Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Práva detí v ozbrojených konfliktoch

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Práva detí v ozbrojených konfliktoch

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Usmernenia EÚ o deťoch v ozbrojených konfliktoch

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TÝCHTO USMERNENÍ?

Usmerneniami sa EÚ zaväzuje, že sa bude venovať otázke krátkodobých, strednodobých a dlhodobých vplyvov ozbrojených konfliktov na deti.

Cieľom usmernení je presvedčiť vlády a organizácie z celého sveta, aby uplatňovali humanitárne právo a ľudské práva, ktoré chránia deti pred vplyvmi ozbrojených konfliktov.

Zároveň sa snažia zastaviť nábor detí do ozbrojených síl a skoncovať s beztrestnosťou za zločiny voči deťom.

HLAVNÉ BODY

Pracovná skupina Rady pre ľudské práva (COHOM) spolu s ďalšími príslušnými stranami určuje, kde je pomoc potrebná, a to na základe správ vedúcich misií EÚ, vojenských veliteľov a osobitných zástupcov EÚ, správ a odporúčaní Organizácie Spojených národov (OSN) a informácií od Európskej komisie o projektoch financovaných z EÚ zameraných na deti v ozbrojených konfliktoch (a ich následky).

EÚ využíva nástroje vo svojich vzťahoch s krajinami mimo EÚ na podporu a ochranu detí postihnutých ozbrojeným konfliktom. Ide napríklad o diplomatické iniciatívy, politický dialóg, multilaterálnu spoluprácu, školenia v oblasti ochrany detí a krízového riadenia.

Realizujú sa na základe revidovanej stratégie vykonávania týchto usmernení.

EÚ investuje do posilnenia svojej kapacity v oblasti ochrany detí, napríklad prostredníctvom spoločnej iniciatívy z roku 2014 s Detským fondom Organizácie Spojených národov (UNICEF) s názvom Súbor nástrojov k právam dieťaťa: Začlenenie práv dieťaťa do rozvojovej spolupráce. EÚ zároveň podporuje a prispieva do kampane s názvom Deti, nie vojaci, ktorá bola vytvorená v roku 2014 a jej cieľom je ukončiť do roku 2016 nábor a využívanie detí v konfliktoch.

KONTEXT

Podľa UNICEF jedno z 10 detí na svete žije v oblastiach postihnutých ozbrojeným konfliktom, ktorý ohrozuje ich prežitie, vývoj a životné príležitosti. Tento problém sa rieši v medzinárodných právnych predpisoch, napríklad v Dohovore o právach dieťaťa (CRC), ktorý zahŕňa Opčný protokol zameraný na boj proti situáciám, kedy na deti vplýva ozbrojený konflikt.

EÚ a jej krajiny sa snažia zohľadniť a koordinovať svoje opatrenia s ďalšími orgánmi, napríklad s osobitným zástupcom generálneho tajomníka OSN pre deti v ozbrojených konfliktoch a pracovnou skupinou Bezpečnostnej rady OSN pre deti v ozbrojených konfliktoch s cieľom maximalizovať ich dosah. Ďalšie príslušné normy v oblasti ľudských práv a humanitárneho práva, ktorými sa riadi činnosť EÚ na ochranu detí postihnutých ozbrojenými konfliktami, sú uvedené v prílohe k týmto usmerneniam.

AKT

Aktualizácia usmernenia EÚ o deťoch v ozbrojených konfliktoch.Rada pre všeobecné záležitosti zo 16. júna 2008

Posledná aktualizácia 25.09.2015

Top