Help Print this page 

Document 32008L0127

Title and reference
Direktiva Komisije 2008/127/ES z dne 18. decembra 2008 o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS zaradi vključitve nekaterih aktivnih snovi (Besedilo velja za EGP)
  • No longer in force
OJ L 344, 20.12.2008, p. 89–111 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/127/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 19/12/2008
  • Date of effect: 01/09/2009; začetek veljavnosti glej člen 4
  • Date of transposition: 28/02/2010
  • Date of end of validity: 13/06/2011; glej 31991L0414
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Direktiva
  • Addressee: države članice
  • Additional information: velja za EGP
Relationship between documents
Text

20.12.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 344/89


DIREKTIVA KOMISIJE 2008/127/ES

z dne 18. decembra 2008

o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS zaradi vključitve nekaterih aktivnih snovi

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (1) in zlasti člena 6(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbi Komisije (ES) št. 1112/2002 (2) in (ES) št. 2229/2004 (3) določata podrobna pravila za izvajanje četrte faze delovnega programa iz člena 8(2) Direktive 91/414/EGS in seznam aktivnih snovi, ki jih je treba oceniti zaradi njihove možne vključitve v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. Navedeni seznam vključuje aktivne snovi iz Priloge k tej direktivi.

(2)

Z Uredbo (ES) št. 1095/2007 (4) je bil v Uredbo (ES) št. 2229/2004 vstavljen nov člen 24b, da se aktivnim snovem, za katere obstajajo jasni znaki, da se lahko pričakuje, da nimajo nikakršnega škodljivega vpliva na zdravje ljudi ali živali ali na podtalnico ali nikakršnega nesprejemljivega vpliva na okolje, omogoči vključitev v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS, ne da bi se zahtevalo podrobno znanstveno mnenje Evropske agencije za varnost hrane (EFSA).

(3)

Komisija je za aktivne snovi iz Priloge k tej direktivi v skladu s členom 24a Uredbe (ES) št. 2229/2004 proučila učinke na zdravje ljudi, živali, podtalnico in okolje za vrsto uporab, ki so jih predlagali prijavitelji, in sklenila, da navedene aktivne snovi izpolnjujejo zahteve iz člena 24b Uredbe (ES) št. 2229/2004.

(4)

Komisija je v skladu s členom 25(1) Uredbe (ES) št. 2229/2004 Stalnemu odboru za prehranjevalno verigo in zdravje živali v pregled predložila osnutke poročil o pregledu za aktivne snovi iz Priloge k tej direktivi. Navedena poročila so države članice in Komisija pregledale v okviru Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali ter končno različico pripravile 28. oktobra 2008 v obliki poročila Komisije o pregledu. Komisija mora v skladu s členom 25a Uredbe (ES) št. 2229/2004 od EFSA zahtevati, da predloži svoje mnenje o osnutkih poročil o pregledu najpozneje do 31. decembra 2010.

(5)

Različne preiskave so pokazale, da se za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo aktivne snovi iz Priloge k tej direktivi, lahko pričakuje, da na splošno izpolnjujejo zahteve iz člena 5(1)(a) in (b) Direktive 91/414/EGS, zlasti v zvezi z uporabami, ki so bile proučene in podrobno navedene v poročilu Komisije o pregledu. Zato je primerno aktivne snovi iz Priloge k tej direktivi vključiti v Prilogo I k navedeni direktivi, da se v vseh državah članicah v skladu z določbami navedene direktive lahko registrirajo fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo to aktivno snov.

(6)

Pred vključitvijo aktivne snovi v Prilogo I je treba predvideti primeren rok, v katerem se države članice in zainteresirane strani lahko pripravijo na izpolnjevanje novih zahtev, ki bodo posledica vključitve.

(7)

Brez poseganja v obveznosti iz Direktive 91/414/EGS, ki izhajajo iz vključitve aktivne snovi v Prilogo I, je državam članicam treba omogočiti, da v šestih mesecih po vključitvi snovi pregledajo obstoječe registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo aktivne snovi iz Priloge, da zagotovijo izpolnjevanje zahtev iz Direktive 91/414/EGS, zlasti iz člena 13 in ustreznih pogojev iz Priloge I. Države članice v skladu z določbami Direktive 91/414/EGS obstoječe registracije po potrebi spremenijo, nadomestijo ali prekličejo. Z odstopanjem od zgoraj navedenega roka je treba določiti daljše obdobje za predložitev in oceno celotne dokumentacije iz Priloge III vsakega fitofarmacevtskega sredstva za vsako nameravano uporabo v skladu z enotnimi načeli iz Direktive 91/414/EGS.

(8)

Izkušnje iz prejšnjih vključitev aktivnih snovi, ocenjenih na podlagi Uredbe (EGS) št. 3600/92, v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS so pokazale, da lahko pride do težav pri razlagi dolžnosti imetnikov obstoječih registracij v zvezi z dostopom do podatkov. V izogib nadaljnjim težavam se zato zdi nujno razjasniti dolžnosti držav članic, zlasti dolžnost, da preverijo, ali ima imetnik registracije dostop do dokumentacije, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge II k navedeni direktivi. Vendar pa ta razjasnitev državam članicam ali imetnikom registracij ne nalaga nikakršnih novih obveznosti v primerjavi z doslej sprejetimi direktivami o spremembah Priloge I.

(9)

Zato je primerno Direktivo 91/414/EGS ustrezno spremeniti.

(10)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga I k Direktivi 91/414/EGS se spremeni v skladu s Prilogo k tej direktivi.

Člen 2

Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 28. februarja 2010. Komisiji takoj sporočijo besedila navedenih predpisov in korelacijsko tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

Navedene predpise uporabljajo od 1. marca 2010.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 3

1.   Države članice v skladu z Direktivo 91/414/EGS do 28. februarja 2010 po potrebi spremenijo ali prekličejo obstoječe registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo aktivne snovi iz Priloge.

Do navedenega datuma zlasti preverijo, ali so pogoji iz Priloge I k navedeni direktivi v zvezi z aktivnimi snovmi iz Priloge, z izjemo tistih iz dela B besedila o navedeni aktivni snovi, izpolnjeni in ali imajo imetniki registracij dokumentacijo ali dostop do dokumentacije, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge II k navedeni direktivi v skladu s pogoji iz člena 13 navedene direktive.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 države članice znova ocenijo vsako registrirano fitofarmacevtsko sredstvo, ki vsebuje eno od aktivnih snovi, vključenih v Prilogo, kot edino aktivno snov ali kot eno od več aktivnih snovi, vključenih v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS najpozneje do 31. avgusta 2009, v skladu z enotnimi načeli iz Priloge VI k Direktivi 91/414/EGS na podlagi dokumentacije, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge III k navedeni direktivi, in ob upoštevanju dela B besedila o aktivnih snoveh, uvrščenih v Prilogo, iz Priloge I k navedeni direktivi. Na podlagi navedene ocene države članice presodijo, ali sredstvo izpolnjuje pogoje iz člena 4(1)(b), (c), (d) in (e) Direktive 91/414/EGS.

Države članice nato:

(a)

če sredstvo vsebuje eno od aktivnih snovi iz Priloge kot edino aktivno snov, najpozneje do 31. avgusta 2015 po potrebi spremenijo ali prekličejo registracijo ali

(b)

če sredstvo vsebuje eno od aktivnih snovi iz Priloge kot eno izmed več aktivnih snovi, registracijo po potrebi spremenijo ali prekličejo najpozneje do 31. avgusta 2015 ali do datuma, določenega za takšno spremembo ali preklic v ustreznih direktivah, s katerimi so bile zadevne snovi dodane v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS, pri čemer se upošteva poznejši datum.

Člen 4

Ta direktiva začne veljati 1. septembra 2009.

Člen 5

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 18. decembra 2008

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1.

(2)  UL L 168, 27.6.2002, str. 14.

(3)  UL L 379, 24.12.2004, str. 13.

(4)  UL L 246, 21.9.2007, str. 19.


PRILOGA

Na koncu razpredelnice v Prilogi I k Direktivi 91/414/ES se doda naslednje besedilo:

Št.

Splošno ime, identifikacijske številke

Ime po IUPAC

Čistost (1)

Začetek veljavnosti

Potek veljavnosti

Posebne določbe

„224

Ocetna kislina

št. CAS: 64-19-7

št. CIPAC: ni dodeljena

Ocetna kislina

≥ 980 g/kg

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot herbicid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo sklepi poročila o pregledu za ocetno kislino (SANCO/2602/2008) ter zlasti dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

225

Aluminijev amonijev sulfat

št. CAS: 7784-26-1

št. CIPAC: ni dodeljena

Aluminium ammonium sulphate

≥ 960 g/kg

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot repelent.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo sklepi poročila o pregledu za aluminijev amonijev sulfat (SANCO/2985/2008) ter zlasti dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

226

Aluminijev silikat

št. CAS: 1332-58-7

št. CIPAC: ni dodeljena

Ni na voljo.

kemijsko ime: kaolin

≥ 999,8 g/kg

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot repelent.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo sklepi poročila o pregledu za aluminijev silikat (SANCO/2603/2008) ter zlasti dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

227

Amonijev acetat

št. CAS: 631-61-8

št. CIPAC: ni dodeljena

Ammonium acetate

≥ 970 g/kg

Relevantna nečistoča: Težke kovine z največ 10 ppm Pb

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot atraktant.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo sklepi poročila o pregledu za amonijev acetat (SANCO/2986/2008) ter zlasti dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

228

Krvna moka

št. CAS: ni dodeljena

št. CIPAC: ni dodeljena

Ni na voljo.

≥ 990 g/kg

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot repelent. Krvna moka mora biti v skladu z Uredbo (ES) št. 1774/2002.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo sklepi poročila o pregledu za krvno moko (SANCO/2604/2008) ter zlasti dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

229

Kalcijev karbid

št. CAS: 75-20-7

št. CIPAC: ni dodeljena

Calcium carbide

Calcium acetylide

≥ 765 g/kg

Vsebuje 0,08–0,52 g/kg kalcijevega fosfida

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot repelent.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo sklepi poročila o pregledu za kalcijev karbid (SANCO/2605/2008) ter zlasti dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

230

Kalcijev karbonat

št. CAS: 471-34-1

št. CIPAC: ni dodeljena

Calcium carbonate

≥ 995 g/kg

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot repelent.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo sklepi poročila o pregledu za kalcijev karbonat (SANCO/2606/2008) ter zlasti dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

231

Ogljikov dioksid

št. CAS: 124-38-9

Carbon dioxide

≥ 99,9 %

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot fumigant.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo sklepi poročila o pregledu za ogljikov dioksid (SANCO/2987/2008) ter zlasti dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

232

Denatonium benzoat

št. CAS: 3734-33-6

št. CIPAC: ni dodeljena

Benzyldiethyl[[2,6-xylylcarbamoyl]methyl]ammonium benzoate

≥ 995 g/kg

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot repelent.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo sklepi poročila o pregledu za denatonium benzoat (SANCO/2607/2008) ter zlasti dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

233

Etilen

št. CAS: 74-85-1

št. CIPAC: ni dodeljena

Ethene

≥ 99 %

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot regulator rasti.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo sklepi poročila o pregledu za etilen (SANCO/2608/2008) ter zlasti dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

234

Ekstrakt čajevca

št. CAS: Olje čajevca 68647-73-4

Glavne sestavine:

 

terpinen-4-ol 562-74-3

 

γ-terpinen 99-85-4

 

α-terpinen 99-86-5

 

1,8-cineol 470-82-6

št. CIPAC: ni dodeljena

Olje čajevca je kompleksna zmes kemijskih snovi.

Glavne sestavine:

 

terpinen-4-ol ≥ 300 g/kg

 

γ-terpinen ≥ 100 g/kg

 

α-terpinen ≥ 50 g/kg

 

1,8-cineol v sledovih

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot fungicid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo sklepi poročila o pregledu za ekstrakt čajevca (SANCO/2609/2008) ter zlasti dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

235

Ostanki destilacije maščob

št. CAS: ni dodeljena

št. CIPAC: ni dodeljena

Ni na voljo

≥ 40 % razcepljenih maščobnih kislin

Pomembna nečistota: vsebnost Ni največ 200 mg/kg

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot repelent. Ostanki destilacije maščob živalskega izvora morajo biti v skladu z Uredbo (ES) št. 1774/2002.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo sklepi poročila o pregledu za ostanke destilacije maščob (SANCO/2610/2008) ter zlasti dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

236

Maščobne kisline C7 do C20

št. CAS: 112-05-0 (pelargonska kislina)

67701-09-1 (maščobne kisline C7-C18 and C18 in nenasičene kalijeve soli)

124-07-2 (kaprilna kislina)

334-48-5 (lavrinska kislina)

143-07-7 (oleinska kislina)

112-80-1 (Oleic Acid)

85566-26-3 (metil estri maščobnih kislin C8-C10)

111-11-5 (metil oktanoat)

110-42-9 (metil dekanoat)

št. CIPAC: ni dodeljena

Nonanoic acid

Caprylic Acid, Pelargonic Acid, Capric Acid, Lauric Acid, Oleic Acid (ISO in each case)

Caprylic Acid, Pelargonic Acid, Capric Acid, Lauric Acid, Oleic Acid (v vseh primerih ISO)

Fatty acids, C7-C10, Me esters

≥ 889 g/kg (pelargonska kislina)

≥ 838 g/kg (maščobne kisline)

≥ 99 % (metil estri maščobnih kislin)

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot insekticid, akaricid, herbicid in rastni regulator.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo sklepi poročila o pregledu za maščobne kisline (SANCO/2610/2008) ter zlasti dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

237

Izvleček česna

št. CAS: 8008-99-9

št. CIPAC: ni dodeljena

Koncentrat česnovega soka prehrambene kakovosti

≥ 99,9 %

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot repelent, insekticid in nematicid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo sklepi poročila o pregledu za izvleček česna (SANCO/2612/2008) ter zlasti dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

238

Giberelinska kislina

št. CAS: 77-06-5

št. CIPAC: 307

(3S,3aS,4S,4aS,7S,9aR,9bR,12S)-7,12-dihydroxy-3-methyl-6-methylene-2-oxoperhydro-4a,7-methano-9b,3-propenol(1,2-b)furan-4-carboxylic acid

oziroma: (3S,3aR,4S,4aS,6S,8aR,8bR,11S)- 6,11-dihydroxy-3-methyl-12-methylene-2-oxo-4a,6-methano-3,8b-prop-lenoperhydroindenol (1,2-b) furan-4-carboxylic acid

≥ 850 g/kg

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot regulator rasti.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo sklepi poročila o pregledu za giberelinsko kislino (SANCO/2613/2008) ter zlasti dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

239

Giberelini

št. CAS: GA4: 468-44-0

GA7: 510-75-8

Zmes GA4A7: 8030-53-3

št. CIPAC: ni dodeljena

GA4:

(3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12-hydroxy-3-methyl-6-methylene-2-oxoperhydro-4a,7-methano-3,9b-propanoazuleno[1,2-b]furan-4-carboxylic acid

GA7:

(3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12-hydroxy-3-methyl-6-methylene-2-oxoperhydro-4a,7-methano-9b,3-propenoazuleno[1,2-b]furan-4-carboxylic acid

Poročilo o pregledu (SANCO/2614/2008)

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot regulator rasti.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo sklepi poročila o pregledu za gibereline (SANCO/2614/2008) ter zlasti dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

240

Hidrolizirane beljakovine

Hidrolizat beljakovin in kolagena

št. CAS: ni dodeljena

št. CIPAC: ni dodeljena

Hidrolizat melase sladkorne pese in sečnine

Ni na voljo

Hidrolizat melase sladkorne pese in sečnine: najmanjši ekvivalent surovih beljakovin: 360 g/kg (36 % m/m)

Hidrolizat beljakovin in kolagena: vsebnost organskega dušika > 240 g/kg

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot atraktant. Hidrolizirane beljakovine živalskega izvora morajo biti v skladu z Uredbo (ES) št. 1774/2002.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo sklepi poročila o pregledu za hidrolizirane beljakovine (SANCO/2615/2008) ter zlasti dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

241

Železov sulfat

železov (II) sulfat, brezvodni: št No: 7720-78-7

železov (II) sulfat, monohidrat: št No: 17375-41-6

železov (II) sulfat, heptahidrat: št No: 7782-63-0

št. CIPAC: ni dodeljena

Iron (II) sulfate

železov (II) sulfat, brezvodni ≥ 367,5 g/kg

železov (II) sulfat, monohidrat ≥ 300 g/kg

železov (II) sulfat, heptahidrat ≥ 180 g/kg

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot herbicid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo sklepi poročila o pregledu za železov sulfat (SANCO/2616/2008) ter zlasti dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

242

Kieselgur (diatomejska zemlja)

št. CAS: 61790-53-2

št. CIPAC: 647

Kieselgur (diatomaceous earth)

920 ± 20 g SiO2/kg diatomejske zemlje

Največ 0,1 % delcev kristalnega kremena (s premerom pod 50 μm).

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot insekticid in akaricid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo sklepi poročila o pregledu za kieselgur (SANCO/2617/2008) ter zlasti dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

243

Apnenec

št. CAS: 1317-65-3

št. CIPAC: ni dodeljena

Ni na voljo

≥ 980 g/kg

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot repelent.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo sklepi poročila o pregledu za apnenec (SANCO/2618/2008) ter zlasti dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

244

Metil-nonil-keton

št. CAS: 112-12-9

št. CIPAC: ni dodeljena

Undecan-2-one

≥ 975 g/kg

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot repelent.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo sklepi poročila o pregledu za metil-nonil-keton (SANCO/2619/2008) ter zlasti dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

245

Poper

št. CAS: ni dodeljena

št. CIPAC: ni dodeljena

Črni poper – Piper nigrum

Kompleksna zmes kemijskih snovi, kjer mora biti sestavina piperin kot označevalec vsaj 4 %

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot repelent.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo sklepi poročila o pregledu za poper (SANCO/2620/2008) ter zlasti dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

246

Rastlinska olja/olje citronele

št. CAS: 8000-29-1

št. CIPAC: ni dodeljena

Olje citronele je kompleksna zmes kemijskih snovi.

Glavne sestavine so:

 

Citronellal (3,7-dimethyl-6-octenal).

 

Geraniol ((E)-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol).

 

Citronellol (3,7-dimethyl-6-octan-2-ol).

 

Geranyl acetate (3,7-dimethyl-6-octen-1yl acetate).

Pomembne nečistoče: metil eugenol in metil isoeugenol največ 0,1 %.

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot herbicid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo sklepi poročila o pregledu za olje citronele (SANCO/2621/2008) ter zlasti dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

247

Rastlinska olja/olje nageljnovih žbic

št. CAS: 94961-50-2 (olje nageljnovih žbic)

97-53-0 (glavna sestavina – eugenol)

št. CIPAC: ni dodeljena

Olje nageljnovih žbic je kompleksna zmes kemijskih snovi.

Glavna sestavina je eugenol.

≥ 800 g/kg

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot fungicid in baktericid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo sklepi poročila o pregledu za olje nageljnovih žbic (SANCO/2622/2008) ter zlasti dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

248

Rastlinska olja/olje navadne ogrščice

št. CAS: 8002-13-9

št. CIPAC: ni dodeljena

Olje navadne ogrščice

Olje navadne ogrščice je kompleksna zmes maščobnih kislin.

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot insekticid in akaricid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo sklepi poročila o pregledu za olje navadne ogrščice (SANCO/2623/2008) ter zlasti dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

249

Rastlinska olja/olje zelene mete

št. CAS: 8008-79-5

št. CIPAC: ni dodeljena

Olje zelene mete

≥ 550 g/kg as L-Carvone

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot regulator rasti.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo sklepi poročila o pregledu za olje zelene mete (SANCO/2624/2008) ter zlasti dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

250

Kalijev vodikov karbonat

št. CAS: 298-14-6

št. CIPAC: ni dodeljena

Potassium hydrogen carbonate

≥ 99,5 %

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot fungicid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo sklepi poročila o pregledu za kalijev vodikov karbonat (SANCO/2625/2008) ter zlasti dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

251

Putrescin (1,4-diaminobutan)

št. CAS: 110-60-1

št. CIPAC: ni dodeljena

Butane-1,4-diamine

≥ 990 g/kg

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot atraktant.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo sklepi poročila o pregledu za putrescin (SANCO/2626/2008) ter zlasti dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

252

Piretrini

št. CAS: (A) in (B):

Piretrini: 8003-34-7

Ekstrakt A: ekstrakti Chrysanthemum cinerariaefolium: 89997-63-7

piretrin 1: št. CAS 121-21-1

piretrin 2: št. CAS 121-29-9

cinerin 1: št. CAS 25402-06-6

cinerin 2: št. CAS 121-20-0

jasmolin 1: št. CAS 4466-14-2

jasmolin 2: št. CAS 1172-63-0

Ekstrakt B: piretrin 1: CAS 121-21-1

piretrin 2: št. CAS 121-29-9

cinerin 1: št. CAS 25402-06-6

cinerin 2: št. CAS 121-20-0

jasmolin 1: št. CAS 4466-14-2

jasmolin 2: št. CAS 1172-63-0

Št. CIPAC 32

Piretrini so kompleksna zmes kemijskih snovi.

Ekstrakt A: ≥ 500 g/kg piretrinov

Ekstrakt B: ≥ 480 g/kg piretrinov

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot insekticid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo sklepi poročila o pregledu za piretrine (SANCO/2627/2008) ter zlasti dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

253

Kremenčev pesek

št. CAS: 14808-60-7

št. CIPAC: ni dodeljena

Quarz, Quartz, Siliciumdioxid, Silica, Silicon dioxide, SiO2

≥ 915 g/kg

Največ 0,1 % delcev kristalnega kremena (s premerom pod 50 μm).

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot repelent.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo sklepi poročila o pregledu za kremenčev pesek (SANCO/2628/2008) ter zlasti dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

254

Repelenti po vonju živalskega ali rastlinskega izvora/ribje olje

št. CAS: 100085-40-3

št. CIPAC: ni dodeljena

Ribje olje

≥ 99 %

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot repelent. Ribje olje mora biti v skladu z Uredbo (ES) št. 1774/2002.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo sklepi poročila o pregledu za ribje olje (SANCO/2629/2008) ter zlasti dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

255

Repelenti po vonju živalskega ali rastlinskega izvora/ovčja maščoba

št. CAS: 98999-15-6

št. CIPAC: ni dodeljena

Ovčja maščoba

Čista ovčja maščoba z vsebnostjo največ 0,18 % m/m/ vode.

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot repelent. Ovčja maščoba mora biti v skladu z Uredbo (ES) št. 1774/2002.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo sklepi poročila o pregledu za ovčjo maščobo (SANCO/2630/2008) ter zlasti dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

256

Repelenti po vonju živalskega ali rastlinskega izvora/surovo talovo olje št. CAS: 8002-26-4

št. CIPAC: ni dodeljena

Surovo talovo olje

Surovo talovo olje je kompleksna zmes talove smole in maščobnih kislin

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot repelent.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo sklepi poročila o pregledu za surovo talovo olje (SANCO/2631/2008) ter zlasti dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

257

Repelenti po vonju živalskega ali rastlinskega izvora/smola talovega olja št. CAS: 8016-81-7

št. CIPAC: ni dodeljena

Smola talovega olja

Kompleksna zmes estrov maščobnih kislin, smole in majhnih količin dimerov in trimerov smolnih in maščobnih kislin.

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot repelent.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo sklepi poročila o pregledu za smolo talovega olja (SANCO/2632/2008) ter zlasti dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

258

Izvleček morskih alg (prej izvleček morskih alg in morske alge)

št. CAS: ni dodeljena

št. CIPAC: ni dodeljena

Izvleček morskih alg

Izvleček morskih alg je kompleksna zmes. Glavne sestavine kot označevalci: manitol, fukoidani in alginati. Poročilo o pregledu (SANCO/2634/2008).

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot regulator rasti.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo sklepi poročila o pregledu za izvleček morskih alg (SANCO/2634/2008) ter zlasti dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

259

Natrijev aluminijev silikat

št. CAS: 1344-00-9

št. CIPAC: ni dodeljena

Sodium aluminium silicate: Nax[(AlO2)x(SiO2)y] x zH2O

1 000 g/kg

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot repelent.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo sklepi poročila o pregledu za natrijev aluminijev silikat (SANCO/2635/2008) ter zlasti dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

260

Natrijev hipoklorit

št. CAS: 7681-52-9

št. CIPAC: ni dodeljena

Sodium Hypochlorite

10 % (m/m) izraženo kot klor

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot razkužilo.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo sklepi poročila o pregledu za natrijev hipoklorit (SANCO/2988/2008) ter zlasti dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

261

Nerazvejana veriga feromonov iz reda Lepidoptera

Skupina acetatov:

Poročilo o pregledu (SANCO/2633/2008)

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrirajo se lahko samo kot atraktanti.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo sklepi poročila o pregledu za nerazvejano verigo feromonov iz reda Lepidoptera (SANCO/2633/2008) ter zlasti dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

(E)-5-decen-1-il acetat

št. CAS: 38421-90-8

št. CIPAC: ni dodeljena

(E)-5-decen-1-yl acetate

(E)-8-dodecen-1-il acetat

št. CAS: 38363-29-0

št. CIPAC: ni dodeljena

(E)-8-dodecen-1-yl acetate

(E/Z)-8-dodecen-1-il acetat

št. CAS: ni na voljo

št. CIPAC: ni na voljo

(E/Z)-8-dodecen-1-yl acetate kot posamezni izomeri

(Z)-8-dodecen-1-il acetat

št. CAS: 28079-04-1

št. CIPAC: ni dodeljena

(Z)-8-dodecen-1-yl acetate

(Z)-9-dodecen-1-il acetat

št. CAS: 16974-11-1

št. CIPAC: 422

(Z)-9-dodecen-1-yl acetate

(E,Z)-7,9-dodekadien-1-il acetat

št. CAS: 54364-62-4

št. CIPAC: ni dodeljena

(E,Z)-7,9-dodecadien-1-yl acetate

(E)-11-tetradecen-1-il acetat

št. CAS: 33189-72-9

št. CIPAC: ni dodeljena

(E)-11-tetradecen-1-yl acetate

(Z)-9-tetradecen-1-il acetat

št. CAS: 16725-53-4

št. CIPAC: ni dodeljena

(Z)-9-tetradecen-1-yl acetate

(Z)-11-tetradecen-1-il acetat

št. CAS: 20711-10-8

št. CIPAC: ni dodeljena

(Z)-11-tetradecen-1-yl acetate

(Z,E)-9,12-tetradekadien-1-il acetat

št. CAS: 31654-77-0

št. CIPAC: ni dodeljena

(Z, E)-9, 12-tetradecadien-1-yl acetate

Z-11-heksadecen-1-il acetat

št. CAS: 34010-21-4

št. CIPAC: ni dodeljena

Z-11-hexadecen-1-yl acetate

(Z,E)-7,11-heksadekadien-1-il acetat

št. CAS: 51606-94-4

št. CIPAC: ni dodeljena

Z, E)-7, 11-hexadecadien-1-yl acetate

(E, Z)-2,13-oktadekadien-1-il acetat

št. CAS: 86252-65-5

št. CIPAC: ni dodeljena

(E, Z)-2, 13-octadecadien-1-yl acetate.

Skupina alkoholov:

Skupina alkoholov:

(E)-5-decen-1-ol

št. CAS: 56578-18-8

št. CIPAC: ni dodeljena

(E)-5-decen-1-ol

(Z)-8-dodecen-1-ol

št. CAS: 40642-40-8

št. CIPAC: ni dodeljena

(Z)-8-dodecen-1-ol

(E,E)-8,10-dodekadien-1-ol

št. CAS: 33956-49-9

št. CIPAC: ni dodeljena

(E,E)-8,10-dodecadien-1-ol

tetradekan-1-ol

št. CAS: 112-72-1

št. CIPAC: ni dodeljena

tetradecan-1-ol

(Z)-11-heksadecen-1-ol

št. CAS: 56683-54-6

št. CIPAC: ni dodeljena

(Z)-11-hexadecen-1-ol

Skupina aldehidov:

Skupina aldehidov:

(Z)-7-tetradecenal

št. CAS: 65128-96-3

št. CIPAC: ni dodeljena

(Z)-7-tetradecenal

(Z)-9-heksadecenal

št. CAS: 56219-04-6

št. CIPAC: ni dodeljena

(Z)-9-hexadecenal

(Z)-11-heksadecenal

št. CAS: 53939-28-9

št. CIPAC: ni dodeljena

(Z)-11-hexadecenal

(Z)-13-oktadecenal

št. CAS: 58594-45-9

št. CIPAC: ni dodeljena

(Z)-13-octadecenal

Mešanice acetatov:

Mešanice acetatov:

i)

(Z)-8-dodecen-1-il acetat

št. CAS: 28079-04-1

št. CIPAC: ni dodeljena

i)

(Z)-8-dodecen-1-yl acetate

in ii) dodecil acetat

št. CAS: 112-66-3

št. CIPAC: ni dodeljena;

in ii) Dodecyl acetate;

i)

(Z)-9-dodecen-1-il acetat

št. CAS: 16974-11-1

št. CIPAC: 422

ter

i)

(Z)-9-dodecen-1-yl acetate

in

ii)

dodecil acetat

št. CAS: 112-66-3

št. CIPAC: 422;

ii)

Dodecyl acetate;

i)

(E,Z)-7,9-dodekadien-1-il acetat

št. CAS: 55774-32-8

št. CIPAC: ni dodeljena

ter

i)

(E,Z)-7,9-dodecadien-1-yl acetate,

in

ii)

(E,E)-7,9-dodekadien-1-il acetat

št. CAS: 54364-63-5

št. CIPAC: ni dodeljena;

ii)

(E,E)-7,9-dodecadien-1-yl acetate;

i)

(Z,Z)-7,11-heksadekadien-1-il acetat

in

i)

(Z,Z)-7,11-hexadecadien-1-yl acetate

in

ii)

(Z,E)-7,11-heksadekadien-1-il acetat

št. CAS: i) in ii) 53042-79-8

št. CAS: i) 52207-99-5

št. CAS: ii) 51606-94-4

št. CIPAC: ni dodeljena;

ii)

(Z,E)-7,11-hexadecadien-1-yl acetate;

Kombinacije aldehidov:

Mešanice aldehidov:

i)

(Z)-9-heksadecenal

št. CAS: 56219-04-6

št. CIPAC: ni dodeljena

ter

i)

(Z)-9-hexadecenal

in

ii)

(Z)-11-heksadecenal

št. CAS: 53939-28-9

št. CIPAC: ni dodeljena

ter

ii)

(Z)-11-hexadecenal

in

iii)

(Z)-13-oktadecenal

št. CAS: 58594-45-9

št. CIPAC: ni dodeljena;

iii)

(Z)-13-octadecenal;

Kombinacije mešanic:

Mešanice mešanic:

i)

(E)-5-decen-1-il acetat

št. CAS: 38421-90-8

št. CIPAC: ni dodeljena

ter

i)

(E)-5-decen-1-yl acetate in

ii)

(E)-5-decen-1-ol

št. CAS: 56578-18-8

št. CIPAC: ni dodeljena;

ii)

(E)-5-decen-1-ol;

i)

(E/Z)-8-dodecen-1-il acetat

št. CAS: kot posamezni izomeri

št. CIPAC: ni dodeljena;

ter

i)

(E/Z)-8-dodecen-1-yl acetate

in

i)

(E)-8-dodecen-1-il acetat

št. CAS: (E) 38363-29-0

št. CIPAC: ni dodeljena

ter

i)

(E)-8-dodecen-1-yl acetate

in

i)

(Z)-8-dodecen-1-il acetat

št. CAS: (Z) 28079-04-1

št. CIPAC: ni dodeljena

ter

i)

(Z)-8-dodecen-1-yl acetate

in

ii)

(Z)-8-dodecen-1-ol

št. CAS: ii) 40642-40-8

št. CIPAC: ni dodeljena;

ii)

(Z)-8-dodecen-1-ol;

i)

(Z)-11-heksadecenal

št. CAS: 53939-28-9

št. CIPAC: ni dodeljena

ter

i)

(Z)-11-hexadecenal

in

ii)

(Z)-11-heksadecen-1-il acetat

št. CAS: 34010-21-4

št. CIPAC: ni dodeljena

ii)

(Z)-11-hexadecen-1-yl acetate

262

Trimetilamin hidroklorid

št. CAS: 593-81-7

št. CIPAC: ni dodeljena

Trimethylamine hydrochloride

≥ 988 g/kg

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot atraktant.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo sklepi poročila o pregledu za trimetilamin hidroklorid (SANCO/2636/2008) ter zlasti dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

263

Sečnina

št. CAS: 57-13-6

št. CIPAC: 8352

Urea

≥ 98 % m/m

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot atraktant in fungicid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo sklepi poročila o pregledu za sečnino (SANCO/2637/2008) ter zlasti dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

264

Z-13-heksadecen-11-in-1-il acetat

št. CAS: 78617-58-0

št. CIPAC: ni dodeljena

Z- 13- hexadecen-11-yn-1-yl acetate

≥ 75 %

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot atraktant.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo sklepi poročila o pregledu za Z- 13- heksadecen-11-in-1-il acetat (SANCO/2649/2008) ter zlasti dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

265

Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dokosatetraen-1-il izobutirat

št. CAS 135459-81-3

št. CIPAC: ni dodeljena

Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-yl isobutyrate

≥ 90 %

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot atraktant.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo sklepi poročila o pregledu za Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dokosatetraen-1-il izobutirat (SANCO/2650/2008) ter zlasti dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.“


(1)  Več podrobnosti o aktivni snovi in njenih lastnostih je v poročilu o pregledu.


Top