Help Print this page 
Title and reference
Zákaz obchodovania s nástrojmi na mučenie

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zákaz obchodovania s nástrojmi na mučenie

Európska únia (EÚ) je proti trestu smrti, mučeniu a inému krutému a neobvyklému trestaniu* v krajinách mimo EÚ. Z tohto dôvodu zakazuje obchodovanie s určitými typmi zariadení a produktov, ktoré by sa mohli použiť na tieto účely, napríklad so šibenicami, elektrickými kreslami a smrtiacimi injekčnými systémami.

AKT

Nariadenie Rady (ES) č. 1236/2005 z 27. júna 2005 o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie

SÚHRN

Európska únia (EÚ) je proti trestu smrti, mučeniu a inému krutému a neobvyklému trestaniu* v krajinách mimo EÚ. Z tohto dôvodu zakazuje obchodovanie s určitými typmi zariadení a produktov, ktoré by sa mohli použiť na tieto účely, napríklad so šibenicami, elektrickými kreslami a smrtiacimi injekčnými systémami.

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Nariadením sa zakazuje vývoz alebo dovoz tovaru, ktorý nemá žiadne iné praktické použitie ako vykonanie trestu smrti, mučenie a iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie. Zároveň sa zavádza systém povolení na vývoz tovaru, ktorý by sa mohol použiť na tieto účely.

HLAVNÉ BODY

Orgány krajín EÚ by mali rozlišovať medzi tovarom, ktorý nemá žiadne iné praktické použitie ako vykonanie trestu smrti alebo mučenie, a tovarom, ktorý by sa mohol použiť na tieto účely.

V prílohách II a III sa uvádza tovar, na ktorý sa vzťahuje toto nariadenie. Európska komisia môže tieto zoznamy zmeniť hneď, ako sa na trhu objavia nové zariadenia.

Ak sa predmetný tovar bude používať v cieľovej krajine na účely verejného vystavenia v múzeu, orgány vyvážajúcej krajiny môžu povoliť výnimku zo zákazu.

Pri zamietnutí povolenia na vývoz musia mať orgány krajiny EÚ dobrý dôvod domnievať sa, že tovar by mohol byť použitý na účely mučenia alebo iného krutého alebo neobvyklého trestania.

Povolenia na vývoz a dovoz sa vydávajú na základe tlačiva podľa vzoru uvedeného v prílohe V. Platia v rámci celej EÚ.

Orgány krajín EÚ môžu odmietnuť udeliť povolenie na vývoz a zrušiť, pozastaviť, zmeniť alebo stiahnuť povolenie, ktoré už bolo udelené.

Ak nie je udelené povolenie, colné orgány zadržia deklarovaný tovar a poukážu na možnosť požiadať o povolenie. Ak do šiestich mesiacov nie je doručená žiadosť o povolenie, tovar sa zničí.

V prípade rozhodnutia o zamietnutí žiadosti o povolenie musia orgány krajiny EÚ informovať všetky ostatné krajiny EÚ aj Európsku komisiu.

Krajiny EÚ musia vypracúvať výročné správy o činnosti, pokiaľ je to možné s pomocou Európskej komisie.

KONTEXT

Absolútny zákaz mučenia a zlého zaobchádzania zakotvený v základných dohovoroch Organizácie Spojených národov o ľudských právach sa prejavuje aj na úrovni EÚ v Charte základných práv, v ktorej sa uvádza, že „nikoho nemožno mučiť ani podrobovať neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu a trestu“. V charte sa zároveň zakazuje trest smrti.

HLAVNÉ POJMY

*Neobvyklé trestanie - trestanie spôsobujúce bolesť, utrpenie alebo poníženie nad rámec morálneho vnímania danej komunity.

Ďalšie informácie nájdete na stránkach o opatreniach zameraných proti mučeniu na webovej lokalite Európskej komisie.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 1236/2005

30. júla 2006

-

Ú. v. EÚ L 200, 30.7.2005, s. 1 - 19.

Korigendum

-

-

Ú. v. EÚ L 79, 16.3.2006, s. 32.

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (EÚ) č. 37/2014

20. februára 2014

-

Ú. v. EÚ L 18, 21.1.2014, s. 1 - 51.

Následné zmeny a opravy nariadenia (ES) č. 1236/2005 a jeho príloh boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na referenčné účely.

SÚVISIACE AKTY

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 775/2014 zo 16. júla 2014, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1236/2005 o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie (Ú. v. EÚ L 210, 17.7.2014, s. 1 - 10).

Posledná aktualizácia 03.08.2015

Top