Help Print this page 
Title and reference
Ochrana proti prekážkam v obchode

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Ochrana proti prekážkam v obchode

Týmto nariadením sa stanovuje postup, ktorý umožňuje podnikom a krajinám Európskej únie požiadať inštitúcie EÚ, aby preskúmali akékoľvek prekážky v obchode, ktoré sú zavedené v krajinách mimo EÚ. Cieľom je odstrániť škodu alebo nepriaznivé obchodné účinky, ktoré z takýchto prekážok v obchode vyplývajú, a to v súlade s pravidlami medzinárodného obchodu.

AKT

Nariadenie Rady (ES) č. 3286/94 z 22. decembra 1994 stanovujúce postupy Spoločenstva v oblasti spoločnej obchodnej politiky s cieľom zaistenia uplatňovania práv Spoločenstva podľa pravidiel medzinárodného obchodu, najmä tých, ktoré boli vytvorené pod záštitou Svetovej obchodnej organizácie.

SÚHRN

Týmto nariadením sa stanovuje postup, ktorý umožňuje podnikom a krajinám Európskej únie požiadať inštitúcie EÚ, aby preskúmali akékoľvek prekážky v obchode, ktoré sú zavedené v krajinách mimo EÚ. Cieľom je odstrániť škodu alebo nepriaznivé obchodné účinky, ktoré z takýchto prekážok v obchode vyplývajú, a to v súlade s pravidlami medzinárodného obchodu.

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Cieľom je zlepšiť schopnosť EÚ posilniť svoje práva v medzinárodnom obchodnom systéme. V záujme správneho fungovania obchodných dohôd pre hospodárstvo EÚ je nevyhnutné zabezpečiť, aby obchodní partneri dodržiavali dohodnuté obchodné pravidlá. Tento právny predpis sa vzťahuje na reakcie obchodu EÚ v prípadoch opatrení nezákonného obchodu v iných krajinách a zabezpečujú sa ním účinné opatrenia s cieľom chrániť záujmy podnikov EÚ a pracovníkov. Kľúčovým aspektom je zavedenie postupu podávania žalôb s cieľom riešiť prekážky v obchode.

KĽÚČOVÉ BODY

Žaloby podľa tohto nariadenia sa môžu podať v mene priemyslu EÚ, v mene jedného alebo viacerých podnikov EÚ alebo ich môže podať krajina EÚ, ktorá poukazuje na prekážku v obchode. V žalobe sa musí uviesť dostatočný dôkaz o existencii prekážok v obchode a poškodenia, ktoré z nich vyplýva, alebo nepriaznivých obchodných účinkov.

Žaloby sa musia predložiť Európskej komisii (EK) písomne. Komisia má 45 dní, aby rozhodla o prípustnosti žaloby. Táto lehota môže byť predĺžená na žiadosť žalobcu, aby sa umožnilo poskytnutie doplňujúcich informácií.

Poradný výbor, ktorý sa skladá zo zástupcov každej krajiny EÚ a ktorému predsedá zástupca EK, poskytuje informácie týmto krajinám. Slúži aj ako fórum, na ktorom môžu vyjadrovať svoje názory.

Ak sa žaloba uzná za prípustnú, začne sa preskúmanie, ktoré sa oznámi v Úradnom vestníku Európskej únie (Ú. v. EÚ). V tomto oznámení sa uvedie produkt alebo služby a zainteresované krajiny. Komisia potom zhromaždí všetky príslušné informácie od zainteresovaných strán.

Keď sa na základe tohto preskúmania EÚ rozhodne konať, môžu sa prijať akékoľvek opatrenia obchodnej politiky, ktoré sú v súlade s existujúcimi medzinárodnými záväzkami a postupmi. Môžu sa najmä:

1.

pozastaviť tarifné povolenia a zaviesť nové alebo zvýšené colné poplatky;

2.

zaviesť alebo zvýšiť kvantitatívne obmedzenia dovozu alebo vývozu tovaru;

3.

pozastaviť povolenia týkajúce sa tovarov, služieb alebo dodávateľov v oblasti verejného obstarávania.

Rada musí rozhodnúť o návrhu Komisie prijať jedno alebo viacero z uvedených opatrení do 30 dní.

V roku 2014 EÚ zmenila nariadenie [nariadenie (EÚ) č. 654/2014] a pridala nové pravidlá a postupy. Vďaka ním môže EÚ vykonávať svoje práva pozastaviť alebo zrušiť povolenia alebo ďalšie záväzky v rámci medzinárodných obchodných dohôd, a to účinnejšie a rýchlejšie.

Komisia môže prijať akty, ktorými prijíma opatrenia proti krajinám mimo EÚ v prípade naliehavej potreby. Tieto vykonávacie akty sú okamžite uplatniteľné a tento postup sa môže použiť len v náležite odôvodnených prípadoch. K opatreniam, ktoré možno ustanoviť prostredníctvom vykonávacieho aktu, patria aj tri opatrenia uvedené vyššie.

ODKEDY SA TOTO NARIADENIE UPLATŇUJE?

Od 1. januára 1995. Nariadenie (EÚ) č. 654/2014 sa uplatňuje od 17. júla 2014.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ

Prekážka v obchode - akýkoľvek obchodný postup prijatý krajinou mimo EÚ, ktorý však medzinárodné obchodné pravidlá zakazujú a na základe ktorého strana postihnutá takýmto postupom získava právo domáhať sa zrušenia vplyvu daného postupu. Tieto medzinárodné obchodné pravidlá sú v zásade pravidlá Svetovej obchodnej organizácie (WTO) a pravidlá formulované v dvojstranných dohodách s krajinami mimo EÚ, ktorých je EÚ zmluvnou stranou.

Povolenia alebo iné záväzky - tarifné povolenia alebo akékoľvek iné výhody, ktoré sa EÚ zaviazala uplatňovať pri obchodovaní s krajinami mimo EÚ v medzinárodných obchodných dohodách, ktorých je zmluvnou stranou.

Škoda - akákoľvek materiálna škoda, ktorú by prekážka v obchode mohla spôsobiť priemyslu EÚ na trhu EÚ.

Nepriaznivé obchodné účinky - účinky, ktoré prekážka v obchode spôsobuje alebo hrozí, že ich spôsobí, v súvislosti s produktom alebo službou na úkor podnikov EÚ na trhu krajiny mimo EÚ.

Viac informácií je k dispozícii na webovej lokalite Európskej komisie o vyšetrovaniach prekážok v obchode.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 3286/94

1. januára 1995

-

Ú. v. ES L 349, 31.12.1994, s. 71 - 78

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 356/95

24. februára 1995

-

Ú. v. ES L 41, 23.2.1995, s. 3

Nariadenie (ES) č. 125/2008

5. marca 2008

-

Ú. v. EÚ L 40, 14.2.2008, s. 1 - 2

Nariadenie (EÚ) č. 654/2014

17. júla 2014

-

Ú. v. EÚ L 189, 27.6.2014, s. 50 - 58

Následné zmeny a opravy nariadenia (ES) č. 3286/94 boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na referenčné účely.

Posledná aktualizácia: 02.04.2015

Top