Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Spravodlivé trhové podmienky pre telefonické náhlavné súpravy a iné komunikačné zariadenia

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Spravodlivé trhové podmienky pre telefonické náhlavné súpravy a iné komunikačné zariadenia

Cieľom tejto smernice je konsolidovať smernice prijaté v roku 1988 a 1994 v záujme otvorenia trhov Európskej únie (EÚ) s telekomunikačnými koncovými zariadeniami pre hospodársku súťaž. Sústreďuje sa aj na zlepšenie transparentnosti vlastností jednotlivých zariadení, aby mohli používatelia využívať technologický pokrok a prijímať uvedomelé spotrebiteľské rozhodnutia.

AKT

Smernica Komisie 2008/63/ES z 20. júna 2008 o hospodárskej súťaži na trhoch s koncovými telekomunikačnými zariadeniami.

SÚHRN

Krajiny EÚ nemôžu udeliť osobitné alebo výlučné práva v súvislosti s dovozom, uvádzaním na trh, pripojením, uvádzaním do prevádzky alebo údržbou telekomunikačných koncových zariadení.

Krajiny EÚ nemôžu odmietnuť pripojenie koncového zariadenia* na verejnú telekomunikačnú sieť alebo uvedenie do prevádzky pozemnej družicovej stanice* vo svojej krajine, pokiaľ toto zariadenie spĺňa určité základné požiadavky. Tieto požiadavky sú stanovené v smernici 1999/5/ES alebo v spoločných technických predpisoch prijatých po tejto smernici. Krajiny EÚ môžu tiež požadovať, aby dané hospodárske subjekty mali technickú kvalifikáciu.

Zariadenia, ktoré sa predávajú na trhu, musia spĺňať základné požiadavky vymedzené v smernici 1999/5/ES, a ak sa uplatňujú, spoločné technické predpisy prijaté po tejto smernici. Výrobcovia a dovozcovia musia zaručiť, že toto zariadenie je zostavené tak, aby:

sa zabezpečila ochrana zdravia a bezpečnosti používateľa a akejkoľvek inej osoby určenej v rámci prvkov bezpečnosti, ktoré sa uvádzajú v smernici 2006/95/ES o elektrickom zariadení určenom na používanie v rámci určitých limitov napätia;

spĺňali bezpečnostné požiadavky týkajúce sa elektromagnetickej kompatibility (aby dané zariadenie nespôsobovalo rušenie iného zariadenia), ktoré sú uvedené v smernici 2004/108/ES;

umožniť využívanie spektra prideleného rádiovej komunikácii medzi zemou a kozmickým priestorom a orbitálnym zdrojom (napr. družiciam), pričom sa bude predchádzať škodlivému rušeniu.

Nové rozhrania verejnej telekomunikačnej siete musia byť prístupné pre používateľov. Na umožnenie prístupu používateľov ku koncovému zariadeniu podľa svojho výberu musia krajiny EÚ zabezpečiť, aby operátori zverejňovali technické špecifikácie koncového zariadenia a rozhrania, na ktoré bude zariadenie napojené.

Krajiny EÚ musia informovať Komisiu o návrhu technických špecifikácií (základ možných budúcich noriem) v súlade s postupom ustanoveným v smernici 1999/5/ES. Všetky špecifikácie koncových zariadení musia byť formalizované a zverejnené.

Orgány, ktoré sa starajú o monitorovanie uplatňovania špecifikácií vytvorených krajinami EÚ, musia byť nezávislé od verejných alebo súkromných organizácií, ktoré ponúkajú tovary a/alebo služby v telekomunikačnom sektore.

Kontext

Touto smernicou sa zrušili ustanovenia smernice 88/301/ES, ktoré boli pozmenené v roku 1994. Predstavovala prvú fázu politiky zameranej na liberalizáciu telekomunikačných trhov, ktorá viedla k úplnej liberalizácii týchto trhov od 1. januára 1998.

Hlavné pojmy

*Koncové zariadenie - zariadenie priamo alebo nepriamo pripojené k rozhraniu verejnej telekomunikačnej siete na vysielanie, spracovanie alebo prijatie informácií. Do tejto kategórie patrí aj pozemná stanica.

*Pozemná družicová stanica - zariadenie, ktoré je spôsobilé iba na vysielanie („iba vysielač“) alebo na vysielanie a príjem („vysielač/prijímač“), alebo iba na príjem („iba prijímač“) rádiokomunikačných signálov prostredníctvom družíc alebo iných kozmických systémov.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2008/63/ES

11. júla 2008

-

Ú. v. EÚ L 162, 21.6.2008, s. 20 - 26.

SÚVISIACE AKTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/5/ES z 9. marca 1999 o rádiovom zariadení a koncových telekomunikačných zariadeniach a o vzájomnom uznávaní ich zhody (Ú. v. ES L 91, 7.4.1999, s. 10 - 28).

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/108/ES z 15. decembra 2004 o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na elektromagnetickú kompatibilitu a o zrušení smernice 89/336/EHS (Ú. v. EÚ L 390, 31.12.2004, s. 24 - 37).

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/95/ES z 12. decembra 2006 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 374, 27.12.2006, s. 10 - 19).

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/35/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu (Ú. v. EÚ L 96, 29.3.2014, s. 357 - 374).

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ zo 16. apríla 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania rádiových zariadení na trhu, ktorou sa zrušuje smernica 1999/5/ES (Ú. v. EÚ L 153, 22.5.2014, s. 62 - 106).

Posledná aktualizácia: 29.07.2015

Top