Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Antidumpingové opatrenia

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Antidumpingové opatrenia

K dumpingu dochádza, keď spoločnosť predáva výrobok na vývoznom trhu za nižšiu cenu ako na vlastnom domácom trhu. Na zabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže v súvislosti s tým istým výrobkom, ktorý na trhu Európskej únie predávajú výrobcovia z EÚ, môže EÚ uložiť antidumpingové opatrenia na takýto dovoz.

AKT

Nariadenie Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

V tomto nariadení sa vymedzuje postup ukladania antidumpingových opatrení v EÚ.

HLAVNÉ BODY

Antidumpingové opatrenia môžu byť uložené, ak sú splnené tieto podmienky:

  • dovoz musí byť dumpingový;
  • musí dochádzať k značnej ujme* pre odvetvie EÚ, ktoré vyrába podobný výrobok*;
  • musí existovať príčinná súvislosť medzi dumpingovými dovozmi a značnou ujmou*;
  • antidumpingové opatrenie nesmie byť proti záujmu EÚ.

Ak sú tieto podmienky splnené, antidumpingové opatrenia môže byť uložené na dovoz príslušného výrobku do EÚ. Tieto opatrenia majú zväčša podobu hodnotového cla, čo je percentuálny podiel dovoznej hodnoty príslušného výrobku. Môžu mať tiež podobu osobitných ciel, čo je pevne stanovená hodnota za určité množstvo tovaru, napr. 100 EUR na tonu výrobku, alebo cenového záväzku. Cenový záväzok je záväzok vývozcu dodržiavať minimálne dovozné ceny.

Clá platí dovozca v EÚ a zbierajú ich vnútroštátne colné orgány príslušných krajín EÚ.

Opatrenia sa zväčša ukladajú na päť rokov. Platné opatrenia sa môžu za určitých podmienok preskúmať (predbežné preskúmanie). Rozsah tohto preskúmania sa zvyčajne obmedzuje na jeden prvok alebo na rôzne prvky pôvodných opatrení, napr. na úroveň dumpingu a/alebo ujmy, rozsah pôsobnosti výrobku, formu opatrení.

Po piatich rokoch tieto opatrenia uplynú, pokiaľ sa v preskúmaní uplynutia platnosti nezistí, že ak by sa skončila platnosť opatrení, dumping alebo značná ujma by pravdepodobne pokračovali alebo pretrvávali.

Dovozcovia môžu požiadať o úplnú alebo čiastočnú náhradu zaplatených ciel, ak preukážu, že dumpingové rozpätie*, na základe ktorého bolo clo zaplatené, bolo odstránené alebo znížené.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Od 11. januára 2010.

Ďalšie informácie nájdete na stránkach o antidumpingových opatreniach na webovej lokalite Európskej komisie.

HLAVNÉ POJMY

*Značná ujma - podstatná ujma pre odvetvie EÚ, napr. strata trhového podielu, zníženie cenových úrovní a/alebo menšia výnosnosť v dôsledku dumpingového dovozu.

*Podobný výrobok - výrobok, ktorý je totožný alebo sa veľmi podobá na zvažovaný výrobok.

*Dumpingové rozpätie - rozdiel medzi cenou, ktorú si účtuje vývozca za výrobok na domácom trhu (normálna hodnota), a cenou, ktorú si ten istý vývozca účtuje za tento výrobok na trhu EÚ (vývozná cena).

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 1225/2009

11. januára 2010

-

Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 51 - 73

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (EÚ) č. 765/2012

6. septembra 2012

-

Ú. v. EÚ L 237, 3.9.2012, s. 1 - 2

Nariadenie (EÚ) č. 1168/2012

15. decembra 2012

-

Ú. v. EÚ L 344, 14.12.2012, s. 1 - 2

Nariadenie (EÚ) č. 37/2014

20. februára 2014

-

Ú. v. EÚ L 18, 21.1.2014, s. 1 - 51

SÚVISIACE AKTY

Správa Komisie Rade a Európskemu parlamentu: 33. výročná správa Komisie Rade a Európskemu parlamentu o antidumpingových, antisubvenčných a ochranných opatreniach EÚ (2014) (COM(2015) 385 final z 3. augusta 2015)

Posledná aktualizácia 14.09.2015

Top