali pa zanj velja stopnja trošarine, ki je drugačna od stopnje, predpisane v členu 8(1) Direktive 92/82/EGS.

2. Države članice lahko dovolijo odstopanja glede uporabe sredstva za davčno označevanje predvidenega v odstavku 1 iz razlogov javnega zdravja ali varnosti ali zaradi drugih tehničnih razlogov, pod pogojem, da zagotovijo ustrezne ukrepe davčnega nadzora.

Irska se lahko odloči, da ne bo uporabljala tega sredstva za označevanje ali da bo dovolila njegovo uporabo v skladu s členom 21(4) Direktive 92/12/EGS. V takih primerih Irska obvesti Komisijo, ki obvesti druge države članice.

Člen 2

1. Sredstvo za davčno označevanje je sestavljeno iz natančno opredeljene kombinacije kemičnih dodatkov, ki se dodajo pod davčnim nadzorom preden se zadevna mineralna olja sprostijo v porabo.

Vendar

- lahko v primeru neposrednih dobav pod režimom odloga plačila trošarine iz druge države članice, na lokacije izven trošarinskega skladišča, država članica zahteva, da se sredstvo za označevanje doda preden izdelek zapusti odpremno trošarinsko skladišče,

- lahko države članice, ki so sprejele ta ukrep pred 1. januarjem 1996, v nekaterih izjemnih primerih ali situacijah dovolijo, da se sredstvo za označevanje doda potem, ko je bilo zadevno mineralno olje sproščeno v porabo pod davčnim nadzorom. Vsaka država članica, ki uporablja tak ukrep, o tem obvesti Komisijo. Komisija o ukrepu obvesti druge države članice. V tem primeru lahko države članice povrnejo trošarino, ki je bila plačana, ko je bil izdelek sproščen v porabo,

- Danska lahko pod pogojem, da blago še naprej ostane pod davčnim nadzorom, odloži dodajanje sredstva za označevanje najpozneje do prodaje na drobno.

2. Sredstvo za označevanje, ki se bo uporabljalo, mora biti določeno v skladu s postopkom iz člena 24 Direktive 92/12/EGS.

Člen 3

Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe, da preprečijo nepravilno uporabo označenih izdelkov in zlasti, da se zadevno mineralno olje ne uporablja za izgorevanje v motorju cestnega motornega vozila ali hrani v rezervoarju takega vozila, razen če je taka uporaba v posebnih primerih, ki jih določijo pristojni organi držav članic, dovoljena.

Države članice zagotovijo, da se uporaba mineralnih olj v primerih, navedenih v prvem pododstavku, v nacionalni zakonodaji zadevne države članice šteje za prekršek. Vsaka država članica sprejme ukrepe, ki so potrebni za popolno učinkovitost vseh določb te direktive, zlasti pa določi sankcije, ki se izrekajo v primeru neizpolnjevanja navedenih ukrepov; te sankcije so sorazmerne z njihovim namenom in morajo imeti ustrezen odvračilni učinek.

Člen 4

Države članice lahko poleg sredstva za označevanje, predvidenega v členu 1(1), dodajo nacionalno sredstvo za označevanje ali barvo.

Nihče ne sme dodati mineralnemu olju nobenega označevalca ali barve razen tistih, ki so predvideni v zakonodaji Skupnosti ali v nacionalni zakonodaji zadevne države članice.

Člen 5

1. Države članice sprejmejo predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, ko začnejo veljati določbe, sprejete v skladu s postopkom, predvidenim v členu 2. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Ko države članice sprejmejo te predpise, se morajo sklicevati na to direktivo ali pa se nanjo sklicujejo ob uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2. Države članice sporočijo Komisiji besedila predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 6

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 27. novembra 1995

Za Svet

Predsednik

P. Solbes Mira

[1] UL C 15, 18.1.1994, str. 18.

[2] UL C 128, 9.5.1995, str. 178.

[3] UL C 133, 16.5.1994, str. 35.

[4] UL L 316, 31.10.1992, str. 2. Direktiva, nazadnje spremenjena z Direktivo 94/74/ES (UL L 365, 31.12.1994, str. 46).

[5] UL L 316, 31.10.1992, str. 19. Direktiva, spremenjena z Direktivo 94/74/ES (UL L 365, 31.12.1994, str. 46).

[6] UL L 76, 23.3.1992, str. 1. Direktiva, nazadnje spremenjena z Direktivo 94/74/ES (UL L 365, 31.12.1994, str. 46).

--------------------------------------------------

Top