Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Spolupráca so Spojenými štátmi v oblasti operácií krízového riadenia

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html CS html DA html ET html EL html FR html GA html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
Multilingual display
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Spolupráca so Spojenými štátmi v oblasti operácií krízového riadenia

Európska únia (EÚ) a Spojené štáty majú spoločné ciele v oblasti zahraničnej politiky. Podporujú najmä mierové riešenie konfliktov v krajinách, ktoré sa nachádzajú uprostred krízy, ako aj ich obnovu a stabilizáciu. EÚ a Spojené štáty sa z tohto dôvodu rozhodli spojiť svoje úsilie v oblasti niektorých operácií na riadenie krízy, ktoré vedie EÚ v krajinách mimo EÚ.

AKT

Rámcová dohoda medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o účasti Spojených štátov amerických na operáciách krízového riadenia Európskej únie.

SÚHRN

Táto dohoda je rámcová dohoda, ktorá sa vzťahuje na všetky operácie krízového riadenia Európskej únie (EÚ) v krajinách mimo EÚ, na ktorých sa Spojené štáty rozhodli zúčastniť. Dohoda vymedzuje predovšetkým podmienky účasti Spojených štátov a vzťahy s EÚ v priebehu misií.

Účasť Spojených štátov na operáciách krízového riadenia Európskej únie

Spojené štáty sa rozhodujú pre účasť na operáciách EÚ v závislosti od konkrétneho prípadu. EÚ preto prijíma rozhodnutie prizvať Spojené štáty k účasti na operácii. Ak ju prijmú, Spojené štáty sa zaväzujú dodržiavať podmienky uvedené v rozhodnutí Rady, prostredníctvom ktorého sa EÚ rozhodla viesť príslušnú operáciu.

Následne EÚ a Spojené štáty prekonzultujú príspevky, ktoré navrhli Spojené štáty. Tento príspevok môže mať formu vyslania civilného personálu, jednotiek alebo majetku. EÚ a Spojené štáty sa rovnako dohodnú na prípadnom príspevku Spojených štátov do rozpočtu operácie. Okrem toho Spojené štáty znášajú náklady spojené s ich účasťou, pokiaľ nie sú hradené z rozpočtu.

Spojené štáty môžu po konzultáciách s EÚ kedykoľvek úplne alebo čiastočne zrušiť svoju účasť na operácii. Rozhodnutie ukončiť operáciu krízového riadenia zostáva výlučne na Európskej únii. Tá sa musí poradiť so Spojenými štátmi najmä v tom prípade, ak v čase prijímania takéhoto rozhodnutia stále prispievajú na operácie.

Spory týkajúce sa výkladu alebo uplatňovania tejto dohody sa medzi EÚ a Spojenými štátmi riešia diplomatickou cestou.

Postavenie kontingentu USA prideleného na operáciu krízového riadenia EÚ

Postavenie kontingentu USA sa upravuje v dohode o postavení misie uzavretej medzi EÚ a štátom, v ktorom sa táto operácia uskutočňuje. Spojené štáty musia mať možnosť preskúmať túto dohodu pred prijatím rozhodnutia o účasti na operácii.

V prípade, že sa ešte neuzavrela žiadna takáto dohoda, pred nasadením kontingentu USA sa zmluvné strany dohodnú na alternatívnom opatrení.

Dohoda o postavení misie vymedzuje predovšetkým výsady a imunitu personálu a jednotiek pridelených Spojenými štátmi.

Okrem toho si Spojené štáty vyhradzujú právo vykonávať súdnu právomoc nad svojím prideleným personálom v krajine, v ktorej sa operácia uskutočňuje. Spojené štáty sú takisto zodpovedné za prerokovanie každého nároku súvisiaceho s ich účasťou v súlade so svojimi zákonmi.

Priebeh operácií

EÚ je zodpovedná za vedenie operácií krízového riadenia. Tiež vymedzuje ciele a usmernenia misií.

Spojené štáty zabezpečujú, aby personál a jednotky vykonávali svoje úlohy v súlade s týmito usmerneniami. Personál a jednotky sú takisto povinné dodržiavať príkazy vedúceho misie alebo usmernenia veliteľa EÚ, pričom však zostávajú v plnom rozsahu pod celkovou právomocou Spojených štátov.

Okrem toho Spojené štáty ustanovia styčný bod národného kontingentu, aby zastupoval ich národný kontingent v príslušných operáciách. Tento styčný bod podáva predovšetkým vedúcemu misie správy o misii a je zodpovedný za každodennú disciplínu kontingentu USA.

Vzdanie sa nárokov

Touto dohodou sa EÚ a Spojené štáty vzdávajú vzájomných nárokov za škody v dôsledku plnenia ich služobných povinností s výnimkou prípadov hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zavinenia.

Spojené štáty a všetky členské štáty EÚ sú povinné vydať vyhlásenie o vzdaní sa nárokov.

Referencie

Akt

Nadobudnutie platnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník

Rámcová dohoda medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou

Pozri článok 10 ods. 1Predbežné uplatňovanie: 17. 5. 2001

Ú. v. EÚ L 143, 31. 5. 2011

Posledná aktualizácia: 29.07.2011

Top