Help Print this page 

Document 31976L0760

Title and reference
Direktiva Sveta z dne 27. julija 1976 o približevanju zakonodaje držav članic, ki se nanaša na svetilke za osvetlitev zadnje registrske tablice na motornih vozilih in njihovih priklopnikih
 • No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; razveljavil 32009R0661
OJ L 262, 27.9.1976, p. 85–95 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 13 Volume 004 P. 56 - 66
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 005 P. 124 - 134
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 005 P. 124 - 134
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 005 P. 114 - 124
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 005 P. 114 - 124
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 003 P. 205 - 215
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 003 P. 205 - 215
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 003 P. 205 - 215
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 003 P. 205 - 215
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 003 P. 205 - 215
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 003 P. 205 - 215
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 003 P. 205 - 215
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 003 P. 205 - 215
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 003 P. 205 - 215
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 003 P. 18 - 29
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 003 P. 18 - 29
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 045 P. 9 - 19

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1976/760/oj
Multilingual display
Authentic language
 • Authentic language: danščina, nemščina, angleščina, francoščina, italijanščina, nizozemščina, islandščina, norveščina
Dates
 • Date of document: 27/07/1976
 • Date of effect: 30/07/1976; začetek veljavnosti datum obvestila
 • Date of effect: 30/07/1976; začetek veljavnosti datum obvestila
 • Date of notification: 30/07/1976
 • Date of transposition: 01/07/1977; glej člen 11
 • Date of transposition: 01/07/1977; glej člen 11
 • Date of end of validity: 31/10/2014; razveljavil 32009R0661
 • Date of end of validity: 31/10/2014; razveljavil 32009R0661
Miscellaneous information
 • Author: Svet Evropske unije
 • Form: Direktiva
 • Addressee: države članice
 • Additional information: razširjeno na EGP z 21994A0103(01)
Procedure
Relationship between documents
Text

31976L0760Official Journal L 262 , 27/09/1976 P. 0085 - 0095
Finnish special edition: Chapter 13 Volume 5 P. 0114
Greek special edition: Chapter 13 Volume 4 P. 0056
Swedish special edition: Chapter 13 Volume 5 P. 0114
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 5 P. 0124
Portuguese special edition Chapter 13 Volume 5 P. 0124


DIREKTIVA SVETA

z dne 27. julija 1976

o približevanju zakonodaje držav članic, ki se nanaša na svetilke za osvetlitev zadnje registrske tablice na motornih vozilih in njihovih priklopnikih

(76/760/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 100 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta1,

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora2,

ker se tehnične zahteve, ki jih morajo izpolnjevati motorna vozila na podlagi nacionalne zakonodaje, med drugim nanašajo tudina njihove svetilke za osvetlitev zadnje registrske tablice;

ker so te zahteve v posameznih državah članicah različne; ker je zato potrebno, da vse države članice bodisi poleg svojih obstoječih predpisov ali namesto njih sprejmejo enake zahteve, zlasti da bi bilo tako mogoče uvesti postopek EGS-homologacije za vsak tip vozila na podlagi direktive Sveta 70/156/EGS z dne 6. februarja 1970 o približevanju zakonodaje držav članic o homologaciji motornih in priklopnih vozil3;

ker je Svet z Direktivo 76/756/EGS4 določil skupne zahteve za vgradnjo svetlobnih in svetlobno-signalnih naprav na motorna vozila in njihove priklopnike;

ker usklajen postopek homologacije svetilk za osvetlitev zadnje registrske tablice omogoča vsem državam članicam preverjanje skladnosti s skupnimi zahtevami glede izdelave in preskušanja in obveščanje drugih držav članic o svojih ugotovitvah s pošiljanjem kopije certifikata o homologaciji sestavnega dela za vsak tip svetilk za osvetlitev zadnje registrske tablice; ker namestitev oznake o EGS-homologaciji sestavnega dela na vse svetilke za osvetlitev zadnje registrske tablice, ki so izdelane skladno s homologiranim tipom, odpravlja potrebo po opravljanju tehničnih preverjanj na svetilkah za osvetlitev zadnje registrske tablice v drugih državah članicah;

ker je priporočljivo upoštevati tehnične zahteve pravilnika ECE R 4 Ekonomske komisije ZN za Evropo ("Enotni predpisi o homologaciji naprav za osvetlitev zadnjih registrskih tablic motornih vozil (razen motornih koles) in njihovih priklopnikov")5, ki je priložen k Sporazumu z dne 20. marca 1958 o sprejetju enotnih pogojev za homologacijo in vzajemnem priznavanju homologacije opreme in delov motornih vozil;

ker približevanje nacionalne zakonodaje, ki se nanaša na motorna vozila, zahteva vzajemno priznavanje preskusov, ki jih je opravila vsaka država članica na podlagi splošnih zahtev,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

1. Države članice podelijo EGS-homologacijo sestavnega dela za vsak tip svetilk za osvetlitev zadnje registrske tablice, ki ustrezajo zahtevam glede izdelave in preskušanja, kot so opredeljene v Prilogah 0, I, III in IV.

2. Država članica, ki je podelila EGS-homologacijo sestavnega dela, po potrebi sprejme potrebne ukrepe za preverjanje skladnosti proizvodnje s homologiranim tipom v sodelovanju s pristojnimi organi drugih držav članic. Takšno preverjanje je omejeno na naključno izbrane vzorce.

Člen 2

Za vsak tip svetilk za osvetlitev zadnje registrske tablice, ki ga homologirajo skladno s členom 1,države članice izdajo proizvajalcu ali njegovemu zastopniku oznako EGS-homologacije sestavnega dela, ki je skladen z vzorcem iz Priloge I.

Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe za preprečevanje uporabe oznak, ki bi lahko povzročile zmedo pri razločevanju med svetilkami za osvetlitev zadnje registrske tablice, homologiranimi skladno s členom 1, in drugimi napravami.

Člen 3

1. Nobena država članica ne sme prepovedati dajanja na trg svetilk za osvetlitev zadnje registrske tablice zaradi njihove izdelave ali načina delovanja, če so opremljene z oznako EGS-homologacije sestavnega dela.

2. Vendar država članica lahko prepove dajanje na trg svetilk za osvetlitev zadnje registrske tablice, ki so opremljene z oznako EGS-homologacije sestavnega dela, če bistveno odstopajo od homologiranega tipa.

Ta država nemudoma obvesti druge države članice in Komisijo o sprejetih ukrepih ob navedbi razlogov za svojo odločitev.

Člen 4

Pristojni organi vsake države članice v roku enega meseca pošljejo pristojnim organom drugih držav članic kopijo certifikata o homologaciji sestavnega dela, katerega vzorec je podan v Prilogi II, za vsak tip svetilke za osvetlitev zadnje registrske tablice, ki mu podelijo homologacijo ali zavrnejo podelitev homologacije.

Člen 5

1. Če država članica, ki je podelila EGS-homologacijo sestavnega dela, ugotovi, da določeno število svetilk za osvetlitev zadnje registrske tablice, ki imajo isto oznako EGS-homologacije sestavnega dela, ne ustreza homologiranemu tipu, sprejme potrebne ukrepe za zagotavljanje skladnosti proizvodnje s homologiranim tipom. Pristojni organi te države obvestijo pristojne organe drugih držav članic o sprejetih ukrepih, ki jih lahko, v primeru sistematične neskladnosti, razširijo na preklic EGS-homologacije sestavnega dela. Omenjeni organi sprejmejo enake ukrepe, če jih pristojni organi druge države članice obvestijo o takšni neskladnosti..

2. V enem mesecu se pristojni organi držav članic obvestijo o vseh preklicih EGS-homologacij sestavnega dela ter o razlogih za takšne ukrepe.

Člen 6

Vsaka odločitev, sprejeta skladno z določbami, sprejetimi pri izvajanju te Direktive, o zavrnitvi ali preklicu EGS-homologacije sestavnega dela za določeno svetilko za osvetlitev zadnje registrske tablice ali o prepovedi dajanja na trg ali uporabe le-te, mora biti podrobno obrazložena. Potrebno je obvestiti prizadeto stran in jo hkrati seznaniti s pravnimi sredstvi, ki so ji na voljo po veljavni zakonodaji v državah članicah, ter z roki, ki so določeni za uveljavljanje teh pravnih sredstev.

Člen 7

Država članica ne sme zavrniti podelitve EGS-homologacije sestavnega dela ali nacionalne homologacije za določeno vozilo iz razlogov, ki se nanašajo na njegove svetilke za osvetlitev zadnje registrske tablice, če so te opremljene z oznako EGS-homologacije sestavnega dela in so vgrajene skladno z zahtevami, opredeljenimi v Direktivi 76/756/EGS.

Člen 8

Nobena država članica ne sme zavrniti ali prepovedati prodaje, registracije, začetka uporabe ali uporabe vozila iz razlogov, ki se nanašajo na njegove svetilke za osvetlitev zadnje registrske tablice, če so te opremljene z oznako EGS-homologacije sestavnega dela in so vgrajene skladno z zahtevami Direktive 76/756/EGS.

Člen 9

V tej direktivi izraz "vozilo" pomeni vsako motorno vozilo, namenjeno za uporabo na cesti, z nadgradnjo ali brez nje, z vsaj štirimi kolesi in z največjo konstrukcijsko določeno hitrostjo večjo od 25 km/h, ter njegovi priklopniki, razen tirnih vozil, kmetijskih traktorjev in strojev ter komunalnih vozil.

Člen 10

Spremembe, ki so potrebne zaradi prilagajanja zahtevam iz prilog tehničnemu napredku, se sprejmejo po postopku iz člena 13 Direktive 70/156/EGS.

Člen 11

1. Države članice sprejmejo predpise potrebne za uskladitev s to direktivo do 1. julija 1977 in o tem takoj obvestijo Komisijo. Te predpise uporabljajo od 1. oktobra 1977.

2. Po notifikaciji te direktive države članice zagotovijo Komisiji pravpčasno predložitev vseh predlogov zakonov in drugih predpisov, ki jih nameravajo sprejeti na področju, urejenem s to direktivo, da bi Komisija pravočasno poslala svoje pripombe.

Člen 12

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, dne 27. julija 1976

Za Svet

Predsednik

M. van der STOEL

__________________

Seznam prilog

Priloga 0*: - Pomen izrazov, splošne zahteve, barva oddane svetlobe, vpadni kot, merilni postopek, fotometrične značilnosti, skladnost proizvodnje

Priloga I: - Zahteve glede EGS-homologacije sestavnega dela in označevanja

- Dodatek: Primer oznake EGS-homologacije sestavnega dela

Priloga II: - Vzorec certifikata EGS-homologacije sestavnega dela

Priloga III: - Merilne točke za potrebe preskusa

Priloga IV* - Minimalno polje vidnosti osvetljene površine,

__________________

* Tehnične zahteve iz te Priloge so podobne zahtevam pravilnika ECE R 4 Ekonomske komisije za Evropo. Zlasti je enaka razčlenitev po točkah. Zato je številka točke iz pravilnika ECE R. 4, ki v tej direktivi nima ustrezne točke, označena v oklepaju zaradi zabeležke.

__________________

PRILOGA 0

POMEN IZRAZOV, SPLOŠNE ZAHTEVE, BARVA ODDANE SVETLOBE, VPADNI KOT, MERILNI POSTOPEK, FOTOMETRIČNE KARAKTERISTIKE, SKLADNOST PROIZVODNJE

1. POMEN IZRAZOV

1.1 Svetilka za osvetlitev zadnje registrske tablice

Izraz "svetilka za osvetlitev zadnje registrske tablice"pomeni napravo, ki se uporablja za osvetlitev prostora, ki je namenjen za namestitev zadnje registrske tablice; lahko je sestavljena iz različnih optičnih elementov.

(2.)

(3.)

(4.)

5. SPLOŠNE ZAHTEVE

Vsak vzorec mora ustrezati specifikaciji, ki je navedena v točki 91.

Te svetilke morajo biti konstruirane tako, da je celotna površina, ki mora biti osvetljena, vidna z zadnje strani znotraj polja vidljivosti prikazanega na skici v Prilogi IV.

Vse meritve je treba opraviti z nastavitvijo žarnice ali žarnic z žarilno nitko naprave na najmanjši svetlobni tok, predpisan za preskusno napetost v specifikaciji žarnice ali žarnic naprave.

6. BARVA ODDANE SVETLOBE

Barva oddane svetlobe žarnice, ki se uporablja v napravi, mora biti bela, vendar dovolj nevtralna, tako da ne povzroča znatnejše spremembe barve registrske tablice.

7. VPADNI KOT

Proizvajalec naprave mora specificirati položaj, v katerem jo je treba namestiti v odnosu na prostor za registrsko tablico; naprava mora biti nameščena tako, da vpadni kot svetlobe na površino tablice ni večji od 82° na nobeni točki površine, ki naj se osvetli. Kot merimo od roba svetilne površine naprave, ki je najbolj oddaljen od površine tablice. Kjer naprava vsebuje več svetilk, se gornja zahteva nanaša samo na tisti del tablice, ki naj ga osvetljuje zadevna naprava.

Naprava mora biti konstruirana tako, da ne oddaja svetlobe neposredno nazaj, z izjemo rdeče svetlobe, če je naprava kombinirana ali v skupini z drugimi svetilkami.

8. MERILNI POSTOPEK

Meritve osvetljenosti se izvajajo na kosu belega mat pivnika, s stopnjo odsevanja razpršene svetlobe najmanj 70 %, ki ima enake mere kot registrska tablica, postavljenem v položaj, v kakršnem je normalno registrska tablica, in sicer 2 mm od nosilca.

Meritve osvetljenosti se izvajajo navpično na površino papirja na točkah, ki so prikazane v Prilogi III v skladu s tipom tablice, za katero je predvidena naprava, pri čemer vsaka točka predstavlja krog s premerom 25 mm.

9. FOTOMETRIČNE KARAKTERISTIKE

Osvetljenost B mora biti najmanj 2,5 cd/m2 na vsaki od merilnih točk, ki so prikazane v Prilogi III.

Razlike v osvetljenosti med vrednostmi B1 in B2, merjenimi na katerih koli dveh točkah 1 in 2, izbranimi izmed zgoraj omenjenimi, ne sme presegati 2 X B0/cm, pri čemer je B0 minimalna izmerjena osvetljenost na različnih točkah, torej:

[pic]

10. SKLADNOST PROIZVODNJE

Vsaka svetilka za osvetlitev zadnje registrske tablice, ki ima oznako EGS-homologacije sestavnega dela, mora biti skladna s homologiranim tipom.

Osvetljenost B naključno izbrane naprave iz serijske proizvodnje ne sme biti manjša od 2 cd/m2, v formuli za stopnjo spreminjanja osvetljenosti pa se lahko faktor 2 nadomesti s faktorjem 3.

(11.)

PRILOGA I

ZAHTEVE GLEDE EGS-HOMOLOGACIJE SESTAVNEGA DELA IN OZNAK

1 VLOGA ZA PODELITEV EGS-HOMOLOGACIJE SESTAVNEGA DELA

1.1 Vlogo za podelitev EGS-homologacije sestavnega dela vloži imetnik blagovne znamke oziroma njegov zastopnik.

1.2 Vlogi za vsak tip svetilk za osvetlitev zadnje registrske tablice morajo biti priloženi:

1.2.1 navedba o tem, ali je naprava predvidena za osvetlitev široke tablice (520 x 120 mm), visoke tablice (340 x 240 mm) ali obeh, široke in visoke tablice;

1.2.2 kratka tehnična specifikacija, iz katere sta razvidna tip in moč žarnice ali žarnic z žarilno nitko, ki jo (jih) priporoča proizvajalec;

1.2.3 risbe (v trojniku) z zadostnimi detajli, ki omogočajo razpoznavanje tipa in prikazujejo geometrični položaj, v katerem je potrebno napravo namestiti glede na prostor, ki naj ga zavzema registrska tablica, ter zunanje robove površine, ki mora biti osvetljena.

1.2.4 dva vzorca, opremljena s priporočeno žarnico ali žarnicami.

2 OZNAKE

2.1 Na vzorcih določenega tipa svetilke za osvetlitev zadnje registrske tablice, oddanih v postopek za EGS-homologacijo sestavnega dela, se mora nahajati jasno čitljivo in neizbrisno označeno ime ali blagovna znamka vložnika.

2.2 Vsaka naprava mora imeti tako na leči kot tudi na ohišju svetilke dovolj velik prostor za oznako EGS-homologacije sestavnega dela; ta prostor mora biti prikazan na risbah iz točke 1.2.3.

3 EGS-HOMOLOGACIJA SESTAVNEGA DELA

3.1 Če vsi vzorci, predloženi za homologacijo skladno s točko 1, izpolnjujejo zahteve iz točk 5, 6, 7, 8 in 9 Priloge 0, se podeli EGS-homologacija sestavnega dela in dodeli homologacijska številka.

3.2 Ta številka se ne sme dodeliti nobenemu drugemu tipu svetilke za osvetlitev zadnje registrske tablice.

3.3 Če se zahteva EGS-homologacija sestavnega dela za določen tip svetlobne in svetlobno-signalne naprave, ki vključuje svetilko za osvetlitev zadnje registrske tablice in druge svetilke, se lahko izda ena sama oznaka EGS-homologacije sestavnega dela, pod pogojem, da svetilka za osvetlitev zadnje registrske tablice ustreza zahtevam te direktive in da vsaka izmed ostalih svetilk, ki so del svetlobne in svetlobno-signalne naprave, za katero se zahteva EGS-homologacija sestavnega dela, ustreza posebni direktivi, ki se nanjo nanaša.

4 OZNAKE

4.1 Vsaka svetilka za osvetlitev zadnje registrske tablice, ki je skladna s tipom, homologiranim na podlagi te direktive, mora imeti oznako EGS-homologacije sestavnega dela.

4.2 Ta oznaka je sestavljena iz pravokotnika, ki uokvirja malo črko "e", ki ji sledi črkovna ali številčna oznaka države članice, ki je podelila homologacijo:

1 za Nemčijo,

2 za Francijo,

3 za Italijo,

4 za Nizozemsko,

6 za Belgijo,

11 za Združeno kraljestvo,

13 za Luksemburg,

DK za Dansko,

IRL za Irsko.

Vsebovati mora tudi številko EGS-homologacije sestavnega dela, ki ustreza številki certifikata o EGS-homologaciji sestavnega dela, izdanega za zadevni tip naprave.

4.3 Številka EGS-homologacije sestavnega dela se mora nahajati na primernem mestu poleg pravokotnika, ki uokvirja črko "e".

4.4 Oznaka EGS-homologacije sestavnega dela mora biti nameščena na leči svetilke, ali na eni izmed leč tako, da je neuničljiva in jasno čitljiva tudi, ko so svetilke za osvetlitev zadnje registrske tablice vgrajene na vozilu.

4.5 Primer oznake EGS-homologacije sestavnega dela je prikazan v dodatku.

4.6 Kadar se izda ena številka EGS-homologacije, kot je navedeno v točki 3.3 za določen tip svetlobne in svetlobno-signalne naprave, ki jo sestavljajo svetilka za osvetlitev zadnje registrske tablice in druge svetilke, se lahko namesti samo ena oznaka EGS-homologacije, ki jo sestavljajo:

- pravokotnik, ki uokvirja črko e', ki ji sledi črkovna ali številčna oznaka države članice, ki je podelila EGS-homologacijo sestavnega dela,

- številka EGS-homologacije sestavnega dela,

- dodatni znaki, predpisani v različnih direktivah, na podlagi katerih je bila podeljena EGS-homologacija sestavnega dela.

4.7 Velikosti različnih elementov te oznake ne smejo biti manjše od največje minimalne velikosti, ki je specificirana za posamezne oznake v direktivah, na podlagi katerih je bila podeljena EGS-homologacija sestavnega dela.

Dodatek

PRIMER OZNAKE EGS-HOMOLOGACIJE SESTAVNEGA DELA

Naprava, na kateri je nameščena zgoraj prikazana oznaka EGS-homologacije sestavnega dela, je svetilka za osvetlitev zadnje registrske tablice, ki ji je bila podeljena EGS-homologacija v Združenem kraljestvu (e 11) pod številko 1471.

PRILOGA II

VZOREC CERTIFIKATA O EGS-HOMOLOGACIJI

(Največji format: A4 (210 x 297 mm))

Ime homologacijskega organa

Sporočilo o podelitvi, zavrnitvi ali preklicu EGS-homologacije sestavnega dela za določen tip svetilke za osvetlitev zadnje registrske tablice

Št. homologacije sestavnega dela ............................................................................................................

1 Naprava* za osvetlitev

- visoke tablice

- široke tablice

- visoke in široke tablice

2 Tovarniško ime ali znamka ...................................................................................................

3 Ime in naslov proizvajalca ....................................................................................................

4 Po potrebi ime in naslov zastopnika proizvajalca .....................................................................

5 Tip, število in moč žarnic z žarno nitko ....................................................................................

6 Datum oddaje v postopek EGS-homologacije sestavnega dela ................................................

7 Tehnična služba, pristojna za opravljanje preskusov EGS-homologacije sestavnega dela: .......................................................................................................................................................

8 Datum poročila, ki ga je izdala tehnična služba ........................................................................

9 Številka poročila, ki ga je izdala tehnična služba .....................................................................

10 Datum podelitve/zavrnitve/preklica EGS-homologacije sestavnega dela* .........................

11 Skupna EGS-homologacija sestavnega dela podeljena na podlagi točke 3.3 Priloge I za svetlobno in svetlobno-signalno napravo, ki vključuje več svetilk, zlasti pa .....................................................................................................................................................

12 Datum zavrnitve/preklica skupne EGS-homologacije sestavnega dela* ............................

13 Kraj .........................................................................................................................................

14 Datum ......................................................................................................................................

15 Podpis ......................................................................................................................................

16 Priložena risba št.................. prikazuje geometrično namestitev, v kateri je treba napravo vgraditi glede na prostor, ki je predviden za registrsko tablico, in zunanje robove površine, ki mora biti osvetljena. Velikost te risbe mora biti v formatu največ A4 (210 x 297 mm).

17 Opombe ...................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

PRILOGA III

MERILNE TOČKE ZA POTREBE PRESKUSA

Opomba: V primeru naprav za osvetlitev visokih in širokih tablic, dobimo merilne točke s kombinacijo obeh zgornjih risb v skladu z zunanjim robom, ki ga določi proizvajalec; če pa sta merilni točki oddaljeni manj kot 30 mm, je treba uporabiti samo eno.

PRILOGA IV

NAJMANJŠE POLJE VIDNOSTI POVRŠINE, KI MORA BITI OSVETLJENA

1. Prikazano polje vidnih kotov se na nanaša samo na odgovarjajoče položaje naprave in prostor za registrsko tablico.

(2.)

3. Prikazani koti upoštevajo delno zakritje, ki ga povzroči naprava, in se morajo dotikati smeri, v katerih je zakritje največje. Naprava mora biti takšna, da zmanjša področja, ki so delno zakrita, na najnujnejše.

__________________

1 UL C 76, 7.4.1975, str. 37.

2 UL C 248, 29.10.1975, str. 23.

3 UL L 42, 23.2.1970, str. 1.

4 UL L 262, 27.9.1976, str. 1.

5 Ekonomska komisija za Evropo, dokument E/ECE/324, Dopolnilo 3, Sprememba 1 z dne 29. oktobra 1975.

1 Zahteve zagotavljajo dobro vidljivost, če naklon registrske tablice ni večji od 30° na obeh straneh po vertikali.

* Neustrezno črtati.

[pic]

[pic]

[pic]

Top