Help Print this page 
Title and reference
Európska centrálna banka (ECB)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Európska centrálna banka (ECB)

Európska centrálna banka (ECB) je centrálna banka eurozóny. Je to nezávislá inštitúcia Európskej únie (EÚ), ktorá zastupuje jadro Eurosystému, t. j. vykonávateľa menovej politiky v eurozóne, a Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB).

AKT

Protokol (č. 4) o štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní EÚ

SÚHRN

Európska centrálna banka (ECB) je centrálna banka eurozóny. Je to nezávislá inštitúcia Európskej únie (EÚ), ktorá zastupuje jadro Eurosystému, t. j. vykonávateľa menovej politiky v eurozóne, a Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB).

Eurosystém pozostáva z ECB a národných centrálnych bánk krajín eurozóny, zatiaľ čo ESCB pozostáva z ECB a národných centrálnych bánk všetkých krajín EÚ. Eurosystém a ESCB budú paralelne pôsobiť, pokiaľ budú existovať krajiny EÚ mimo eurozóny.

Hlavným cieľom ECB je udržiavať cenovú stabilitu, a teda zachovávať hodnotu eura. Bez toho, aby bol dotknutý jej hlavný cieľ, podporuje tiež všeobecnú hospodársku politiku v EÚ.

Základné úlohy ECB:

definovať a uskutočňovať menovú politiku eurozóny;

riadiť devízové operácie;

udržiavať a spravovať oficiálne devízové rezervy krajín eurozóny;

podporovať plynulé fungovanie platobných systémov.

ECB ďalej zhromažďuje štatistické údaje na výkon svojich úloh v spolupráci s národnými centrálnymi bankami a má výlučné právo povoliť emisiu eurobankoviek v EÚ.

ECB spoločne s vnútroštátnymi orgánmi dohľadu takisto vykonáva bankový dohľad v eurozóne a v iných zúčastnených krajinách v rámci jednotného ochranného mechanizmu (SSM). Táto úloha jej bola pridelená v roku 2014 s cieľom prispieť k bezpečnosti a zdraviu úverových inštitúcií a k stabilite finančného systému.

Orgány ECB s rozhodovacou právomocou sú Rada guvernérov, Výkonná rada a Generálna rada. Rada guvernérov je hlavný orgán s rozhodovacou právomocou a pozostáva z členov Výkonnej rady a guvernérov národných centrálnych bánk eurozóny. Výkonná rada zodpovedá za vykonávanie menovej politiky a bežnú prevádzku a skladá sa z prezidenta, viceprezidenta a štyroch ďalších členov. Generálna rada uskutočňuje úlohy, ktoré je ECB povinná vykonávať, kým všetky krajiny EÚ neprijmú euro, a skladá sa z prezidenta, viceprezidenta a guvernérov všetkých národných centrálnych bánk eurozóny.

Rada pre dohľad bola zriadená v kontexte SSM a vykonáva úlohy týkajúce sa bankového dohľadu. Pozostáva z predsedu, podpredsedu, štyroch zástupcov ECB a z jedného zástupcu za každý vnútroštátny orgán dohľadu v zúčastnených krajinách v rámci SSM.

ECB bola zriadená v roku 1998 a sídli vo Frankfurte nad Mohanom v Nemecku.

KONTEXT

Európska centrálna banka, ktorá bola zriadená 1. júna 1998, je plnoprávna inštitúcia EÚ. V roku 2009 jej bola udelená právna subjektivita (článok 282 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie).

Ďalšie informácie:

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Protokol č. 4 o štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky

-

-

Ú. v. EÚ C 326, 26.10.2012, s. 230 - 250

Posledná aktualizácia: 12.05.2015

Top