Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nástroj humanitárnej pomoci

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Nástroj humanitárnej pomoci

Cieľom operácií humanitárnej pomoci Európskej únie je poskytnúť okamžitú pomoc obetiam prírodných katastrof, konfliktov alebo iných porovnateľných mimoriadnych okolností.

AKT

Nariadenie Rady (ES) č. 1257/96 z 20. júna 1996 o humanitárnej pomoci [Pozri pozmeňujúce a doplňujúce akty].

SÚHRNY

Kontext

V nariadení sa stanovujú pravidlá pre všetky operácie Európskej únie v oblasti humanitárnej pomoci poskytovanej obetiam, ktoré nemôžu očakávať účinnú záchranu od vlastných orgánov. Ide o dôležitú súčasť politiky vonkajších vzťahov, ktorá sa snaží cez poskytnutie hmotnej pomoci a služieb predchádzať ľudskému utrpeniu a zmierňovať ho. S cieľom vykonávať účinnú a celistvú politiku sa operácie členských štátov a Komisie opierajú aj o spoluprácu s mimovládnymi organizáciami (MVO) a medzinárodnými organizáciami.

Zásady humanitárnej pomoci

Humanitárna pomoc sa v prvom rade zameriava na obyvateľov rozvojových krajín a zahŕňa nielen operácie v núdzových situáciách, ale aj kroky zamerané na predchádzanie katastrofám a rekonštrukčné práce. Počas primerane dlhého obdobia sa operácie snažia naplniť naliehavé potreby, ktoré zapríčinili prírodné katastrofy (napr. záplavy a zemetrasenia) alebo ľudské činy (napr. vojny a konflikty) a iné porovnateľné mimoriadne okolnosti.

Operácie humanitárnej pomoci

Keďže humanitárna pomoc je krátkodobým nástrojom (maximálne šesť mesiacov), jej hlavné ciele sú:

  • zachraňovať životy v núdzových situáciách a bezprostredne po nich;
  • poskytnúť nevyhnutnú pomoc a úľavu ľuďom postihnutým dlhotrvajúcimi krízami, ktoré vznikajú najmä pri vypuknutí bojových konfliktov alebo vojen;
  • realizovať bezprostredne po núdzových situáciách krátkodobé obnovovacie a rekonštrukčné práce najmä v oblasti infraštruktúry a zariadení;
  • vyrovnať sa s následkami pohybov obyvateľstva prostredníctvom repatriácie a podľa potreby pomáhať s presídľovaním obyvateľstva;
  • zabezpečiť pripravenosť na príslušné riziká a používať vhodný rýchly zásahový systém skorého varovania.

Okrem toho je možné prostredníctvom humanitárnej pomoci financovať práce, ktoré sú zamerané na zlepšovanie jej vykonávania, napr. prípravné a realizačné štúdie, posúdenie projektov, zvyšovanie povedomia v humanitárnej oblasti, posilňovanie koordinácie medzi Spoločenstvom a členskými štátmi.

Financovanie

Humanitárna pomoc sa poskytuje vo forme grantov. Realizácia je možná vďaka financovaniu, ktoré sa môže použiť na rozdeľovanie pomoci, náklady spojené s externými zamestnancami, stavbu prístreší atď.

Realizácia

Humanitárnu pomoc Európskej únie možno uskutočniť na podnet Komisie, MVO, medzinárodných organizácií, členského štátu alebo na žiadosť krajiny prijímajúcej pomoc.

Komisia má k dispozícii tri rôzne postupy rozhodovania:

  • postup delegovania: s cieľom urýchlene reagovať na naliehavé situácie Komisia delegovala riaditeľovi Generálneho riaditeľstva pre humanitárnu pomoc (ECHO) právomoc prijímať rozhodnutia o mimoriadne núdzových operáciách v rámci určitých obmedzení (čiastka pomoci neprevyšuje 3 milióny EUR a operácia netrvá viac ako 3 mesiace);
  • postup splnomocnenia: komisár zodpovedný za humanitárnu pomoc má právomoc rozhodovať o núdzových operáciách, ktorých náklady nepresahujú 30 miliónov EUR a trvajú najviac 6 mesiacov, ako aj o menej naliehavých operáciách, ktorých náklady neprevyšujú 10 miliónov EUR. Tieto rozhodnutia sú predmetom konzultácií (v kabinete, medzi odbormi). Rozhodnutia o núdzových operáciách prekračujúce 10 miliónov EUR a rozhodnutia o menej naliehavých operáciách prekračujúce 2 milióny EUR musí schváliť Výbor pre humanitárnu pomoc;
  • písomný postup: platí pre všetky rozhodnutia, ktoré nespadajú do vymedzenia postupov delegovania a splnomocnenia.

Komisia je takisto zodpovedná za vydávanie pokynov, riadenie, nadväzujúce opatrenia a hodnotenie operácií. S týmito úkonmi jej pomáha výbor zložený zo zástupcov členských štátov v súlade s postupom komitológie.

Humanitárnu pomoc možno poskytnúť prostredníctvom MVO, medzinárodných orgánov a organizácií, Komisie alebo prostredníctvom špecializovaných orgánov členských štátov. Komisia zohráva dôležitú úlohu, keďže dohliada na koordináciu svojich operácií a operácií členských štátov a na zosúladenie operácií medzinárodných orgánov a organizácií.

Hodnotenie

Komisia na záver každého finančného roka s cieľom zhodnotiť a vylepšiť svoje pôsobenie v danej oblasti predkladá Európskemu parlamentu a Rade výročnú správu. Správa obsahuje zhrnutie financovaných operácií, informácie o aktéroch, ktorí prispeli k ich realizácii a prehľad vykonaných externých posudkov. V roku 1999 Komisia 1999 vydala posudok k všetkým operáciám, ktoré uskutočnila podľa ustanovení nariadenia od roku 1996.

Referencie

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník

Nariadenie (ES) č. 1257/96

5.7.1996

Ú. v. ES L 163, 2.7.1996

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie platnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník

Nariadenie (ES) č. 1882/2003

20.11.2003

Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003

Nariadenie (ES) č. 219/2009

20.4.2009

Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009

Posledná aktualizácia: 04.06.2010

Top