Help Print this page 
Title and reference
Motorové vozidlá - Systém typového schvaľovania EÚ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Motorové vozidlá - Systém typového schvaľovania EÚ

Typovým schvaľovaním sa krajinám EÚ zabezpečuje spoločný právny rámec schvaľovania motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Rámcová smernica).

SÚHRN

Typovým schvaľovaním sa krajinám EÚ zabezpečuje spoločný právny rámec schvaľovania motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá.

AKÝ JE ÚČEL TEJTO SMERNICE?

Touto smernicou sa typové schválenie stáva povinným pre všetky kategórie celých vozidiel vrátane tých, ktoré sú vyrobené vo viacerých fázach. Ustanovuje sa ňou:

zosúladený rámec, ktorý obsahuje všeobecné technické požiadavky na typové schválenie všetkých nových vozidiel, systémov, komponentov a technických jednotiek určených pre tieto vozidlá na účely uľahčenia ich evidencie, predaja a uvedenia do prevádzky v premávke v EÚ;

pravidlá týkajúce sa predaja a uvedenia do prevádzky v premávke častí a vybavení vozidla.

KĽÚČOVÉ BODY

Smernica sa vzťahuje na osobné vozidlá, dodávkové a nákladné vozidlá, autobusy a autokary, na ktoré sa teraz vzťahujú plne harmonizované požiadavky EÚ.

Systém typového schválenia EÚ je založený na zásadáchschválení tretej strany a vzájomnom uznávaní týchto schválení.

V rámci režimu typového schválenia sa typ vozidla pred uvedením na trh testuje národnou technickou službou v súlade s právnymi predpismi a vnútroštátny schvaľovací orgán vydáva schválenie (tzv. osvedčenie ES) na základe týchto testov. Výrobca môže požiadať o schválenie v ktorejkoľvek krajine EÚ.

Stačí, ak sa vozidlo schváli v jednej krajine EÚ pre všetky vozidlá daného typu, ktorý sa má evidovať, pričom na základe osvedčenia o zhode už nie sú v EÚ potrebné ďalšie kontroly. Osvedčenie o zhode je vyhlásenie výrobcu, že je vozidlo v súlade s požiadavkami typového schválenia EÚ. Výrobca je zodpovedný za to, aby zaručil zhodu výroby so schváleným typom.

Smernica 2007/46/ES sa týka najmä administratívneho postupu, ktorý sa má dodržiavať pri schvaľovaní vozidiel.

Skutočné technické požiadavky, podľa ktorých sa vozidlá musia testovať, sa uvádzajú v iných textoch EÚ uvedených v prílohe IV k smernici. Tieto texty napríklad:

zavádzajú povinnosť niektorých funkcií, ako je: ESC (elektronické riadenie stability), nové a vylepšené zrkadlá, denné svetlá, bočné ochranné zariadenia, s cieľom predísť tomu, aby chodci a cyklisti spadli pod vozidlo a zariadenia zabraňujúce rozstreku;

stanovujú dodatočné požiadavky pre autobusy a autokary (núdzové východy, ktoré zodpovedajú veľkosti vozidla, ľahší prístup pre ľudí so zníženou pohyblivosťou, primeraný zvyškový priestor pre prípad prevrátenia vozidla atď.);

vzťahujú sa aj na niektoré environmentálne povinnosti, ako sú štandardizované merania emisií CO2, emisné limity znečisťujúcich látok, spotreba paliva, výkon motora alebo emisie hluku vozidiel.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

V závislosti od kategórie vozidla sa táto smernica postupne zavádzala počas obdobia 2009 až 2014.

KONTEXT

Hlavným cieľom právnych predpisov EÚ týkajúcich sa typového schvaľovania vozidiel je zabezpečiť, aby nové vozidlá, komponenty a technické jednotky, ktoré sú uvedené na trh, poskytovali vysoký stupeň bezpečnosti a ochrany životného prostredia.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2007/46/ES

29.10.2007

28.4.2009

Ú. v. EÚ L 263, 9.10.2007, s. 1 - 160.

Následné zmeny a opravy smernice 2007/46/ES boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na referenčné účely.

Posledná aktualizácia: 31.12.2014

Top