Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Štatistika o tovaroch a cestujúcich, ktorí sa zastavujú v prístavoch EÚ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Štatistika o tovaroch a cestujúcich, ktorí sa zastavujú v prístavoch EÚ

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2009/42/ES – štatistické údaje o námornej nákladnej a osobnej doprave

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Stanovuje sa v nej, ako by mali krajiny EÚ zostavovať štatistiku o námornej nákladnej a osobnej doprave, ktorá sa zastavuje v prístavoch EÚ.

HLAVNÉ BODY

Údaje

Tieto štatistické údaje sa týkajú informácií o náklade a cestujúcich a informácií o samotnom plavidle. V prílohách k tejto smernici sa spresňujú charakteristiky zhromažďovania údajov, ktoré zahŕňajú:

celkovú hmotnosť a opis tovaru;

ohlasovací prístav;

klasifikáciu druhov nákladu;

počet cestujúcich;

druh a veľkosť plavidiel.

Plavidlá s hrubou tonážou do 100 ton môžu byť oslobodené od zhromažďovania údajov.

Zhromažďovanie

Komisia zodpovedá za zostavovanie zoznamu všetkých prístavov EÚ, v súvislosti s ktorými sa musia poskytovať súhrnné údaje. Okrem toho musí každá krajina EÚ vybrať z tohto zoznamu každý prístav,

ktorým prechádza viac ako jeden milión ton tovaru alebo

ktorý zaznamenáva viac ako 200 000 prepravených cestujúcich ročne.

Tieto vybrané prístavy následne podliehajú podrobnejšiemu zhromažďovaniu údajov.

Zasielanie údajov

Krajiny EÚ musia zasielať výsledky zhromažďovania Komisii (úradu Eurostat):

do piatich mesiacov od skončenia sledovaného obdobia pre údaje vykazované štvrťročne a

do ôsmich mesiacov pre údaje vykazované ročne.

Krajiny EÚ musia informovať Eurostat o metódach, ktoré použili na zostavenie údajov, a takisto aj o podrobnostiach týkajúcich sa akýchkoľvek podstatných zmien používaných metód. Eurostat musí následne zverejniť príslušné zhromaždené štatistické údaje.

Smernica bola pozmenená nariadením (EÚ) č. 1090/2010 s cieľom zosúladiť zhromažďovanie údajov o tovare prepravovanom námornými plavidlami s inými druhmi dopravy.

Rozhodnutím 2010/2016/EÚ sa pozmenili niektoré technické charakteristiky súvisiace so zhromažďovaním údajov vrátane kódov, ktoré sa používajú na označenie krajiny registrácie plavidiel, a štruktúry súborov údajov.

Rozhodnutím 2012/186/EÚ sa pozmenili niektoré štatistické premenné, ktoré sa používajú pri zhromažďovaní údajov a spresnili sa niektoré definície a klasifikácia druhov nákladu.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Účinnosť nadobudla 26. júna 2009.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/42/ES zo 6. mája 2009 o štatistických údajoch o námornej nákladnej a osobnej doprave (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 141, 6.6.2009, s. 29 – 47)

Následné zmeny a opravy smernice 2009/42/ES boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na referenčné účely.

SÚVISIACE AKTY

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o výkone právomoci prijímať delegované akty udelenej Komisii v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1090/2010, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2009/42/ES o štatistických údajoch o námornej nákladnej a osobnej doprave (COM(2015) 362 final z 28. júla 2015).

Posledná aktualizácia 16.11.2015

Top