Help Print this page 

Document 31999L0025

Title and reference
Direktiva Komisije 1999/25/ES z dne 9. aprila 1999 o prilagoditvi Direktive Sveta 93/34/EGS o predpisanih oznakah za dvo- ali trikolesna motorna vozila tehničnemu napredkuBesedilo velja za EGP.
 • No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2010; implicitno zavrnjeno 32009L0139
OJ L 104, 21.4.1999, p. 19–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 004 P. 285 - 287
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 004 P. 285 - 287
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 004 P. 285 - 287
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 004 P. 285 - 287
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 004 P. 285 - 287
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 004 P. 285 - 287
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 004 P. 285 - 287
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 004 P. 285 - 287
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 004 P. 285 - 287
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 007 P. 9 - 11
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 007 P. 9 - 11

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/25/oj
Multilingual display
Authentic language
 • Authentic language: španščina, danščina, nemščina, grščina, angleščina, francoščina, italijanščina, nizozemščina, portugalščina, finščina, švedščina, islandščina, norveščina
Dates
 • Date of document: 09/04/1999
 • Date of effect: 11/05/1999; začetek veljavnosti datum objave + 20 glej člen 4
 • Date of transposition: 31/12/1999; sprejetje najpozneje do glej člen 3.1
 • Date of transposition: 01/01/2000; vložitev prošnje glej člen 3.1
 • Date of end of validity: 31/05/2010; implicitno zavrnjeno 32009L0139
Miscellaneous information
 • Author: Evropska komisija
 • Form: Direktiva
 • Addressee: države članice
 • Additional information: Direktiva o spremembi, velja za EGP, razširjeno na EGP z 200D0001
Procedure
 • Co author: DG03
Relationship between documents
Text

31999L0025Uradni list L 104 , 21/04/1999 str. 0019 - 0021


Direktiva Komisije 1999/25/ES

z dne 9. aprila 1999

o prilagoditvi Direktive Sveta 93/34/EGS o predpisanih oznakah za dvo- ali trikolesna motorna vozila tehničnemu napredku

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 92/61/EGS z dne 30. junija 1992 o homologaciji dvo- oziroma trikolesnih motornih vozil [1], spremenjene z Aktom o pristopu Avstrije, Finske in Švedske, zlasti člena 16,

ob upoštevanju Direktive Sveta 93/34/EGS z dne 14. junija 1993 o predpisanih oznakah na dvo- ali trikolesnih motornih vozilih [2], zlasti člena 3,

(1) ker je Direktiva 93/34/EGS ena od posamičnih direktiv o postopku homologacije Skupnosti, ki je bil uveden z Direktivo 92/61/EGS; ker se zato določbe Direktive 92/61/EGS o sistemih, sestavnih delih in samostojnih tehničnih enotah vozil nanašajo na to direktivo;

(2) ker je zaradi razvoja tehnologije sedaj mogoče Direktivo Sveta 93/34/EGS prilagoditi tehničnemu napredku; ker je za zagotovitev pravilnega delovanja sistema homologacije v celoti treba pojasniti ali dopolniti nekatere določbe omenjene direktive;

(3) ker je zato treba prilagoditi nekatere simbole, ki se uporabljajo, in pojasniti posamezne zahteve za simbole in znake, ki jih je treba uporabljati pri navajanju predpisanih oznak na deklaracijski tablici proizvajalca;

(4) ker so ukrepi, predvideni v tej direktivi, skladni z mnenjem Odbora za prilagajanje tehničnemu napredku, določenim v členu 13 Direktive Sveta 70/156/EGS [3], nazadnje spremenjene z Direktivo 98/91/ES Evropskega parlamenta in Sveta [4],

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga k Direktivi 93/34/EGS se spremeni skladno s prilogo k tej direktivi.

Člen 2

1. Države članice po 1. januarju 2000 ne smejo zaradi razlogov, ki se nanašajo na predpisane oznake:

- zavrniti podelitve ES-homologacije za določen tip dvo- oziroma trikolesnega vozila,

- prepovedati registracije, prodaje ali začetka uporabe dvo- oziroma trikolesnih motornih vozil,

če so predpisane oznake skladne z zahtevami Direktive Sveta 93/34/EGS, kakor je bila spremenjena s to direktivo.

2. Države članice po 1. juliju 2000 zavrnejo podelitev ES-homologacije za določen tip dvo- oziroma trikolesnega motornega vozila zaradi razlogov, ki se nanašajo na predpisane oznake, če niso izpolnjene zahteve Direktive 93/34/EGS, kakor je bila spremenjena s to direktivo.

Člen 3

1. Države članice sprejmejo in objavijo predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 31. decembra 1999. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice te predpise uporabljajo od 1. januarja 2000.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2. Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 4

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 5

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 9. aprila 1999

Za Komisijo

Martin Bangemann

Član Komisije

[1] UL L 225, 10.8.1992, str. 72.

[2] UL L 188, 29.7.1993, str. 38.

[3] UL L 42, 23.2.1970, str. 1.

[4] UL L 11, 16.1.1999, str. 25.

--------------------------------------------------

PRILOGA

1. Točka 2.1.4 se nadomesti z naslednjim:

"2.1.4 nivo hrupa mirujočega vozila: … dB(A) … min−1."

2. Točka 3.1.1.2 se nadomesti z naslednjim:

"3.1.1.2 drugi del sestoji iz šestih znakov (črk ali številk), ki označujejo splošne značilnosti vozila (tip, varianto in izvedenko). Če proizvajalec ne uporablja enega ali več izmed teh znakov, je treba v te prostore vpisati črke ali številke po izbiri proizvajalca za vsako vozilo."

3. Točka 3.1.2 se nadomesti z naslednjim:

"3.1.2 povsod, kjer je to mogoče, mora biti identifikacijska številka vozila napisana v eni vrstici. Začetek in konec te vrstice morata biti označena s simbolom, ki ni niti arabska številka niti latinska velika črka in ga z le-temi ni mogoče zamenjati.

Izjemoma se zaradi tehničnih razlogov identifikacijska številka vozila lahko napiše v dveh vrsticah. V tem primeru znotraj kateregakoli izmed treh delov ne sme biti prekinitev, začetek in konec vsake vrstice pa morata biti označena s simbolom, ki ni niti arabska številka niti latinska velika črka in ga z le-temi ni mogoče zamenjati.

Dovoljeno je vstavljanje omenjenega simbola med tremi deli v eni vrstici (točka 3.1.1).

Med znaki ne sme biti presledkov."

--------------------------------------------------

Top