Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pravidlá EÚ o zmluvách o derivátoch

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Pravidlá EÚ o zmluvách o derivátoch

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

 • V nariadení o infraštruktúre európskych trhov (známom aj ako EMIR) sa stanovujú pravidlá o zmluvách o mimoburzových derivátoch* (OTC), centrálnych protistranách* a archívoch obchodných údajov*, a to v súlade so záväzkami G20 prijatými v Pittsburghu v septembri 2009.
 • Cieľom nariadenia EMIR je dosahovať regulačné ciele, ktoré spočívajú v znižovaní systémového rizika, zvyšovaní transparentnosti trhu mimoburzových derivátov a zachovávaní finančnej stability.

HLAVNÉ BODY

 • Zlepšiť transparentnosť na trhu mimoburzových derivátov, v nariadení sa stanovuje, že všetky informácie o všetkých európskych zmluvách o derivátoch sa musia ohlasovať archívom obchodných údajov a sprístupniť sa orgánom dohľadu vrátane Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA).
 • Znížiť kreditné riziko protistrany*, v nariadení sa zavádzajú prísne požiadavky na organizáciu, výkon obchodnej činnosti a obozretné podnikanie pre centrálne protistrany. Štandardné zmluvy o derivátoch sa musia zúčtovať v centrálnej protistrane (pozri zúčtovanie*).
 • Znížiť prevádzkové riziko*, v nariadení sa vyžaduje použitie elektronických prostriedkov pre včasné potvrdenie podmienok zmlúv o mimoburzových derivátoch.
 • Zúčtovacia* a ohlasovacia povinnosť sa týka:
  • finančných firiem, napr. bánk a poisťovní;
  • nefinančných firiem, napr. energetických podnikov a leteckých spoločností, ktoré majú významné pozície v rámci mimoburzových derivátov.

Orgán ESMA je zodpovedný za identifikáciu zmlúv, ktoré by mali podliehať zúčtovacej povinnosti, teda tých, ktoré sú štandardizované a musia byť zúčtované centrálnou protistranou. ESMA takisto dohliada nad archívmi obchodných údajov*. Európska komisia prijala na základe návrhov orgánu ESMA viacero opatrení vrátane technických noriem na vykonávanie podmienok tohto nariadenia. Technické normy, ktoré vypracoval orgán ESMA, sa týkajú viacerých oblastí, napr. kapitálových požiadaviek centrálnych protistrán a minimálnych údajov, ktoré sa majú ohlasovať archívom obchodných údajov. Komisia prijala aj rozhodnutia o rovnocennosti pre regulačné režimy centrálnych protistrán v niektorých krajinách mimo EÚ.

V auguste 2015 Komisia prijala delegované nariadenie, v ktorom sa stanovuje, že niektoré zmluvy o triedach úrokových OTC derivátov sa majú zúčtovať prostredníctvom centrálnych protistrán. Vzťahuje sa to na úrokové swapy vedené v eurách, britských librách, japonských jenoch alebo amerických dolároch, ktoré majú osobitné vlastnosti vrátane:

 • indexu, ktorý sa používa ako referencia pre derivát;
 • jeho splatnosti a
 • nominálneho druhu (t. j. nominálna alebo menovitá suma, ktorá sa používa na výpočet platieb v rámci derivátu).

Európska komisia 5. júna 2015 prijala delegované nariadenie v súlade s článkom 85 ods. 2 nariadenia EMIR. Predlžuje sa ním dočasné oslobodenie od požiadaviek centrálneho zúčtovania pre systémy dôchodkového zabezpečenia do 16. augusta 2017. Podľa aktuálnych pravidiel by systémy dôchodkového zabezpečenia, do ktorých patria všetky kategórie dôchodkových fondov, museli získavať hotovosť na centrálne zúčtovanie. Vzhľadom na to, že systémy dôchodkového zabezpečenia nemajú v držbe veľké sumy hotovosti ani vysoko likvidné aktíva, podriadenie takejto požiadavke by si vyžadovalo ďalekosiahle a nákladné zmeny ich podnikateľského modelu, čo by napokon mohlo mať vplyv na dôchodkové príjmy.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Účinnosť nadobudlo 16. augusta 2012.

KONTEXT

O mimoburzových derivátoch (OTC) sa zvyčajne rokuje súkromne. Informácie, ktoré sa ich týkajú sú následne dostupné len pre zmluvné strany. Preto môže byť náročné identifikovať povahu a úroveň súvisiacich rizík.

HLAVNÉ POJMY

* Derivát je finančná zmluva spojená s budúcou hodnotou alebo postavením podkladového subjektu, na ktorý sa vzťahuje. Môže ísť napríklad o aktíva, index alebo úrokovú sadzbu.

* Mimoburzový derivát(OTC) je derivát, s ktorým sa neobchoduje na burze, ale naopak sa o ňom súkromne dohadujú dve protistrany, napríklad banka a výrobca.

* Kreditné riziko protistrany je riziko, že sa protistrana, t. j. druhá strana pri finančnej transakcii, omešká s platbou.

* Centrálna protistrana (CCP) je subjekt, ktorý vstupuje medzi dve protistrany v transakcii, čím sa stáva kupujúcim voči všetkým predávajúcim a predávajúcim voči všetkým kupujúcim. Hlavným cieľom centrálnej protistrany je riadiť riziko, ktoré by mohlo vzniknúť v prípade, že jedna protistrana nie je schopná uhradiť požadovanú platbu v čase jej splatnosti, a teda nespĺňa dohodu.

* Archív obchodných údajov je stredisko centrálnych údajov, kde sa ohlasujú podrobnosti o transakciách s derivátmi. Tieto archívy sú obchodné firmy. Existujú globálne archívy obchodných údajov o úveroch, úrokových sadzbách a akciových* mimoburzových derivátoch (pozri posledný hlavný pojem).

* Zúčtovanie sa vzťahuje na všetky činnosti od doby prijatia záväzku až po vyrovnanie transakcie.

* Prevádzkové riziko je riziko straty v dôsledku neprimeraných alebo neúspešných vnútorných procesov alebo vonkajších udalostí, napr. podvodu, ľudskej chyby, terorizmu.

* Akciový derivát je osobitnou triedou derivátov, ako sú opcie alebo futures.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 1 – 59)

Následné zmeny a opravy nariadenia (EÚ) č. 648/2012 boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na referenčné účely.

SÚVISIACE AKTY

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2205 zo 6. augusta 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa zúčtovacej povinnosti (Ú. v. EÚ L 314, 1.12.2015, s. 13 – 21)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1515 z 5. júna 2015, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o predĺženie prechodných období týkajúcich sa systémov dôchodkového zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 239, 15.9.2015, s. 63 – 64)

Posledná aktualizácia 14.01.2016

Top