Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Generálne riaditeľstvo pre civilnú ochranu a operácie humanitárnej pomoci (ECHO)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Generálne riaditeľstvo pre civilnú ochranu a operácie humanitárnej pomoci (ECHO)

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Článok 214 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Článok 196 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

AKÝ JE CIEĽ TÝCHTO ČLÁNKOV ZMLUVY?

  • Článok 214 predstavuje hlavný právny základ pre humanitárnu pomoc Európskej únie (EÚ). EÚ je podľa neho oprávnená poskytovať pomoc, podporu a ochranu obetiam prírodných katastrof a katastrof spôsobených človekom pre ľudí z krajín mimo EÚ.
  • Článkom 196 sa EÚ udeľuje právomoc podporovať a dopĺňať opatrenia krajín EÚ v oblasti civilnej ochrany.

HLAVNÉ BODY

  • Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre civilnú ochranu a operácie humanitárnej pomoci (ECHO) zodpovedá za poskytovanie pomoci obetiam kríz a prírodných katastrof a katastrof spôsobených človekom.
  • ECHO zároveň riadi mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany.
  • Najnovšie v roku 2016 bolo generálne riaditeľstvo ECHO poverené riadením núdzovej podpory v rámci EÚ.

Humanitárna pomoc

Podľa medzinárodných zásad zakotvených v Európskom konsenze o humanitárnej pomoci EÚ poskytuje humanitárnu pomoc, ktorá vychádza z potrieb. Zameriava sa na najzraniteľnejšie obete.

ECHO financuje humanitárnu pomoc na základe nariadenia o humanitárnej pomoci z roku 1996, ktoré umožňuje financovanie operácií mimo EÚ s cieľom poskytovať pomoc, podporu a ochranu ľuďom zasiahnutým prírodnými katastrofami alebo katastrofami spôsobenými človekom či podobnými núdzovými situáciami. ECHO zasahuje v partnerstve s organizáciami, ako sú mimovládne organizácie; fondy, programy a špecializované agentúry Organizácie Spojených národov; Červený kríž a Červený polmesiac a špecializované agentúry krajín EÚ.

Núdzová podpora v rámci EÚ

  • Nariadenie (EÚ) 2016/369 umožňuje EÚ poskytovať núdzovú podporu krajinám EÚ, ktoré boli zasiahnuté výnimočne závažnými katastrofami spôsobenými človekom alebo prírodnými katastrofami so závažnými a ďalekosiahlymi humanitárnymi dôsledkami, ako sú zemetrasenia, záplavy a priemyselné havárie. Má sa uplatňovať len vtedy, keď sa ostatné nástroje prejavia ako nedostatočné, a je určené na podporu a doplnenie opatrení zasiahnutej krajiny alebo krajín EÚ.

Civilná ochrana

  • ECHO tiež koná v prípade prírodných katastrof alebo katastrof spôsobených človekom v rámci EÚ aj mimo nej prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany, ktorého cieľom je posilňovať spoluprácu a koordináciu medzi EÚ a krajinami EÚ v oblasti civilnej ochrany. Niektoré krajiny mimo EÚ sa tiež môžu zapojiť za osobitných podmienok.
  • Hlavným cieľom je zlepšiť efektívnosť systémov na prevenciu, prípravu a reakciu na prírodné katastrofy a katastrofy spôsobené človekom všetkých druhov v rámci EÚ aj mimo nej.
  • Mechanizmus má nonstop stredisko, Koordinačné centrum pre reakcie na núdzové situácie, ktoré koordinuje operácie, ako aj kapacitu na núdzové reakcie (tzv. dobrovoľnú základňu), ktorá spája rôzne podporné tímy, odborníkov a vybavenie, ktoré sú v pohotovosti v krajinách EÚ, v ktorých sa nachádzajú.
  • Hoci sa zameriava na ochranu ľudí, vzťahuje sa aj na životné prostredie a majetok vrátane prírodného dedičstva.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Článok 214 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016, s. 143)

Článok 196 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016, s. 135 – 136)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Rady (ES) č. 1257/96 z 20. júna 1996 o humanitárnej pomoci (Ú. v. ES L 163, 2.7.1996, s. 1 – 6)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 1257/96 boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1313/2013/EÚ zo 17. decembra 2013 o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 924 – 947)

Pozri konsolidovanú verziu.

Nariadenie Rady (EÚ) č. 2016/369 z 15. marca 2016 o poskytovaní núdzovej podpory v rámci Únie (Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2016, s. 1 – 6)

Posledná aktualizácia 22.09.2016

Top