Help Print this page 
Title and reference
Vytváranie silnejšej a bezpečnejšej digitálnej Európy

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vytváranie silnejšej a bezpečnejšej digitálnej Európy

V záujme ďalšieho presadzovanie hodnôt Európskej únie - slobody a demokracie, a s cieľom umožniť bezpečný rast digitálneho hospodárstva sa EÚ zaviazala poskytovať najviac zabezpečené online prostredie na svete.

AKT

Spoločné oznámenie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov - Stratégia kybernetickej bezpečnosti Európskej únie: Otvorený, bezpečný a chránený kybernetický priestor (JOIN(2013) 1 final zo 7. februára 2013)

SÚHRN

V záujme ďalšieho presadzovanie hodnôt Európskej únie - slobody a demokracie, a s cieľom umožniť bezpečný rast digitálneho hospodárstva sa EÚ zaviazala poskytovať najviac zabezpečené online prostredie na svete.

AKÝ JE CIEĽ TOHTO SPOLOČNÉHO OZNÁMENIA?

Vymedzuje sa v ňom stratégia kybernetickej bezpečnosti EÚ, ktorou sa zabezpečujú:

partnerstvá so súkromným sektorom a mimovládnymi organizáciami či záujmovými skupinami;

konkrétne opatrenia na ochranu a presadzovanie práv občanov.

Bolo vydané spoločne s návrhom smernice o bezpečnosti sietí a informácií.

HLAVNÉ BODY

Politika kybernetickej bezpečnosti v rámci EÚ a na medzinárodnej úrovni by sa mala riadiť piatimi zásadami:

1.

základné zásady EÚ (ktoré sa musia uplatňovať rovnocenne v digitálnom aj fyzickom svete);

2.

ochrana základných práv, slobody prejavu, súkromia a osobných údajov;

3.

právo všeobecnej verejnosti na zabezpečený internetový prístup a neobmedzený tok informácií;

4.

demokratická a účinná správa so zahrnutím všetkých sektorov spoločnosti;

5.

spoločná zodpovednosť za zaistenie bezpečnosti.

Stratégia vychádza z piatich priorít:

vybaviť systémy a domény na zvládanie kybernetických útokov alebo porúch;

výrazne znížiť počítačovú kriminalitu;

vytvoriť politiku kybernetickej obrany a spôsobilosti súvisiace so spoločnou bezpečnostnou a obrannou politikou (SBOP);

vytvoriť priemyselné a technologické zdroje pre kybernetickú bezpečnosť;

zostaviť zosúladenú medzinárodnú politiku v oblasti kybernetickej bezpečnosti pre Európsku úniu a presadzovať základné hodnoty EÚ.

S prihliadnutím na medzinárodnú povahu kybernetického priestoru si stratégia vyžaduje, aby orgány na úrovni EÚ aj orgány na vnútroštátnej úrovni prevzali zodpovednosť, spolupracovali a aby boli v úzkom kontakte s priemyslom a akademickou obcou. Medzi tieto orgány patria príslušné úrady EÚ a vnútroštátne orgány zamerané na:

bezpečnosť sietí a informácií (ENISA/NIS);

tímy reakcie na núdzové počítačové situácie (CERT-EU/CERT);

Súčasťou stratégie je aj nadviazanie dialógu s medzinárodnými orgánmi, ako je Rada Európy, NATO a Organizácia Spojených národov.

Ďalšie informácie nájdete na stránkach o kybernetickej bezpečnosti na webovej lokalite Európskej komisie.

Posledná aktualizácia 14.09.2015

Top