Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Prideľovanie dovozných a vývozných kvót a licencií EÚ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Prideľovanie dovozných a vývozných kvót a licencií EÚ

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 717/2008 – spravovanie množstevných kvót

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

  • Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá týkajúce sa spravovania dovozných a vývozných kvót EÚ.

HLAVNÉ BODY

Na niektoré výrobky sa nariadenie nevzťahuje vrátane poľnohospodárskych výrobkov uvedených v prílohe I k Zmluve o fungovaní EÚ.

Medzi všeobecné zásady týkajúce sa spravovania kvót EÚ patria tieto zásady:

  • kvóty by sa mali žiadateľom prideliť čo najskôr;
  • kvóty sa môžu spravovať využitím jednej osobitnej metódy alebo ich kombinácie, napr. metódy založenej na tradičných obchodných tokoch alebo metódy založenej na pravidle „kto prv príde, ten prv berie“;
  • oznam o kvótach sa uverejňuje v Úradnom vestníku Európskej únie.

Vymedzujú sa osobitné pravidlá rôznych metód spravovania kvót. Napríklad, pokiaľ ide o metódu:

  • založenú na tradičných obchodných tokoch, jedna časť kvóty sa prednostne vyhradí pre tradičných dovozcov alebo vývozcov, t. j. pre tých, ktorí v predchádzajúcom období doviezli do EÚ alebo z nej vyviezli výrobok alebo výrobky, ktoré sú predmetom kvóty;
  • založenú na pravidle „kto prv príde, ten prv berie“, Európska komisia stanoví množstvo, na ktoré sú dovozcovia alebo vývozcovia oprávnení, pokiaľ nie je kvóta vyčerpaná;
  • prideľujúcu kvóty priamo úmerne k požadovaným množstvám, Komisia určí množstvá kvót na základe informácií poskytnutých krajinami EÚ o počte žiadostí o licenciu, ktoré dostali.

V súvislosti s metódou založenou na pravidle „kto prv príde, ten prv berie“, dovozné a vývozné licencie oprávňujúce k dovozu alebo vývozu príslušných výrobkov sa musia vydať ihneď. Vo všetkých ostatných prípadoch sa vydajú do desiatich dní od oznámenia príslušného rozhodnutia Komisie alebo v lehote stanovenej Komisiou.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Nariadenie sa uplatňuje od 15. augusta 2008.

KONTEXT

Keďže v uplynulých rokoch čoraz viac krajín získalo členstvo vo Svetovej obchodnej organizácii, toto nariadenie sa v praxi uplatňuje len na dovozy z obmedzeného počtu krajín. V súčasnosti sa uplatňuje na dovozy textílií z Bieloruska a Severnej Kórey. Neexistujú množstevné kvóty na vývoz EÚ.

AKT

Nariadenie Rady (ES) č. 717/2008 zo 17. júla 2008, ktorým sa ustanovuje postup Spoločenstva pri spravovaní množstevných kvót (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 198, 26.7.2008, s. 1 – 7)

Pozri korigendum.

Posledná aktualizácia 15.03.2016

Top