Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Prijatie dohôd organizácie WTO

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Prijatie dohôd organizácie WTO

Týmto rozhodnutím Rada prijala právne texty vyplývajúce z Uruguajského kola multilaterálnych obchodných rokovaní uzatvorených podpísaním záverečného aktu z Marakéšu a vytvorením Svetovej obchodnej organizácie.

AKT

Rozhodnutie Rady 94/800/ES z 22. decembra 1994 týkajúce sa uzavretia dohôd v mene Európskeho spoločenstva, pokiaľ ide o záležitosti v rámci jeho kompetencie, ku ktorým sa dospelo na Uruguajskom kole multilaterálnych rokovaní (1986 – 1994) [Úradný vestník L 336, 23.12.1994]

SÚHRNY

Záverečný akt obsahujúci výsledky Uruguajského kola multilaterálnych obchodných rokovaní

Týmto rozhodnutím Rada v mene Európskeho spoločenstva a so zreteľom na záležitosti patriace do jeho kompetencie prijíma výsledky uruguajského kola rokovaní zakotvené v Záverečnom akte z Marakéšu (EN) (FR) podpísanom 15. apríla 1994 v Maroku zástupcami Európskeho spoločenstva a členských štátov.

Záverečný akt z Marakéšu obsahuje zoznam multilaterálnych a plurilaterálnych dohôd a ministerské rozhodnutia a vyhlásenia, ktoré objasňujú ustanovenia niektorých zmlúv. Multilaterálne obchodné dohody sú predmetné dohody. Súvisiace právne nástroje sú neoddeliteľnou súčasťou dohôd organizácie WTO (EN) (FR) a sú záväzné pre všetkých členov organizácie WTO. Pokiaľ ide o plurilaterálne dohody, nevytvárajú povinnosti ani práva pre členov organizácie WTO, ktorí ich neprijali (napr. dohoda o vládnom obstarávaní), aj keď sú súčasťou dohôd WTO.

Dohoda o založení Svetovej obchodnej organizácie obsahuje niekoľko príloh obsahujúcich dohody WTO. Príloha 1A obsahuje multilaterálne dohody o obchodovaní s tovarom. Ide o tieto dohody:

 • Všeobecná dohoda o clách a obchode z roku 1994 [GATT 1994 (EN) (FR)] (ktorá zahŕňa dohodu GATT 1947);
 • Dohoda o poľnohospodárstve;
 • Dohoda o uplatňovaní sanitárnych a fytosanitárnych opatrení;
 • Dohoda o textile a odevoch;
 • Dohoda o technických prekážkach obchodu;
 • Dohoda o investičných opatreniach vzťahujúcich sa na obchod;
 • Dohoda o antidumpingových opatreniach;
 • Dohoda o colnej hodnote;
 • Dohoda o kontrole pred odoslaním;
 • Dohoda o pravidlách pôvodu;
 • Dohoda o dovoznom licenčnom konaní;
 • Dohoda o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach;
 • Dohoda o ochranných opatreniach.

Príloha 1B Dohody WTO obsahuje Všeobecnú dohodu o obchode so službami [GATS (EN) (FR)] a prílohu 1C tvorí Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS (EN) (FR)) vrátane obchodu s falšovaným tovarom.

Príloha 2 zahŕňa Dohovor o pravidlách a postupoch pri urovnávaní sporov. Príloha 3 sa týka mechanizmu na preskúmavanie obchodnej politiky členov organizácie WTO.

A napokon príloha 4 sa zaoberá plurilaterálnymi obchodnými dohodami. Ide o tieto dohody:

 • Dohoda o obchode v civilnom letectve;
 • Dohoda o vládnom obstarávaní;
 • Medzinárodná dohoda o obchode s mliečnymi výrobkami;
 • Medzinárodná dohoda o obchode s hovädzím mäsom.

Posledné dve dohody boli zrušené ku koncu roka 1997.

Dohoda o založení Svetovej obchodnej organizácie (WTO)

Táto dohoda vytvorila spoločný inštitucionálny rámec realizácie medzinárodných obchodných vzťahov v kontexte pravidiel vyplývajúcich z uvedených dohôd a právnych nástrojov.

Na rozdiel od svojho predchodcu (GATT) je Svetová obchodná organizácia trvalou organizáciou, ktorá využíva plnú právnu subjektivitu. Všetci členovia zmluvy GATT sa 1. januára 1995 riadne stali pôvodnými členmi organizácie WTO. Žiadatelia, ktorí chcú do organizácie vstúpiť, musia odvtedy absolvovať prijímací postup stanovený v Dohode o založení Svetovej obchodnej organizácie.

Členovia organizácie WTO si stanovili nasledujúce ciele:

 • zvyšovanie životnej úrovne;
 • dosiahnutie plnej zamestnanosti a rastúceho objemu reálneho príjmu a efektívneho dopytu;
 • rozširovanie výroby a obchodu s tovarom a službami;
 • udržateľný rozvoj a ochrana životného prostredia;
 • zohľadnenie potrieb rozvojových krajín.

Úlohou organizácie WTO je:

 • uľahčovať plnenie, správu a pôsobenie rôznych obchodných dohôd;
 • vytvárať fórum pre multilaterálne obchodné rokovania;
 • riešiť obchodné spory prostredníctvom orgánu na urovnávanie sporov [DSB (EN) (FR)];
 • preskúmavať vnútroštátne obchodné politiky svojich členov;
 • spolupracovať s inými medzinárodnými organizáciami s cieľom zabezpečiť väčšiu súdržnosť pri tvorbe globálnej hospodárskej politiky.

Zo štrukturálneho hľadiska je najvyšším orgánom organizácie WTO ministerská konferencia, zložená zo zástupcov všetkých členských krajín, ktorá sa schádza najmenej raz za dva roky. V intervale medzi týmito stretnutiami vykonáva funkcie organizácie WTO generálna rada, zložená zo zástupcov všetkých členov, ktorá dohliada na uplatňovanie dohôd a ministerských rozhodnutí. Generálna rada sa schádza aj na účely plnenia povinností orgánu na urovnávanie sporov a orgánu na preskúmavanie obchodnej politiky podľa mechanizmu preskúmavania obchodnej politiky [TPRM (EN) (FR)].

Pod vedením generálnej rady pôsobia tri podriadené subjekty – Rada pre obchod s tovarom, Rada pre obchod so službami a Rada pre obchodné aspekty práv duševného vlastníctva. Zriaďujú sa aj výbory podliehajúce generálnej rade, ale nie uvedeným trom radám, ako napríklad výbory pre „obchod a rozvoj“, „obchod a životné prostredie“ a „regionálne dohody“. A napokon aj dva výbory zodpovedné za správu dvoch plurilaterálnych dohôd o obchode v civilnom letectve a o vládnom obstarávaní.

Generálna rada vymenuje generálneho riaditeľa, ktorý predsedá sekretariátu organizácie WTO.

WTO v zásade prijíma rozhodnutia konsenzom. Ak sa rozhodnutie nedá dosiahnuť konsenzom, rozhodnutia sa prijímajú väčšinou hlasov, pričom každý člen organizácie WTO má jeden hlas. Európske spoločenstvo, ktoré je plnoprávnym členom organizácie WTO, má počet hlasov rovnajúci sa počtu jeho členských štátov, ktoré sú členmi WTO. V dohode sa stanovuje, že počet hlasov ES a jeho členských štátov nesmie v žiadnom prípade prekročiť počet členských štátov ES.

Každý člen organizácie WTO môže predložiť Konferencii ministrov návrhy na zmenu ustanovení rôznych multilaterálnych obchodných dohôd WTO.

Dohovor o pravidlách a postupoch pri urovnávaní sporov

Systém urovnávania sporov v organizácii WTO je dôležitým prvkom multilaterálneho obchodného usporiadania. Vychádza z článkov XXII. a XXIII. Zmluvy o GATT 1994 a z pravidiel a postupov následne vypracovaných a stanovených v Dohovore o pravidlách a postupoch pri urovnávaní sporov začlenených do Dohody o založení WTO.

Systém urovnávania sporov sa týka všetkých multilaterálnych obchodných dohôd. V skutočnosti sa vzťahuje na obchod s tovarom, obchod so službami a otázky duševného vlastníctva, ktoré rieši dohoda TRIPS. Vzťahuje sa aj na spory vyplývajúce z plurilaterálnej dohody o vládnom obstarávaní. Niektoré dohody obsahujú ustanovenia týkajúce sa riešenia sporov, ktoré sa vzťahujú len na spory vyplývajúce z predmetnej dohody a ktoré môžu doplniť alebo pozmeniť pravidlá dohovoru.

Systém urovnávania sporov spravuje orgán pre urovnávanie sporov (DSB) zriadený dohovorom. Na zasadnutiach orgánu DSB sa môžu zúčastňovať všetci členovia organizácie WTO. Ak však orgán DSB spravuje ustanovenia súvisiace s urovnávaním sporov týkajúcich sa plurilaterálnych obchodných dohôd, na rozhodovaní alebo prijímaní opatrení orgánom DSB v súvislosti so spormi vyplývajúcimi z danej dohody sa môžu zúčastniť len strany, ktoré sú účastníkmi predmetnej dohody.

Proces urovnávania sporov sa začína, keď jeden člen predloží inému členovi žiadosť o konzultáciu o konkrétnej otázke. Tieto konzultácie sa musia začať do 30 dní od podania žiadosti. Ak konzultácie nepovedú k urovnaniu sporu, môže člen vyzvať orgán DSB, aby sa vytvorila porota, ktorá zvyčajne pozostáva z troch nezávislých odborníkov, s cieľom vyriešiť daný problém. Strany sa okrem toho môžu dobrovoľne dohodnúť, že využijú iné spôsoby riešenia sporov vrátane dobrých služieb, zmierovacieho konania a sprostredkovania.

Po vypočutí strán porota predloží správu orgánu DSB. Porota musí dokončiť prácu do šiestich mesiacov, v naliehavých prípadoch do troch mesiacov. Orgán DBS rokuje o prijatí správy po uplynutí 20 dní od jej rozoslania členom. Správa je prijatá do 60 dní odo dňa jej rozoslania, pokiaľ orgán DSB nerozhodne konsenzom o neprijatí správy (opačný alebo negatívny konsenzus), alebo ak niektorá strana neoznámi svoje rozhodnutie odvolať sa.

Postup urovnávania sporov v organizácii WTO v skutočnosti umožňuje odvolať sa všetkým stranám voči prípadu posudzovaného porotou. Odvolanie je však obmedzené na právne otázky uvedené v správe poroty a ich právny výklad porotou. Odvolanie preskúma stály odvolací orgán zložený zo siedmich členov vymenovaných orgánom DSB na štvorročné funkčné obdobie. Každým jednotlivým prípadom sa zaoberajú traja členovia. Správu odvolacieho orgánu strany sporu bezpodmienečne prijmú a orgán DSB schváli, pokiaľ nedôjde k negatívnemu konsenzu, čiže ak nedôjde k rozhodnutiu konsenzom o neprijatí správy.

Orgán DSB dohliada na vykonávanie schválených odporúčaní alebo rozhodnutí a všetky nedoriešené záležitosti zostávajú na programe jeho schôdzí až do vyriešenia. Na vykonanie odporúčaní uvedených v správach poroty sa vytyčujú lehoty. Keď strana nie je schopná vykonať dané odporúčania v primeranej lehote, musí vstúpiť do rokovaní so žalujúcou stranou s cieľom dosiahnuť vzájomne prijateľné vyrovnanie. Ak takéto rokovania nebudú úspešné, orgán DSB môže povoliť žalujúcej strane, aby pozastavila poskytovanie koncesií alebo záväzkov dotknutému členovi. Vyrovnanie a pozastavenie koncesií sú však len dočasné opatrenia, ktoré sa môžu použiť, kým dotknutý člen nevykoná odporúčania orgánu DSB.

Členovia organizácie WTO vo všetkých prípadoch súhlasia, že nerozhodnú, že došlo k porušeniu povinností stanovených v rámci organizácie WTO ani k pozastaveniu koncesií. Musia uplatňovať pravidlá a postupy urovnávania sporov ustanovené v dohovore.

Okrem toho Dohovor o pravidlách a postupoch pri urovnávaní sporov uznáva osobitnú situáciu rozvojových členských krajín WTO a najmenej rozvinutých členských krajín WTO. Rozvojové štáty sa môžu rozhodnúť pre zrýchlené konanie, požiadať o predĺženie lehôt alebo si vyžiadať ďalšiu právnu pomoc. Členovia WTO sú vyzvaní, aby venovali osobitnú pozornosť situácii rozvojových členských krajín.

Mechanizmus preskúmavania obchodnej politiky (TPRM)

Mechanizmus preskúmavania obchodnej politiky (TPRM) bol zriadený ako dočasné opatrenie v rámci zmluvy GATT v roku 1989 po strednodobom preskúmaní uruguajského kola. Tento mechanizmus je teraz neoddeliteľnou súčasťou systému WTO a zahŕňa všetky oblasti pôsobnosti dohôd WTO (otázky tovaru, služieb a duševného vlastníctva).

Cieľom mechanizmu TPRM je predovšetkým dosiahnuť väčšiu transparentnosť a pochopenie obchodných politík a postupov členov organizácie WTO, podnecovať členov, aby dodržiavali pravidlá platné v multilaterálnom obchodnom systéme, a tým podporovali plynulé fungovanie systému.

V rámci mechanizmu TPRM preskúmaniu podliehajú všetci členovia organizácie WTO. Toto preskúmanie sa koná každé dva roky pre štyroch členov s najväčším podielom na svetovom obchode (v súčasnosti ide o Európske spoločenstvo, Spojené štáty, Japonsko a Kanadu), každé štyri roky pre ďalších 16 členov a každých šesť rokov pre ostatných členov. Pre najmenej rozvinuté krajiny sa môže stanoviť dlhšie obdobie. V praxi sa uplatňuje istý stupeň flexibility, čo sa týka tempa preskúmavania (maximálne šesťmesačný interval). V roku 1996 sa dohodlo, že každé druhé preskúmanie každej z prvých štyroch obchodných mocností bude preskúmaním v polovici obdobia.

Toto preskúmanie vykonáva orgán na preskúmavanie obchodnej politiky (TPRB) na základe všeobecného politického vyhlásenia predloženého príslušným členom a na základe správy vypracovanej sekretariátom organizácie WTO. Pri zostavovaní správy sekretariát využije podporu príslušného člena, ale nesie plnú zodpovednosť za predložené skutočnosti a vyjadrené názory. Po schôdzi venovanej preskúmaniu sa zverejní správa sekretariátu a vyhlásenia člena spolu so zápisnicou zo schôdze a textom s konečnými pripomienkami predsedu orgánu TPRB na konci schôdze.

Ďalšie informácie možno nájsť na internetovej stránke GR pre vonkajší obchod (EN) a organizácie WTO (EN) (FR).

Referencie

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník

Rozhodnutie 94/800/ES

22.12.1994

Ú. v. ES L 336, 23.12.1994

SÚVISIACE AKTY

Communication from the Commission to the Council and to the European Parliament of 26 November 2003 - Reviving the DDA Negotiations - the EU Perspective [COM(2003) 734 final - Not published in the Official Journal]. (Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu z 26. novembra 2003 – Oživenie rokovaní o rozvojovom programe z Dauhy (DDA) – Perspektíva EÚ) [KOM(2003) 734 v konečnom znení – neuverejnené v úradnom vestníku].

Posledná aktualizácia: 21.04.2008

Top