Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bezpečné prídavné látky v potravinách v záujme vysokej ochrany spotrebiteľov

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Bezpečné prídavné látky v potravinách v záujme vysokej ochrany spotrebiteľov

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

nariadenie (ES) č. 1333/2008 – prídavné látky v potravinách

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Spojením všetkých typov prídavných látok v potravinách* do jedného právneho aktu sa nariadením nahrádzajú predchádzajúce právne predpisy EÚ.

Uvádzajú sa v ňom zoznamy:

schválených položiek;

podmienok ich používania a označovania.

Zjednodušuje sa ním postup ich schvaľovania.

HLAVNÉ BODY

Podľa uvedených podmienok možno v potravinách predávať a používať len prídavné látky, ktoré schválila EÚ.

Aby mohla byť prídavná látka v potravinách zaradená do schváleného zoznamu EÚ, nesmie predstavovať žiadne zdravotné riziká alebo zavádzať spotrebiteľov. Musí spĺňať odôvodnenú potrebu, ktorá sa nedá dosiahnuť žiadnym iným spôsobom.

Prídavná látka musí poskytovať prínosy pre spotrebiteľa. Patrí medzi ne:

zachovanie výživovej kvality potraviny;

pomoc pri jej výrobe, spracovaní, príprave, úprave, balení, preprave alebo skladovaní;

vyhovenie osobitným stravovacím potrebám.

Na prídavné látky v rámci sladidiel alebo farbív sa vzťahujú osobitné podmienky.

Prídavné látky by sa mali používať v najnižšom možnom množstve potrebnom na dosiahnutie požadovaného účinku. Pri tomto množstve sa musí zohľadniť prijateľný denný príjem a potreby osobitných skupín spotrebiteľov.

Platí pravidlo, že prídavné látky by sa nemali používať v nespracovaných potravinách alebo v potravinách pre dojčatá a malé deti, okrem osobitne ustanovených prípadov.

Prídavné látky, bez ohľadu na to, či sú určené pre konečného spotrebiteľa, musia spĺňať požiadavky na jasné označovanie, ako napríklad uvedenie názvu a/alebo E čísla (napríklad farbivo pomarančovo žltá je E 110).

Právne predpisy sa nevzťahujú na tieto látky, ak sa nepoužívajú ako:

technologické pomocné látky, t. j. látky zámerne používané pri spracovaní surovín;

ochrana rastlín a rastlinných výrobkov;

živiny pridávané do potravín alebo

na úpravu vody.

KONTEXT

Väčšina hodnotení prídavných látok siaha do 80. a 90. rokov. V súčasnosti sú predmetom prehodnocovania a ukončenie tohto procesu sa plánuje do roku 2020. Výsledkom môže byť návrh Európskej komisie na zmeny súčasných podmienok používania alebo odstránenia niektorých prídavných látok zo schváleného zoznamu.

HLAVNÉ POJMY

*Prídavné látky v potravinách: látky používané v potravinách z rôznych dôvodov, ako napríklad na ich osladenie, pridanie farby alebo predĺženie trvanlivosti. Ich použitie podlieha pravidlám EÚ s cieľom zaistiť vysoký stupeň ochrany ľudského zdravia a spotrebiteľov.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách (Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 16 – 33)

Následné zmeny príloh nariadenia (ES) č. 1333/2008 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 257/2010 z 25. marca 2010, ktorým sa ustanovuje program schválených prídavných látok v potravinách v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o prídavných látkach v potravinách (Ú. v. EÚ L 80, 26.3.2010, s. 19 – 27)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 231/2012 z 9. marca 2012, ktorým sa ustanovujú špecifikácie prídavných látok uvedených v prílohách II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 (Ú. v. EÚ L 83, 22.3.2012, s. 1 – 295). Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 12.11.2015

Top