Help Print this page 
Title and reference
Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)

Finančná kríza v roku 2008 odhalila nedostatky európskeho finančného dohľadu. V roku 2010 bol vytvorený Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) so sídlom v Londýne s cieľom zaručiť stabilitu a odolnosť európskeho bankového systému.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES.

SÚHRN

Finančná kríza v roku 2008 odhalila nedostatky európskeho finančného dohľadu. V roku 2010 bol vytvorený Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) so sídlom v Londýne s cieľom zaručiť stabilitu a odolnosť európskeho bankového systému.

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Týmto nariadením sa zriadil orgán EBA s cieľom posilniť spoluprácu medzi vnútroštátnymi orgánmi bankového dohľadu a zabezpečiť jednotné uplatňovanie právnych predpisov EÚ v oblasti bankovníctva.

KĽÚČOVÉ BODY

Jednotné uplatňovanie právnych predpisov

EBA vypracúva regulačné a technické normy s cieľom spresniť právne predpisy v oblasti bankovníctva, ktoré prijala Rada a Európsky parlament. Takisto má právomoc vydávať usmernenia a odporúčania v oblasti vykonávania európskych právnych predpisov.

Záťažové testy

EBA je zodpovedný za zosúladenie uskutočňovania tzv. záťažových testov s národnými orgánmi zodpovednými za bankový dohľad, a to s cieľom posúdiť odolnosť bánk voči finančným šokom. Konkrétne má zabezpečiť, aby sa na vnútroštátnej úrovni uplatňovala jednotná metodika pri uskutočňovaní týchto testov. Takisto monitoruje a posudzuje trhové a úverové trendy.

Porušenie zákona

EBA má právomoc prešetriť údajné nesprávne uplatňovanie európskych právnych predpisov v oblasti bankovníctva a financií, a to prostredníctvom národného dozorného orgánu (najmä v prípade, že sa mu nepodarí zabezpečiť, aby banka dodržiavala súlad s požiadavkami uvedenými v tomto právnom predpise).

EBA môže zaslať odporúčanie konkrétnemu národnému dozornému orgánu. Ak sa nedodrží súlad, Komisia môže byť oprávnená vydať formálne stanovisko, v ktorom zohľadní odporúčanie EBA.

Ak národný dozorný orgán naďalej nedodržiava súlad s právnym predpisom, EBA môže bezodkladne prijať rozhodnutia priamo adresované banke. Táto právomoc sa môže využiť len vo výnimočných prípadoch.

Európsky finančný dohľad

EBA je súčasťou európskeho systému finančného dohľadu vytvoreného v roku 2010, ktorý zahŕňa tri ďalšie orgány dohľadu:

orgán dohľadu zodpovedný za sektor poisťovníctva a dôchodkov so sídlom vo Frankfurte (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov - EIOPA);

orgán dohľadu zodpovedný za finančné trhy so sídlom v Paríži (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy - ESMA);

Európsky výbor pre systémové riziká (ESRB) zodpovedný za celkový dohľad nad finančnou stabilitou EÚ so sídlom vo Frankfurte.

ODKEDY SA TOTO NARIADENIE UPLATŇUJE?

Od 16. decembra 2010.

Viac informácií nájdete na webovej lokalite EBA.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (EÚ) č. 1093/2010

16. decembra 2010

-

Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12 - 47

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (EÚ) č. 1022/2013

30. októbra 2013

-

Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 5 - 14

Smernica 2014/17/EÚ

20. marca 2014

-

Ú. v. EÚ L 60, 28.2.2014, s. 34 - 85

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1096/2010 zo 17. novembra 2010, ktorým sa Európskej centrálnej banke udeľujú osobitné úlohy týkajúce sa fungovania Európskeho výboru pre systémové riziká (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 162 - 164).

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo), Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy) (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 120 - 161).

Posledná aktualizácia: 20.03.2015

Top