Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Európska centrálna banka (ECB)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Európska centrálna banka (ECB)

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Protokol (č. 4) – Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky

SÚHRN

Európska centrálna banka (ECB) je centrálna banka eurozóny. Je to nezávislá inštitúcia Európskej únie (EÚ), ktorá zastupuje jadro Eurosystému, t. j. vykonávateľa menovej politiky v eurozóne, a Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB).

Eurosystém pozostáva z ECB a národných centrálnych bánk krajín eurozóny, zatiaľ čo ESCB pozostáva z ECB a národných centrálnych bánk všetkých krajín EÚ. Eurosystém a ESCB budú paralelne pôsobiť, pokiaľ budú existovať krajiny EÚ mimo eurozóny.

Hlavným cieľom ECB je udržiavať cenovú stabilitu, a teda zachovávať hodnotu eura. Bez toho, aby bol dotknutý jej hlavný cieľ, podporuje tiež všeobecnú hospodársku politiku v EÚ.

Základné úlohy ECB:

definovať a uskutočňovať menovú politiku eurozóny;

riadiť devízové operácie;

udržiavať a spravovať oficiálne devízové rezervy krajín eurozóny;

podporovať plynulé fungovanie platobných systémov.

ECB ďalej zhromažďuje štatistické údaje na výkon svojich úloh v spolupráci s národnými centrálnymi bankami a má výlučné právo povoliť emisiu eurobankoviek v EÚ.

ECB spoločne s vnútroštátnymi orgánmi dohľadu takisto vykonáva bankový dohľad v eurozóne a v iných zúčastnených krajinách v rámci jednotného ochranného mechanizmu (SSM). Táto úloha jej bola pridelená v roku 2014 s cieľom prispieť k bezpečnosti a zdraviu úverových inštitúcií a k stabilite finančného systému.

Orgány ECB s rozhodovacou právomocou sú Rada guvernérov, Výkonná rada a Generálna rada. Rada guvernérov je hlavný orgán s rozhodovacou právomocou a pozostáva z členov Výkonnej rady a guvernérov národných centrálnych bánk eurozóny. Výkonná rada zodpovedá za vykonávanie menovej politiky a bežnú prevádzku a skladá sa z prezidenta, viceprezidenta a štyroch ďalších členov. Generálna rada uskutočňuje úlohy, ktoré je ECB povinná vykonávať, kým všetky krajiny EÚ neprijmú euro, a skladá sa z prezidenta, viceprezidenta a guvernérov všetkých národných centrálnych bánk eurozóny.

Rada pre dohľad bola zriadená v kontexte SSM a vykonáva úlohy týkajúce sa bankového dohľadu. Pozostáva z predsedu, podpredsedu, štyroch zástupcov ECB a z jedného zástupcu za každý vnútroštátny orgán dohľadu v zúčastnených krajinách v rámci SSM.

ECB bola zriadená v roku 1998 a sídli vo Frankfurte nad Mohanom v Nemecku.

KONTEXT

Európska centrálna banka, ktorá bola zriadená 1. júna 1998, je plnoprávna inštitúcia EÚ. V roku 2009 jej bola udelená právna subjektivita (článok 282 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie).

Ďalšie informácie:

AKT

Protokol (č. 4) o štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní EÚ

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Protokol č. 4 o štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky

Ú. v. EÚ C 326, 26.10.2012, s. 230 – 250

Posledná aktualizácia 21.09.2015

Top