Help Print this page 
Title and reference
Štatistika cestovného ruchu EÚ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Štatistika cestovného ruchu EÚ

Štatistika cestovného ruchu, ktorý je kľúčovým odvetvím hospodárstva Európskej únie (EÚ), sa zhromažďuje s cieľom pomáhať tvorcom politík, ako aj subjektom, ktoré pracujú alebo pôsobia v danom odvetví.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 692/2011 zo 6. júla 2011 o európskej štatistike cestovného ruchu, ktorým sa zrušuje smernica Rady 95/57/ES

SÚHRN

Štatistika cestovného ruchu, ktorý je kľúčovým odvetvím hospodárstva Európskej únie (EÚ), sa zhromažďuje s cieľom pomáhať tvorcom politík, ako aj subjektom, ktoré pracujú alebo pôsobia v danom odvetví.

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

V nariadení sa stanovujú spoločné pravidlá a metódy vývoja, tvorby a šírenia európskej štatistiky cestovného ruchu. Nariadenie úzko súvisí s nariadením (ES) č. 223/2009 o európskej štatistike.

HLAVNÉ BODY

Krajiny EÚ sú povinné zhromažďovať, zostavovať, spracúvať a zasielať zosúladenú štatistiku týkajúcu sa ponuky a dopytu v oblasti cestovného ruchu.

Zhromažďované údaje

Krajiny EÚ musia zhromažďovať údaje o vnútornom (t. j. domácom a aktívnom) cestovnom ruchu z hľadiska kapacity ubytovacích zariadení cestovného ruchu (t. j. poskytovanie krátkodobého ubytovania ako platenej služby). Zhromažďované údaje obsahujú počet:

zariadení;

lôžok;

izieb.

Niektoré z týchto premenných sa zhromažďujú na celoštátnej úrovni a na nižšej alebo regionálnej úrovni [nomenklatúra územných štatistických jednotiek (NUTS) úroveň 2] a vzťahujú sa na:

typ ubytovania (hotely, ubytovacie zariadenia cestovného ruchu, kempingy);

typ lokality (husto obývané, stredne husto alebo riedko obývané oblasti,a pobrežné alebo vnútrozemské oblasti);

veľkosť (malé, stredne veľké alebo veľké zariadenia).

Krajiny EÚ zároveň musia zhromažďovať údaje o zariadeniach, ktoré disponujú izbami dostupnými pre osoby so zníženou pohyblivosťou vrátane osôb na invalidnom vozíku.

Zhromažďujú sa aj informácie o obsadenosti zariadení, ako je napríklad počet prenocovaní a príchody rezidentov a nerezidentov, ako aj miery obsadenosti izieb a lôžok. Podobne ako v prípade štatistiky týkajúcej sa kapacít, niektoré z týchto premenných sa zhromažďujú na regionálnej úrovni NUTS 2.

Krajiny EÚ zhromažďujú údaje týkajúce sa národného cestovného ruchu (domáceho a pasívneho cestovného ruchu). Týkajú sa dopytu po účasti v oblasti cestovného ruchu a charakteristík ciest. Tieto údaje sú založené na premenných, ako je napríklad dĺžka trvania pobytu a cieľ ciest na súkromnéúčely, a na sociálno-demografických premenných, ako je napríklad veková skupina, úroveň vzdelania (nepovinne), ekonomické postavenie (nepovinne) atď.

Krajiny EÚ každé 3 roky zhromažďujú údaje, v ktorých sú predstavené hlavné dôvody neúčasti v cestovnom ruchu z osobných dôvodov (finančné dôvody, nedostatok času, zdravotné dôvody atď.).

A napokon krajiny EÚ zhromažďujú údaje o dopyte po cestovnom ruchu v rámci jednodňových návštev v krajine samotnej alebo v zahraničí. Tieto údaje sú založené na premenných týkajúcich sa:

počtu jednodňových návštev (z osobných alebo pracovných dôvodov);

výdavkov;

cieľovej krajiny (pri návštevách v zahraničí);

sociálno-demografických premenných.

Raz ročne krajiny EÚ posielajú Eurostatu správu o kvalite zhromaždených údajov. Eurostat potom vytvorí a aktualizuje metodickú príručku, ktorá obsahuje usmernenia o zostavovanej štatistike.

Zdroje údajov

Krajiny EÚ môžu zostavovať potrebné štatistické údaje pomocou kombinácie nasledujúcich rôznych zdrojov: zisťovania, iné vhodné zdroje (vrátane administratívnych údajov) a primerané postupy štatistických odhadov.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Od 11. augusta 2011.

Ďalšie informácie:

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (EÚ) č. 692/2011

11. augusta 2011

-

Ú. v. EÚ L 192, 22.7.2011, s. 17 - 32.

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (EÚ) č. 253/2013

10. apríla 2013

-

Ú. v. EÚ L 79, 21.3.2013, s. 5 - 6.

Posledná aktualizácia: 06.08.2015

Top