Help Print this page 

Document 31990L0604

Title and reference
Direktiva Sveta z dne 8. novembra 1990 o spremembah Direktive 78/660/EGS o letnih računovodskih izkazih in Direktive 83/349/EGS o konsolidiranih računovodskih izkazih glede oprostitev za mala in srednje velika podjetja in objave računovodskih izkazov v ekujih
 • No longer in force
OJ L 317, 16.11.1990, p. 57–59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 17 Volume 001 P. 105 - 106
Special edition in Swedish: Chapter 17 Volume 001 P. 105 - 106
Special edition in Czech: Chapter 17 Volume 001 P. 107 - 109
Special edition in Estonian: Chapter 17 Volume 001 P. 107 - 109
Special edition in Latvian: Chapter 17 Volume 001 P. 107 - 109
Special edition in Lithuanian: Chapter 17 Volume 001 P. 107 - 109
Special edition in Hungarian Chapter 17 Volume 001 P. 107 - 109
Special edition in Maltese: Chapter 17 Volume 001 P. 107 - 109
Special edition in Polish: Chapter 17 Volume 001 P. 107 - 109
Special edition in Slovak: Chapter 17 Volume 001 P. 107 - 109
Special edition in Slovene: Chapter 17 Volume 001 P. 107 - 109
Special edition in Bulgarian: Chapter 17 Volume 001 P. 107 - 109
Special edition in Romanian: Chapter 17 Volume 001 P. 107 - 109
Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 002 P. 7 - 9

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/604/oj
Multilingual display
Authentic language
 • Authentic language: španščina, danščina, nemščina, grščina, angleščina, francoščina, italijanščina, nizozemščina, portugalščina, islandščina, norveščina
Dates
 • Date of document: 08/11/1990
 • Date of effect: 19/11/1990; začetek veljavnosti datum obvestila
 • Date of notification: 19/11/1990
 • Date of transposition: 01/01/1993; glej člen 10
 • Date of end of validity: 18/07/2013; razveljavil 32013L0034
Miscellaneous information
 • Author: Svet Evropske unije
 • Form: Direktiva
 • Addressee: države članice
 • Internal reference: COM/89/0561, SEC/90/2182, COM/88/0292
 • Additional information: Direktiva o spremembi ? SYN 158, razširjeno na EGP z 21994A0103(01)
Procedure
Relationship between documents
Text

31990L0604Uradni list L 317 , 16/11/1990 str. 0057 - 0059
finska posebna izdaja: poglavje 17 zvezek 1 str. 0105
švedska posebna izdaja: poglavje 17 zvezek 1 str. 0105


Direktiva Sveta

z dne 8. novembra 1990

o spremembah Direktive 78/660/EGS o letnih računovodskih izkazih in Direktive 83/349/EGS o konsolidiranih računovodskih izkazih glede oprostitev za mala in srednje velika podjetja in objave računovodskih izkazov v ekujih

(90/604/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 54 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

v sodelovanju z Evropskim parlamentom [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ker je bilo usklajevanje nacionalnih predpisov v zvezi s prikazom in vsebino letnih računovodskih izkazov in letnega poročila, metod vrednotenja in objavo teh listin, zlasti v zvezi z delniškimi družbami in družbami z omejeno odgovornostjo, predmet Direktive 78/660/EGS [4], kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu Španije in Portugalske;

ker bi bilo treba upravne postopke, predpisane za mala in srednje velika podjetja, poenostaviti v skladu z Resolucijo Sveta z dne 3. novembra 1986 o delovnem programu za mala in srednje velika podjetja (MSP) [5], in Resolucijo Sveta z dne 30. junija 1988 o izboljšanju poslovnega okolja in ukrepu za spodbujanje razvoja podjetij, zlasti malih in srednje velikih podjetij v Skupnosti [6], ki zahteva predvsem bistveno poenostavitev obveznosti, ki izhajajo iz Direktive 78/660/EGS;

ker je na podlagi člena 53(2) Direktive 78/660/EGS primerno, da se izvede druga revizija pragov, ki opredeljujejo mala in srednje velika podjetja;

ker bi bilo treba povečati odstopanja glede priprave, revizije in objave računovodskih izkazov, ki jih lahko države članice predvidijo za mala podjetja na podlagi Direktive 78/660/EGS;

ker bi bilo treba državam članicam dati možnost, da dovolijo družbam, da nekaterih informacij o nagradah, dodeljenih upravnemu ali poslovodnemu organu, ne vključijo v pojasnila k računovodskim izkazom, kadar take informacije omogočajo, da se ugotovi položaj določenega člana v takih organih;

ker je prav tako primerno, da se državam članicam omogoči, da določijo malim podjetjem manj stroge obveznosti glede sestavljanja in objave pojasnil k računovodskim izkazom; ker bi morale imeti države članice možnost, da ta podjetja oprostijo obveznosti, da v pojasnilih k računovodskim izkazom zagotovijo nekatere podatke, ki se lahko štejejo za manj pomembne za mala podjetja; ker bi morale imeti države članice zaradi enakih interesov možnost, da taka podjetja oprostijo obveznosti, da sestavijo letno poročilo, če vključijo v pojasnila k računovodskim izkazom podatke iz člena 22(2) Direktive 77/91/EGS [7] o pridobitvi lastnih delnic;

ker je pomembno, da se zaradi pospeševanja evropskega monetarnega združevanja družbam dovoli vsaj objavljanje računovodskih izkazov v ekujih; ker je to preprosto dodatna možnost, ki ne spreminja položaja družb, ki lahko že zdaj sestavljajo in objavljajo računovodske izkaze v ekujih; ker je treba na tej točki pojasniti določbe Direktiv 78/660/EGS in 83/349/EGS [8], kakor so spremenjene z Aktom o pristopu Španije in Portugalske, s tem da se družbe, ki izkoristijo to možnost, obveže, da navedejo uporabljeno menjalno razmerje v opombah k računovodskim izkazom,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Člen 11 Direktive 78/660/EGS se spremeni, kakor sledi:

1. "bilančna vsota: 1550000 ekujev" se nadomesti z "bilančna vsota: 2000000 ekujev";

2. "čisti prihodek: 3200000 ekujev" se nadomesti z "čisti prihodek: 4000000 ekujev";

3. doda se naslednji odstavek:

"Države članice lahko opustijo uporabo člena 15(3)(a) in (4) za skrajšano bilanco stanja".

Revizija zgoraj navedenih zneskov v ekujih je druga petletna revizija, predvidena v členu 53(2) Direktive 78/660/EGS.

Člen 2

Člen 27 Direktive 78/660/EGS se spremeni, kakor sledi:

1. "bilančna vsota: 6200000 ekujev" se nadomesti z "bilančna vsota: 8000000 ekujev";

2. "čisti prihodek: 12800000 ekujev" se nadomesti z "čisti prihodek: 16000000 ekujev".

Revizija zgoraj navedenih zneskov v ekujih je druga petletna revizija, predvidena v členu 53(2) Direktive 78/660/EGS.

Člen 3

Člen 53(1) Direktive (EGS) št. 78/660 se nadomesti z naslednjim:

"1. Za namene te direktive je eku enota, ki jo opredeljuje Uredba (EGS) št. 3180/78 [9], kakor je bila spremenjena z Uredbo (EGS) št. 2626/84 [10], in Uredbo (EGS) št. 1971/89 [11]

Protivrednost v nacionalni valuti je vrednost, ki se uporablja na dan 8. novembra 1990."

.

Člen 4

V členu 43 Direktive 78/660/EGS se doda naslednji odstavek:

"3. Države članice lahko opustijo zahtevo, naj se zagotovijo informacije iz točke 12 odstavka 1, kadar take informacije omogočajo, da se ugotovi položaj določenega člana v takem organu."

Člen 5

Člen 44 Direktive 78/660/EGS se nadomesti z naslednjim:

"Člen 44

1. Države članice lahko dovolijo družbam iz člena 11, da sestavijo skrajšana pojasnila k računovodskim izkazom brez informacij, predpisanih v točkah 5 do 12 člena 43(1). Vendar morajo pojasnila razkriti informacije, predpisane v točki 6 člena 43(1), v skupnem znesku za zadevne postavke.

2. Države članice lahko družbam iz odstavka 1 dovolijo tudi, da so oproščene obveznosti razkritja informacij, predpisanih v členu 15(3)(a) in (4), členih 18, 21 in 29(2), v drugem pododstavku člena 30, v členu 34(2), členu 40(2) in v drugem pododstavku člena 42 v pojasnilih k svojim računovodskim izkazom.

3. Uporablja se člen 12."

Člen 6

V členu 46 Direktive 78/660/EGS se doda naslednji odstavek:

"3. Države članice lahko opustijo obveznost družb iz člena 11, da pripravljajo letna poročila, pod pogojem, da so informacije iz člena 22(2) Direktive 77/91/EGS o pridobivanju lastnih delnic družbe podane v pojasnilih k računovodskim izkazom."

Člen 7

Člen 47(2)(b) Direktive 78/660/EGS se nadomesti z:

"(b) skrajšana pojasnila k svojim računovodskim izkazom v skladu s členom 44."

Člen 8

V Direktivo 78/660/EGS se vstavi naslednji člen:

"Člen 50a

Letni računovodski izkazi se lahko objavijo v valuti, v kateri so sestavljeni, in v ekujih, preračunanih po deviznem tečaju, ki velja na dan bilance stanja. Navedeni tečaj se razkrije v pojasnilih k računovodskim izkazom."

Člen 9

V Direktivo 83/349/EGS se vstavi člen:

"Člen 38a

Konsolidirani računovodski izkazi se lahko objavijo v valuti, v kateri so sestavljeni, in v ekujih, po deviznem tečaju, ki velja na dan konsolidirane bilance stanja. Navedeni tečaj se razkrije v pojasnilih k računovodskim izkazom."

Člen 10

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo do 1. januarja 1993. O tem takoj obvestijo Komisijo.

2. Države članice lahko predvidijo, da se ta direktiva prvič uporabi za računovodske izkaze za finančno leto, ki se začne 1. januarja 1995 ali med koledarskim letom 1995.

3. Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 11

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 8. novembra 1990

Za Svet

Predsednik

P. Romita

[1] UL C 287, 11.11.1986, str. 5;UL C 318, 20.12.1989, str. 12.

[2] UL C 158, 26.6.1989, str. 257;Sklep z dne 24. oktobra 1990 (še neobjavljen v Uradnem listu).

[3] UL C 139, 5.6.1989, str. 42.

[4] UL L 222, 14.8.1978, str. 11.

[5] UL C 287, 14.11.1986, str. 1.

[6] UL C 197, 27.7.1988, str. 6.

[7] UL L 26, 31.1.1977, str. 1.

[8] UL L 193, 18.7.1983, str. 1.

[9] UL L 379, 30.12.1978, str. 1.

[10] UL L 247, 16.9.1984, str. 1.

[11] UL L 189, 4.7.1989, str. 1.

--------------------------------------------------

Top