Help Print this page 
Title and reference
Biocídne výrobky

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Biocídne výrobky

Týmto nariadením sa harmonizujú jestvujúce pravidlá Európskej únie (EÚ) o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní. Takisto sa ním zavádza udeľovanie autorizácie biocídnych výrobkov, ktorá umožňuje priame umiestňovanie výrobkov na celom trhu EÚ bez potreby žiadať o jednotlivé vnútroštátne autorizácie alebo vzájomné uznávanie.

AKT

Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní.

SÚHRNY

Toto nariadenie sa vzťahuje na:

 • biocídne výrobky ;
 • výrobky a materiály ošetrené biocídnymi výrobkami;
 • účinné látky.

Zoznam výrobkov, ktorých sa nariadenie týka, nájdete v prílohe V k nariadeniu.

Podmienky autorizácie biocídnych výrobkov

Na získanie autorizácie biocídnych výrobkov je potrebné splniť tieto podmienky:

 • účinná látka je schválená pre daný typ výrobku;
 • biocídny výrobok, pokiaľ sa používa ako autorizovaný výrobok, je dostatočne účinný, nemá žiadne neprijateľné účinky na cieľové organizmy, na zdravie ľudí, zvierat ani na životné prostredie;
 • fyzikálne a chemické vlastnosti výrobku sa považujú za prijateľné na účely použitia a prepravy výrobku;
 • v prípade potreby sa pre účinné látky obsiahnuté v biocídnom výrobku stanovujú maximálne limity rezíduí pre potraviny a krmivá;
 • pri použití nanomateriálov v tomto výrobku sa riziko pre zdravie ľudí, zdravie zvierat a životné prostredie hodnotí oddelene.

Účinná látka sa schváli na počiatočné obdobie v maximálnej dĺžke 10 rokov, ak aspoň pri jednom biocídnom výrobku, ktorý túto účinnú látku obsahuje, možno očakávať, že splní vyššie uvedené kritériá.

Vnútroštátna autorizácia a vzájomné uznávanie

V nariadení sa zabezpečujú harmonizované postupy autorizácie biocídnych výrobkov v EÚ. Po získaní prvej autorizácie v jednom z členských štátov EÚ môže žiadateľ požiadať o uznanie tejto autorizácie v ostatných členských štátoch EÚ. Autorizácia sa udeľuje za rovnakých podmienok.

Autorizácia Únie

Výsledkom centralizovaného postupu autorizácie je autorizácia Únie, ktorá umožňuje priemyslu umiestniť biocídne výrobky priamo na celý trh EÚ bez potreby získania jednotlivých vnútroštátnych autorizácií alebo využitia postupu vzájomného uznávania. Táto centralizovaná autorizácia je dobrovoľná a ak žiadateľ z akéhokoľvek dôvodu nemá záujem o autorizáciu Únie, môže namiesto toho požiadať o vnútroštátnu autorizáciu, prípadne o vzájomné uznanie tejto autorizácie v iných členských štátoch EÚ.

Zjednodušený postup autorizácie

Na určité biocídne výrobky sa môže vzťahovať zjednodušený postup autorizácie, ak sú splnené tieto podmienky:

 • všetky účinné látky, ktoré biocídny výrobok obsahuje, sú zaradené do prílohy I k tomuto nariadeniu a spĺňajú akékoľvek obmedzenia, ktoré sa uvádzajú v tejto prílohe;
 • biocídny výrobok neobsahuje žiadnu látku vzbudzujúcu obavy ani žiadne nanomateriály;
 • biocídny výrobok je dostatočne účinný;
 • manipulácia s biocídnym výrobkom a použitie, na ktoré je určený, si nevyžaduje osobné ochranné prostriedky.

Ak sú splnené tieto podmienky, žiadateľ musí predložiť žiadosť Európskej agentúre pre chemické látky (ECHA), pričom ju informuje o názve príslušného orgánu, ktorý bude žiadosť hodnotiť.

Biocídny výrobok, ktorý získal autorizáciu vyššie popísaným zjednodušeným postupom, je možné sprístupniť na trhu vo všetkých členských štátoch EÚ bez potreby vzájomného uznania. Držiteľ autorizácie však o tom musí informovať každý členský štát EÚ najneskôr 30 dní predtým, ako výrobok umiestni na trh v danej krajine. Na označení výrobku sa musí použiť úradný jazyk alebo jazyky daného štátu, pokiaľ dotknutý štát neustanoví inak.

Ošetrené výrobky

V tomto nariadení sa rozširuje rozsah pôsobnosti predchádzajúcich právnych predpisov o biocídoch a odteraz sa uplatňuje aj na výrobky, ktoré boli ošetrené biocídnym výrobkom alebo boli jeho súčasťou. Výrobky sa smú ošetrovať len účinnými látkami, ktoré sa na tento účel schválili v EÚ. Výrobcovia a dovozcovia ošetrených výrobkov sú povinní označiť výrobky v prípade:

 • ak výrobca uviedol konštatovanie o biocídnych vlastnostiach výrobku;
 • ak si podmienky schválenia účinnej látky použitej na ošetrenie výrobku vyžadujú ustanovenia o osobitnom označení s cieľom chrániť verejné zdravie alebo životné prostredie.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie platnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník

Nariadenie (EÚ) č. 528/2012

17. 7. 2012

-

Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012

Pozmeňujúce akty

Nadobudnutie platnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník

Nariadenie (EÚ) č. 283/2013

23.4.2013

-

Ú. v. EÚ L 93, 3.4.2013

Nariadenie (EÚ) č. 284/2013

23.4.2013

-

Ú. v. EÚ L 93, 3.4.2013

Nariadenie (EÚ) č. 354/2013

9.5.2013Uplatňovanie: 1.9.2013

-

Ú. v. EÚ L 109, 19.4.2013

Nariadenie (EÚ) č. 736/2013

20.8.2013

-

Ú. v. EÚ L 204, 31.7.2013

Nariadenie (EÚ) č. 837/2013

23.9.2013

-

Ú. v. EÚ L 234, 3.9.2013

REFERENČNÉ DOKUMENTY

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 283/2013 z 1. marca 2013, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh stanovujú požiadavky na údaje o účinných látkach. [Úradný vestník EÚ L 93, 3.4.2013]

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 284/2013 z 1. marca 2013, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh stanovujú požiadavky na údaje o prípravkoch na ochranu rastlín. [Úradný vestník EÚ L 93, 3.4.2013]

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 354/2013 z 18. apríla 2013 o zmenách biocídnych výrobkov autorizovaných podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ĚÚ) č. 528/2012 [Úradný vestník EÚ L 109, 19.4.2013]

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 736/2013 zo 17. mája 2013, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012, pokiaľ ide o trvanie pracovného programu na preskúmavanie existujúcich biocídnych účinných látok. [Úradný vestník EÚ L 204, 31.7.2013] V tomto nariadení sa rozširuje pracovný program na systematické preskúmavanie všetkých existujúcich účinných látok, ktoré sa používajú v biocídnych výrobkoch do 31. decembra 2024.

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 837/2013 z 25. júna 2013, ktorým sa mení a dopĺňa príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012, pokiaľ ide o požiadavky na informácie k autorizácii biocídnych výrobkov. [Úradný vestník EÚ L 234, 3.9.2013]

Posledná aktualizácia: 20.01.2014

Top