Help Print this page 

Document 32009R0877

Title and reference
Uredba Komisije (ES) št. 877/2009 z dne 24. septembra 2009 o določitvi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja za tržno leto 2009/2010

OJ L 253, 25.9.2009, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/877/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 24/09/2009
  • Date of effect: 01/10/2009; začetek veljavnosti glej člen 2
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
Relationship between documents
Text

25.9.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 253/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 877/2009

z dne 24. septembra 2009

o določitvi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja za tržno leto 2009/2010

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) ter zlasti člena 143 v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 951/2006 z dne 30. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 glede trgovine s tretjimi državami v sektorju sladkorja (2) določa, da se uvozne cene CIF za beli in surovi sladkor štejejo kot „reprezentativne cene“. Te cene veljajo za standardno kakovost, kot je določena v točkah II in III Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1234/2007.

(2)

Pri določanju teh reprezentativnih cen je treba upoštevati vse podatke iz člena 23 Uredbe (ES) št. 951/2006, razen v primerih iz člena 24 navedene uredbe.

(3)

Pri prilagajanju cen, ki veljajo za nestandardne kakovosti, se za beli sladkor pri sprejetih ponudbah uporablja zvišanje ali znižanje, določeno v skladu s členom 26(1)(a) Uredbe (ES) št. 951/2006. Za surovi sladkor se uporablja metoda za določanje korekcijskih faktorjev iz točke (b) navedenega odstavka.

(4)

Če za zadevni proizvod obstaja razlika med sprožitveno in reprezentativno ceno, je treba določiti dodatne uvozne dajatve, če so izpolnjeni pogoji iz člena 39 Uredbe (ES) št. 951/2006.

(5)

Zato je treba v skladu s členom 36 Uredbe (ES) št. 951/2006 za zadevne proizvode določiti reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za proizvode iz člena 36 Uredbe (ES) št. 951/2006 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. oktobra 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. septembra 2009

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 178, 1.7.2006, str. 24.


PRILOGA

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za beli in surovi sladkor ter proizvode z oznako KN 1702 90 99, ki se uporabljajo od 1. oktobra 2009

(v EUR)

Oznaka KN

Reprezentativna cena na 100 kg neto zadevnega proizvoda

Dodatna uvozna dajatev na 100 kg neto zadevnega proizvoda

1701 11 10 (1)

35,59

0,61

1701 11 90 (1)

35,59

4,23

1701 12 10 (1)

35,59

0,47

1701 12 90 (1)

35,59

3,93

1701 91 00 (2)

39,49

5,62

1701 99 10 (2)

39,49

2,49

1701 99 90 (2)

39,49

2,49

1702 90 95 (3)

0,39

0,29


(1)  Določitev za standardno kakovost, kot je določena v točki III Priloge IV k Uredbi Sveta (ES) št. 1234/2007 (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).

(2)  Določitev za standardno kakovost, kot je določena v točki II Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1234/2007.

(3)  Določitev na 1 % vsebnosti saharoze.


Top