Help Print this page 
Title and reference
Mimoburzové deriváty, centrálne protistrany a archívy obchodných údajov

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Mimoburzové deriváty, centrálne protistrany a archívy obchodných údajov

O mimoburzových derivátoch sa zvyčajne dohaduje súkromne. K informáciám majú teda prístup len zmluvné strany, čo sťažuje zhodnotenie ich povahy a úrovne súvisiaceho rizika. S cieľom zmierniť tieto nedostatky a zlepšiť efektívnosť a bezpečnosť trhov s mimoburzovými derivátmi sa v tomto nariadení vymedzujú ustanovenia, ktoré sa týkajú zmlúv o derivátoch, centrálnych protistrán a archívov obchodných údajov, v súlade so záväzkami G-20 prijatými v septembri 2009 v Pittsburghu.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Text s významom pre EHP).

SÚHRNY

Cieľom tohto nariadenia je vymedziť rámec pre určité deriváty, ako sú napr. zmluvy o mimoburzových derivátoch , prostredníctvom zavedenia požiadaviek zúčtovania a riadenia dvojstranných rizík. Zároveň ustanovuje požiadavky na ohlasovanie všetkých zmlúv o derivátoch a jednotné požiadavky na výkon činností centrálnych protistrán a archívov obchodných údajov .

Toto nariadenie sa vzťahuje:

 • na centrálne protistrany a ich zúčtovacích členov;
 • na finančné a nefinančné protistrany;
 • na archívy obchodných údajov;
 • v určitých prípadoch na miesta obchodovania.

Toto nariadenie sa nevzťahuje:

 • na členov Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB);
 • na verejné orgány Únie poverené správou verejného dlhu;
 • na Banku pre medzinárodné zúčtovanie.

Mimoburzové deriváty – riadenie rizika

Zmluvy o mimoburzových derivátoch vhodné na povinné centrálne zúčtovanie podliehajú zúčtovacej povinnosti v centrálnej protistrane. S cieľom posúdiť, či mimoburzové deriváty majú podliehať zúčtovacej povinnosti Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) musí zohľadňovať určité kritériá:

 • stupeň štandardizácie zmluvných podmienok;
 • objem a likvidita príslušnej triedy mimoburzových derivátov;
 • dostupnosť primeraných, spoľahlivých a akceptovaných informácií o tvorbe cien.

ESMA je povinný zriadiť a viesť verejný archív, v ktorom aktualizuje triedy mimoburzových derivátov, centrálne protistrany, ktoré majú povolenie, a takisto aj splatnosť zmlúv o derivátoch.

Miesto obchodovania musí každej centrálnej protistrane na požiadanie poskytnúť obchodné informácie.

Finančné protistrany a nefinančné protistrany sú povinné merať, monitorovať a zmierňovať prevádzkové riziko a kreditné riziko protistrany pomocou formalizovaných a spoľahlivých postupov.

Centrálne protistrany – požiadavky a monitorovanie

Centrálne protistrany podliehajú týmto požiadavkám:

 • udeľovanie povolenia: centrálna protistrana musí na poskytovanie zúčtovacích služieb získať povolenie od príslušného orgánu členského štátu, v ktorom je usadená. Svoju obchodnú činnosť môže rozšíriť o ďalšie služby alebo činnosti a musí mať počiatočné imanie vo výške 7,5 milióna EUR.
 • tretie krajiny: centrálna protistrana usadená v tretej krajine môže poskytovať zúčtovacie služby miestam obchodovania v EÚ, len ak ju uznal ESMA.
 • organizácia: centrálna protistrana je povinná ustanoviť výbor pre riziká, ktorý pozostáva zo zástupcov jej zúčtovacích členov, nezávislých členov rady a zástupcov jej klientov. Tento výbor poskytuje rade poradenstvo ku všetkým opatreniam, ktoré môžu mať vplyv na riadenie rizík centrálnej protistrany.
 • uchovávanie záznamov: centrálna protistrana je povinná uchovávať minimálne desať rokov všetky záznamy o zmluvách, ktoré spracovala.
 • merania a posúdenia: centrálna protistrana má možnosť merať a pozorovať v čase blízkom reálnemu času svoju likviditu a expozície kreditného rizika voči každému zúčtovaciemu členovi, a takisto aj voči inej centrálnej protistrane, s ktorou uzatvorila dohodu o interoperabilite.
 • marže, straty a fond pre prípad zlyhania: centrálna protistrana ukladá, vyzýva na úhradu a vyberá od svojich zúčtovacích členov marže na obmedzenie svojich expozícií kreditného rizika. Takéto marže musia byť dostatočné na pokrytie strát, ktoré vyplývajú minimálne z 99 % zmien expozícií počas primeraného časového horizontu. Na krytie strát presahujúcich túto hranicu sa musí zriadiť vopred financovaný fond pre prípad zlyhania.

Dohody o interoperabilite

Dohodu o interoperabilite uzatvorenú medzi centrálnymi protistranami musia najskôr schváliť príslušné orgány a centrálne strany majú následne tieto povinnosti:

 • zisťovať, monitorovať a riadiť riziká vyplývajúce z dohody;
 • musia sa dohodnúť na svojich príslušných právach a povinnostiach;
 • zisťovať, monitorovať a riadiť kreditné riziko a riziko likvidity;
 • zisťovať, monitorovať a riešiť vzájomné závislosti vyplývajúce z dohody.

Archívy obchodných údajov

Archív obchodných údajov usadený v EÚ sa musí zaregistrovať v ESMA. Musí mať spoľahlivý systém správy, jasnú organizačnú štruktúru s dobre definovanými líniami zodpovednosti.

Ohlasovacia povinnosť

Na úrovni EÚ platí jednotná povinnosť ohlasovať údaje o derivátoch. Všetky protistrany a centrálne protistrany musia archívom obchodných údajov ohlasovať údaje o zmluvách o mimoburzových derivátoch. Tieto údaje sa musia ohlásiť najneskôr jeden pracovný deň po uzatvorení, zmene alebo ukončení zmluvy.

Výmena informácií

V záujme transparentnosti trhu s mimoburzovými derivátmi je príslušným orgánom, ESMA a ďalším relevantným orgánom povolený prístup k informáciám, ktoré sa nachádzajú v archívoch obchodných údajov.

Ďalšie informácie: Infraštruktúra finančných trhov

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie platnosti

Termín transpozície

Úradný vestník

Nariadenie (EÚ) č. 648/2012

16.8.2012

-

Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník

Nariadenie (EÚ) č. 153/2013

15.3.2013

-

Ú. v. EÚ L 52, 23.2.2013

Nariadenie (EÚ) č. 575/2013

28.6.2013.Uplatňovanie: od 1.1.2014, okrem niektorých ustanovení.

-

Ú. V. EÚ L 176, 27.6.2013

Nariadenie (EÚ) č. 149/2013

15.3.2013

-

Ú. V. EÚ L 52, 23.2.2013

Nariadenie (EÚ) č. 150/2013

15.3.2013

-

Ú. V. EÚ L 52, 23.2.2013

Nariadenie (EÚ) č. 151/2013

15.3.2013

-

Ú. V. EÚ L 52, 23.2.2013

Nariadenie (EÚ) č. 152/2013

15.3.2013

-

Ú. V. EÚ L 52, 23.2.2013

Nariadenie (EÚ) č. 153/2013

15.3.2013

-

Ú. V. EÚ L 52, 23.2.2013

Nariadenie (EÚ) č. 876/2013

3.10.2013

-

Ú. V. EÚ L 244, 13.9.2013

Nariadenie (EÚ) č. 1002/2013

8.11.2013

-

Ú. V. EÚ L 279, 19.10.2013

Nariadenie (EÚ) č. 1003/2013

22.10.2013

-

Ú. V. EÚ L 279, 19.10.2013

Posledná aktualizácia: 12.03.2014

Top