Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Antisubvenčné opatrenia

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Antisubvenčné opatrenia

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie Rady (ES) č. 597/2009 – antisubvenčné opatrenia

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

V nariadení sa ustanovujú pravidlá EÚ týkajúce sa ochrany pred subvencovanými dovozmi z nečlenských krajín EÚ a podmienok na uplatňovanie vyrovnávacích opatrení.

HLAVNÉ BODY

 • Vyrovnávacie clo sa uplatňuje s cieľom potlačiť škodlivé účinky subvencovaných dovozov na trh EÚ a obnoviť spravodlivú hospodársku súťaž. Clo platí dovozca v EÚ a vyberajú ho vnútroštátne colné orgány príslušnej krajiny EÚ.
 • Ak sa výrobné odvetvie EÚ domnieva, že dovozy výrobku z nečlenskej krajiny EÚ sú subvencované a spôsobujú ujmu výrobnému odvetviu EÚ, ktoré vyrába ten istý výrobok, môže podať podnet Európskej komisii.
 • Ak sa v podnete preukáže pôvodný dôkaz o subvencii alebo spôsobení ujmy výrobnému odvetviu EÚ a príčinná súvislosť medzi subvenciou a ujmou, Komisia začne antisubvenčné prešetrovanie.
 • Komisia môže až do ďalšieho prešetrenia uložiť dočasné vyrovnávacie clá v prípade, ak sa pri antisubvenčnom prešetrovaní zistí splnenie určitých podmienok vrátane nasledujúcich:
  • že pri dovozoch sa využíva výhoda zo špecifickej subvencie;
  • že výrobnému odvetviu EÚ je spôsobená ujma;
  • že existuje príčinná súvislosť medzi subvenciou a ujmou; a
  • že záujem EÚ si vyžaduje zásah, ktorého cieľom je predísť ujme.
 • Na základe ďalšieho prešetrovania môže Komisia do trinástich mesiacov uložiť konečné opatrenia. Opatrenia sú zväčša platné päť rokov.
 • Počas päťročnej lehoty možno požiadať o priebežné preskúmanie, ak došlo k výraznej zmene okolností súvisiacich s poskytovaním subvencií alebo vznikom ujmy a táto zmena má trvalý charakter.
 • Výrobné odvetvie EÚ môže v konečnom roku uplatňovania opatrení požiadať Komisiu o vykonanie preskúmania po uplynutí platnosti. Týmto preskúmaním sa určí, či výsledkom uplynutia platnosti opatrení by pravdepodobne bolo pokračovanie alebo opakovanie subvencií a ujmy. V tomto prípade možno pokračovať v opatreniach ďalších päť rokov.
 • Dovozcovia môžu takisto požadovať vrátenie zaplatených ciel, ak sa domnievajú, že objem subvencie sa znížil alebo zrušil.
 • Antisubvenčné pravidlá EÚ vychádzajú zo svetových noriem, ktoré stanovila Svetová obchodná organizácia (WTO).

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Nariadenie sa uplatňuje od 7. augusta 2009.

KONTEXT

Subvencia je finančná pomoc, napríklad grant alebo úver, ktorú zvyčajne platí vláda nečlenskej krajiny EÚ, a ktorou sa poskytuje výhoda podniku alebo výrobnému odvetviu dovážajúcemu svoje výrobky do EÚ, čím narúša hospodársku súťaž na trhu EÚ. EÚ môže v boji proti tomuto narušeniu a s cieľom obnoviť spravodlivú hospodársku súťaž uložiť na tieto dovozy tzv. vyrovnávacie clá.

Ďalšie informácie sú uvedené v časti Antisubvencia na webovej lokalite Európskej komisie.

AKT

Nariadenie Rady (ES) č. 597/2009 z 11. júna 2009 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 188, 18.7.2009, s. 93 – 126)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 597/2009 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE AKTY

Správa Komisie Rade a Európskemu parlamentu – 32. výročná správa Komisie Rade a Európskemu parlamentu o antidumpingových, antisubvenčných a ochranných opatreniach EÚ (2013) (COM(2015) 43 final zo 4.2.2015)

Posledná aktualizácia 21.04.2016

Top