Help Print this page 
Title and reference
Pravidlá EÚ o zmluvách o derivátoch

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pravidlá EÚ o zmluvách o derivátoch

O mimoburzových derivátoch* sa vo všeobecnosti dohaduje súkromne. Informácie o nich sú preto následne dostupné len zmluvným stranám, čo sťažuje určenie ich povahy a súvisiacej úrovne rizika. Cieľom tohto nariadenia je zvýšiť transparentnosť, účinnosť a bezpečnosť trhov s mimoburzovými derivátmi.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov.

SÚHRN

O mimoburzových derivátoch* sa vo všeobecnosti dohaduje súkromne. Informácie o nich sú preto následne dostupné len zmluvným stranám, čo sťažuje určenie ich povahy a súvisiacej úrovne rizika. Cieľom tohto nariadenia je zvýšiť transparentnosť, účinnosť a bezpečnosť trhov s mimoburzovými derivátmi.

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

V nariadení (známom aj ako EMIR - nariadenie o infraštruktúre európskych trhov) sa stanovujú pravidlá o zmluvách o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov, a to v súlade so záväzkami G20 prijatými v Pittsburghu v septembri 2009.

HLAVNÉ BODY

Zlepšiť transparentnosť na trhu mimoburzových derivátov, v nariadení sa stanovuje, že všetky informácie o všetkých európskych zmluvách o derivátoch sa musia ohlasovať archívom obchodných údajov a sprístupniť sa orgánom dohľadu vrátane Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA).

Znížiť kreditné riziko protistrany*, v nariadení sa zavádzajú prísne požiadavky na organizáciu, výkon obchodnej činnosti a obozretné podnikanie pre centrálne protistrany a štandardné zmluvy o derivátoch sa musia zúčtovať v centrálnej protistrane.

Znížiť prevádzkové riziko*, v nariadení sa vyžaduje použitie elektronických prostriedkov pre včasné potvrdenie podmienok zmlúv o mimoburzových derivátoch.

Zúčtovacia* a ohlasovacia povinnosť sa týka:

finančných firiem, napr. bánk a poisťovní;

nefinančných firiem, napr. energetických podnikov a leteckých spoločností, ktoré majú významné pozície v rámci mimoburzových derivátov.

Orgán ESMA je zodpovedný za identifikáciu zmlúv, ktoré podliehajú zúčtovacej povinnosti, teda tých, ktoré sú štandardizované a musia ísť cez centrálnu protistranu. ESMA takisto dohliada nad archívmi obchodných údajov* a navrhuje záväzné technické normy pre uplatňovanie tohto nariadenia.

Európska komisia prijala viacero opatrení vrátane technických noriem na vykonávanie a presadzovanie ustanovení tohto nariadenia. Technické normy, ktoré vypracoval orgán ESMA, sa týkajú viacerých oblastí, napr. kapitálových požiadaviek centrálnych protistrán a minimálnych údajov, ktoré sa majú ohlasovať archívom obchodných údajov. Komisia prijala aj rozhodnutia o rovnocennosti pre regulačné režimy centrálnych protistrán v niektorých krajinách mimo EÚ.

Európska komisia zverejnila 3. februára 2015 správu, v ktorej odporúča, aby bola dôchodkovým fondom udelená dvojročná výnimka z požiadaviek centrálneho zúčtovania v prípade transakcií s mimoburzovými derivátmi. Dospelo sa k záveru, že centrálne protistrany potrebujú tento čas, aby našli riešenia v oblasti dôchodkových fondov.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Od 16. augusta 2012.

HLAVNÉ POJMY

* Derivát je finančná zmluva spojená s budúcou hodnotou alebo postavením podkladového subjektu, na ktorý sa vzťahuje. Môže ísť napríklad o aktíva, index alebo úrokovú sadzbu.

* Mimoburzový derivát je derivát, s ktorým sa neobchoduje na burze, ale naopak sa o ňom súkromne dohadujú dve protistrany, napríklad banka a výrobca.

* Kreditné riziko protistrany je riziko, že sa protistrana, t. j. druhá strana pri finančnej transakcii, omešká s platbou.

* Centrálna protistrana je subjekt, ktorý vstupuje medzi dve protistrany v transakcii, čím sa stáva kupujúcim voči všetkým predávajúcim a predávajúcim voči všetkým kupujúcim. Hlavným cieľom centrálnej protistrany je riadiť riziko, ktoré by mohlo vzniknúť v prípade, že jedna protistrana nie je schopná uhradiť požadovanú platbu v čase jej splatnosti, a teda nespĺňa dohodu.

* Prevádzkové riziko je riziko straty v dôsledku neprimeraných alebo neúspešných vnútorných procesov alebo vonkajších udalostí, napr. podvodu, ľudskej chyby, terorizmu.

* Zúčtovanie sa vzťahuje na všetky činnosti od doby prijatia záväzku až po vyrovnanie transakcie.

* Archív obchodných údajov je stredisko centrálnych údajov, kde sa ohlasujú podrobnosti o transakciách s derivátmi. Tieto archívy sú obchodné firmy. Existujú globálne archívy obchodných údajov o úveroch, úrokových sadzbách a akciových* mimoburzových derivátoch.

* Akciový derivát je osobitnou triedou derivátov, ako sú opcie alebo futures.

Ďalšie informácie nájdete na stránkach o derivátoch/EMIR na webovej lokalite Európskej komisie.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (EÚ) č. 648/2012

16.8.2012

-

Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 1 - 59

Pozmeňujúci(-e)/doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (EÚ) č. 153/2013

15. marca 2013

-

Ú. v. EÚ L 52, 23.2.2013, s. 41 - 74

Nariadenie (EÚ) č. 575/2013

28. júna 2013.Uplatňovanie: od 1.1.2014, s výnimkou niektorých ustanovení.

-

Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1 - 337

Nariadenie (EÚ) č. 1002/2013

8.novembra 2013

-

Ú. v. EÚ L 279, 19.10.2013, s. 2 - 3

Smernica 2014/59/EÚ

2. júla 2014

31. decembra 2014

Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 190 - 348

Nariadenie (EÚ) č. 591/2014

5. júna 2014

-

Ú. v. EÚ L 165, 4.6.2014, s. 31 - 32

Nariadenie (EÚ) č. 600/2014

2. júla 2014

-

Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 84 - 148

Nariadenie (EÚ) č. 1317/2014

15. decembra 2014

-

Ú. v. EÚ L 355, 12.12.2014, s. 6 - 7

Nariadenie (EÚ) 2015/849

25. júna 2015

26. júna 2017

Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 73 - 117

Nariadenie (EÚ) 2015/880

12. júna 2015

-

Ú. v. EÚ L 143, 9.6.2015, s. 7 - 8

SÚVISIACE AKTY

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade podľa článku 85 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov s cieľom posúdiť pokrok centrálnej protistrany a jej úsilie vo vývoji technického riešenia na prevod bezhotovostného kolaterálu ako variačných marží prostredníctvom systémov dôchodkového zabezpečenia, ako aj potrebu akýchkoľvek opatrení na uľahčenie tohto riešenia [COM(2015) 39 final z 3. februára 2015].

Posledná aktualizácia: 26.06.2015

Top