Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Splnomocnenec pre MSP

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Splnomocnenec pre MSP

Splnomocnenec pre malé a stredné podniky (MSP) koná ako medzičlánok medzi Európskou komisiou a komunitou MSP, pričom zohráva dvojitú úlohu - koná v rámci Komisie a zároveň spolupracuje s vonkajším svetom. Splnomocnenec počúva obavy MSP a zastupuje ich záujmy v procese tvorby právnych predpisov EÚ. Vďaka splnomocnencovi Komisia nielenže nadobúda ľudskú tvár pri rokovaniach s európskymi MSP, ale takisto zdôrazňuje aj ich význam pre hospodársky rast a tvorbu pracovných miest v Európe.

Konkurencieschopnosť Európskej únie (EÚ) je zásadne závislá od prosperity jej malých a stredných podnikov (MSP). 23 miliónov MSP EÚ predstavuje 99 % všetkých spoločností EÚ a je zodpovedných za väčšinu novovytvorených pracovných miest. MSP sú preto nevyhnutným zdrojom rastu, vyššej zamestnanosti a lepších pracovných miest v európskom hospodárstve a sú zároveň kľúčovými cieľmi lisabonskej stratégie.

Hoci na MSP má vplyv veľa politík EÚ, je pre ne zložité presadzovať svoje stanoviská.

S cieľom poskytnúť im príležitosť vyjadriť sa a vykonávať v praxi zásadu „Najskôr myslieť v malom“ stanovenú v Európskej charte pre malé podniky, ktorá bola prijatá na Európskej rade v Santa Maria de Feira v júni 2000, sa Európska komisia rozhodla vymenovať splnomocnenca pre MSP.

Z vnútorného hľadiska je úlohou splnomocnenca zlepšovať informovanosť Komisie o problémoch, ktorým čelia MSP. Splnomocnenec skúma politiky EÚ, ktoré by mohli mať vplyv na MSP, a zabezpečuje, aby sa pri tvorbe politík zohľadňovali ich záujmy a osobitné potreby.

Úloha splnomocnenca je súčasťou systému posúdenia vplyvu, ktorého zámerom je zaistiť, aby boli návrhy Komisie podrobené predchádzajúcemu hodnoteniu ich hospodárskych, environmentálnych a sociálnych účinkov. Kľúčovým prínosom splnomocnenca MSP je presadzovať záležitosti týkajúce sa MSP v prvotnej fáze procesu tvorby právnych predpisov, a teda predvídať účinky nových právnych predpisov.

Takýmto spôsobom sa prostredníctvom práce splnomocnenca posilňuje koordinácia v rámci Komisie, pokiaľ ide o záležitosti týkajúce sa MSP.

Z vonkajšieho hľadiska je splnomocnenec viditeľnou kontaktnou osobou, ktorú komunita MSP uznáva. Úlohou splnomocnenca je prostredníctvom priameho pravidelného aj neformálneho kontaktu počúvať MSP a ich zastupujúce organizácie. Okrem zhromažďovania informácií splnomocnenec informuje MSP o programoch a financovaní EÚ a môže priamo odpovedať na ich otázky. Zavedením dialógu medzi EÚ a európskymi podnikmi splnomocnenec prispieva k zlepšovaniu riadenia v Európe.

Prvý splnomocnenec pre MSP, Timo Summa, neskôr riaditeľ GR pre podnikanie, bol menovaný v roku 2001 z iniciatívy Erkiiho Liikanena, vtedajšieho komisára pre podnikanie a informačnú spoločnosť.

Súčasným splnomocnencom pre MSP je Calleja Crespo, generálny riaditeľ GR pre podnikanie a priemysel.

Ďalšie informácie nájdete na európskom portáli GR pre MSP a najmä na webovej lokalite splnomocnenca pre MSP.

SÚVISIACE AKTY

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: „Najskôr myslieť v malom“ - Iniciatíva „Small Business Act“ pre Európu (KOM(2008) 394 v konečnom znení - neuverejnené v Úradnom vestníku).

Splnomocnenca pre MSP EÚ môžete kontaktovať na tejto adrese: Splnomocnenec pre MSP Európska komisia, GR pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP, Oddelenie GROW.H1 - Program COSME a sieť splnomocnenca pre MSP B-1049 Brusel Belgicko alebo prostredníctvom e-mailu: grow-sme-envoy@ec.europa.eu.

Posledná aktualizácia: 08.06.2015

Top