Help Print this page 
Title and reference
Bezpečnostná ochrana civilného letectva - pravidlá v celej EÚ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bezpečnostná ochrana civilného letectva - pravidlá v celej EÚ

Od roku 2001 Európska únia (EÚ) vytvára politiku a pravidlá s cieľom predchádzať činom protiprávneho zasahovania, ktoré ohrozujú bezpečnosť, a to najmä zamedzovaním vstupu predmetov, ktoré predstavujú možnú hrozbu, ako sú zbrane alebo výbušné látky, na palubu lietadla.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 z 11. marca 2008 o spoločných pravidlách v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva a o zrušení nariadenia (ES) č. 2320/2002.

SÚHRN

Od roku 2001 Európska únia (EÚ) vytvára politiku a pravidlá s cieľom predchádzať činom protiprávneho zasahovania, ktoré ohrozujú bezpečnosť, a to najmä zamedzovaním vstupu predmetov, ktoré predstavujú možnú hrozbu, ako sú zbrane alebo výbušné látky, na palubu lietadla.

Nariadenie sa uplatňuje na všetky komerčné letiská, leteckých dopravcov a prevádzkovateľov, ktorí zabezpečujú tovary alebo služby na alebo cez letiská.

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Stanovujú sa v ňom spoločné pravidlá a základné normy o bezpečnostnej ochrane civilného letectva a postupoch na monitorovanie vykonávania spoločných pravidiel a noriem.

HLAVNÉ BODY

Spoločné základné normy ochrany civilného letectva

Príklady hľadísk, na ktoré sa vzťahujú tieto normy:

detekčná kontrola cestujúcich a príručnej batožiny zameraná na zamedzenie prítomnosti zakázaných predmetov na palube lietadla; podaná batožina (batožina, ktorú cestujúci zaregistrovali) pred naložením takisto podlieha kontrole;

bezpečnostná ochrana letísk (napr. kontrola prístupu do rôznych priestorov letiska, detekčná kontrola personálu a kontrola vozidiel, ako aj dohľad a hliadky s cieľom predísť vstupu nepovolených osôb do týchto priestorov);

bezpečnostná kontrola alebo bezpečnostná prehliadka lietadla pred odletom s cieľom uistiť sa, že na palube nie sú žiadne zakázané predmety;

detekčná kontrola nákladu a pošty pred naložením do lietadla;

detekčná kontrola letiskových dodávok (t. j. dodávok určených na predaj v obchodoch bez colnej prirážky a reštauráciách) a dodávok potrebných počas letu (napr. jedlo a nápoje pre cestujúcich);

prijímanie, školenie a výcvik zamestnancov.

Povinnosti krajín EÚ, letísk a prevádzkovateľov

Krajiny EÚ musia:

určiť jeden orgán zodpovedný za bezpečnostnú ochranu civilného letectva;

zostaviť národný program bezpečnostnej ochrany civilného letectva, v ktorom sa vymedzia zodpovednosti pri vykonávaní spoločných základných noriem;

zostaviť národný program kontroly kvality na overovanie kvality bezpečnostnej ochrany civilného letectva;

Prevádzkovatelia musia:

vymedziť a vykonávať program bezpečnostnej ochrany letiska;

vymedziť a vykonávať program bezpečnostnej ochrany leteckého dopravcu.

Inšpekcie Komisie

Komisia vykonáva inšpekcie letísk (neohlásene) a vnútroštátnych orgánov. Akékoľvek nedostatky musí napraviť vnútroštátny orgán. Vnútroštátne orgány sú zodpovedné za prvotnú kontrolu a presadzovanie kvality, a preto tiež vykonávajú inšpekcie.

Uznávanie ekvivalentných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva s krajinami mimo EÚ

EÚ môže uznať, že normy bezpečnostnej ochrany civilného letectva krajín mimo EÚ sú ekvivalentné s normami EÚ s cieľom umožniť jednotný bezpečnostný systém. Znamenalo by to napríklad, že cestujúci prilietajúci na letiská EÚ, ktorí prestupujú na iné destinácie, by nemuseli opätovne podstupovať detekčnú kontrolu. Výsledkom by boli rýchlejšie časy spojení, nižšie náklady a väčší komfort pre cestujúcich. Jednotný bezpečnostný systém je jeden z cieľov právnych predpisov EÚ v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva.

Správa o vykonávaní

V správe Komisie z roku 2013 o vykonávaní nariadenia (ES) č. 300/2008 sa konštatuje, že „v EÚ sa aj naďalej zaisťuje vysoká úroveň bezpečnostnej ochrany“, a že „inšpekcie Komisie ukázali stabilnú úroveň dodržiavania hlavných regulačných ustanovení“. Poukazuje sa v nej na skutočnosť, že nedodržiavanie pravidiel v oblastiach, ako je detekčná kontrola personálu a nákladu spôsobili ľudské faktory. Ďalšie nedodržiavanie pravidiel sa zistilo v oblastiach, ako je vysoko rizikový náklad a pošta. Poznamenáva sa, že celkovo boli odporúčania Komisie týkajúce sa nápravných opatrení uspokojivo zrealizované.

ODKEDY SA TOTO NARIADENIE UPLATŇUJE?

Od 29. apríla 2008.

KONTEXT

Po udalostiach z 11. septembra 2001 v Spojených štátoch amerických Európsky parlament a Rada prijali nariadenie (ES) č. 2320/2002, v ktorom sa zavádzajú spoločné pravidlá v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva. Nariadením (ES) č. 300/2008 sa nahrádza nariadenie (ES) č. 2320/2002.

Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite Európskej komisie o politike bezpečnostnej ochrany civilného letectva.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 300/2008

29. apríla 2008

-

Ú. v. EÚ L 97, 9.4.2008, s. 72 - 84.

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 18/2010

1. februára 2010

-

Ú. v. EÚ L 7, 12.1.2010, s. 3 - 14.

Následné zmeny a opravy nariadenia (ES) č. 300/2008 boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na referenčné účely.

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 185/2010 zo 4. marca 2010 o ustanovení podrobných opatrení na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva (Ú. v. EÚ L 55, 5.3.2010, s. 1 - 55).

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 72/2010 z 26. januára 2010, ktorým sa ustanovujú postupy vykonávania inšpekcií Komisie v oblasti bezpečnostnej ochrany letectva (Ú. v. EÚ L 23, 27.1.2010, s. 1 - 5).

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1254/2009 z 18. decembra 2009, ktorým sa umožňuje členským štátom výnimka zo spoločných základných noriem v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva a prijímanie alternatívnych bezpečnostných opatrení (Ú. v. EÚ L 338, 19.12.2009, s. 17).

Nariadenie Komisie (ES) č. 272/2009 z 2. apríla 2009, ktorým sa dopĺňajú spoločné základné normy bezpečnostnej ochrany civilného letectva stanovené v prílohe k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 (Ú. v. EÚ L 91, 3.4.2009, s. 7 - 13).

Správy

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade: Výročná správa za rok 2012 o vykonávaní nariadenia (ES) č. 300/2008 o spoločných pravidlách v oblasti bezpečnostnej ochrany letectva [COM(2013) 523 final z 9. júla 2013].

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade: Výročná správa o uplatňovaní nariadenia (ES) č. 300/2008 o spoločných pravidlách v oblasti bezpečnostnej ochrany letectva v roku 2013 [COM(2014) 399 final z 1. júla 2014].

Posledná aktualizácia: 09.01.2015

Top