Help Print this page 

Document 32010R0471

Title and reference
Uredba Komisije (EU) št. 471/2010 z dne 31. maja 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 1235/2008 glede seznama tretjih držav, iz katerih morajo izvirati nekateri ekološko pridelani kmetijski proizvodi, da se lahko tržijo v Uniji (Besedilo velja za EGP)
  • In force
OJ L 134, 1.6.2010, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 013 P. 92 - 94

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/471/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 31/05/2010
  • Date of effect: 08/06/2010; začetek veljavnosti datum objave + 7 glej člen 2
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
  • Additional information: velja za EGP
Relationship between documents
Text

1.6.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 134/1


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 471/2010

z dne 31. maja 2010

o spremembi Uredbe (ES) št. 1235/2008 glede seznama tretjih držav, iz katerih morajo izvirati nekateri ekološko pridelani kmetijski proizvodi, da se lahko tržijo v Uniji

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91 (1) ter zlasti člena 33(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 33(2) Uredbe (ES) št. 834/2007 Priloga III k Uredbi Komisije (ES) št. 1235/2008 z dne 8. decembra 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav (2) vzpostavlja seznam tretjih držav, v katerih so sistem pridelave in nadzorni ukrepi za ekološko pridelavo priznani za enakovredne tistim, ki so določeni v navedeni uredbi. V skladu z novimi vlogami in informacijami, ki jih je Komisija prejela od tretjih držav od zadnje objave seznama, je treba upoštevati nekatere spremembe in jih dodati ali vstaviti na seznam.

(2)

Avstralski organi so Komisijo obvestili, da se je en nadzorni organ preoblikoval in spremenil svoje ime. Avstralski organi so Komisiji predložili potrebna jamstva, da novi preoblikovani nadzorni organ izpolnjuje pogoje iz člena 8(2) Uredbe (ES) št. 1235/2008.

(3)

Nekateri kmetijski proizvodi, uvoženi iz Japonske, se zdaj tržijo v Uniji v skladu s prehodnimi določbami iz člena 19 Uredbe (ES) št. 1235/2008. Japonska je Komisiji predložila zahtevek za vključitev na seznam iz Priloge III k navedeni uredbi in v skladu s členoma 7 in 8 navedene uredbe predložila zahtevane informacije. Proučitev teh informacij in posledična razprava z japonskimi organi je privedla do ugotovitve, da so v navedeni državi pravila za pridelavo in nadzor ekoloških proizvodov enakovredna tistim iz Uredbe (ES) št. 834/2007. Komisija je na kraju samem proučila pravila pridelave in nadzorne ukrepe iz člena 33(2) Uredbe (ES) št. 834/2007, ki se na Japonskem dejansko uporabljajo. Zato mora Komisija vključiti Japonsko na seznam iz Priloge III k Uredbi (ES) št. 1235/2008.

(4)

Uredbo (ES) št. 1235/2008 je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem regulativnega odbora za ekološko pridelavo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga III k Uredbi (ES) št. 1235/2008 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. maja 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 189, 20.7.2007, str. 1.

(2)  UL L 334, 12.12.2008, str. 25.


PRILOGA

Priloga III k Uredbi (ES) št. 1235/2008 se spremeni:

1.

V točki 5 se v besedilu v zvezi z Avstralijo četrta alinea nadomesti z naslednjo:

„—

NASAA Certified Organic (NCO), www.nasaa.com.au“;

2.

Po besedilu v zvezi z Izraelom se vstavi naslednje besedilo:

„JAPONSKA

1.   Kategorije proizvodov:

(a)

nepredelani rastlinski proizvodi ter vegetativni razmnoževalni material in semena za gojenje;

(b)

predelani kmetijski proizvodi, ki se bodo uporabili kot živilo, večinoma sestavljeni iz ene ali več sestavin rastlinskega izvora.

2.   Poreklo: proizvodi kategorije 1(a) in ekološko pridelane sestavine v proizvodih kategorije 1(b), ki so bili pridelani na Japonskem.

3.   Standardi pridelave: Japanese Agricultural Standard for Organic Plants (Notification No. 1605 of the MAFF of October 27, 2005), Japanese Agricultural Standard for Organic Processed Foods (Notification No. 1606 of MAFF of October 27, 2005).

4.   Pristojni organi: Labelling and Standards Division, Food Safety and Consumer Affairs Bureau, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, www.maff.go.jp/j/jas/index.html and Food and Agricultural Materials Inspection Center (FAMIC), www.famic.go.jp

5.   Nadzorni organi:

Hyogo prefectural Organic Agriculture Society (HOAS), www.hyoyuken.org

AFAS Certification Center Co., Ltd., www.afasseq.com

NPO Kagoshima Organic Agriculture Association, www.koaa.or.jp

Center of Japan Organic Farmers Group, www.yu-ki.or.jp

Japan Organic & Natural Foods Association, http://jona-japan.org/organic

Ecocert-QAI Japan Ltd., http://ecocert.qai.jp

Japan Certification Services, Inc., www.pure-foods.co.jp

OCIA Japan, www.ocia-jp.com

Overseas Merchandise Inspection Co., Ltd., www.omicnet.com/index.html.en

Organic Farming Promotion Association, www3.ocn.ne.jp/~yusuikyo

ASAC Stands for Axis’ System for Auditing and Certification and Association for Sustainable Agricultural Certification, www.axis-asac.net

Environmentally Friendly Rice Network, www.epfnetwork.org/okome

Ooita Prefecture Organic Agricultural Research Center, www.d-b.ne.jp/oitayuki

6.   Organi za izdajo potrdil: kakor v točki 5.

7.   Trajanje vključitve: do 30. junija 2013“.


Top