Help Print this page 
Title and reference
Európsky výbor pre systémové riziká

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Európsky výbor pre systémové riziká

Finančná kríza z roku 2008 odhalila množstvo nedostatkov v oblasti finančného dohľadu. S cieľom vyvážiť tieto zlyhania zaviedla Európska komisia legislatívne opatrenia, ktorými sa súčasný systém nahrádza európskym systémom finančného dohľadu (ESFS). Tento systém sa usiluje opätovne vybudovať dôveru európskych občanov a predchádzať rizikám narušenia stability celosvetového finančného systému.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1092/2010 z 24. novembra 2010 o makroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finančným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká.

SÚHRN

V tomto nariadení sa zriaďuje Európsky výbor pre systémové riziká (ESRB). Patrí do balíka opatrení, ktoré boli zavedené s cieľom reformovať európsky systém finančného dohľadu (ESFS). V rámci systému sa vytvárajú tri orgány dohľadu nad finančnými činnosťami:

Balíkom sa takisto reformujú súčasné právne predpisy o finančných záležitostiach, a to prostredníctvom globálnej smernice. Zahŕňa tiež nariadenie, ktorým sa Európskej centrálnej banke udeľujú osobitné úlohy.

Dohľad nad finančným systémom Európskej únie (EÚ) je ďalej posilnený týmito nástrojmi:

 • Spoločný výbor európskych orgánov dohľadu;
 • príslušné orgány alebo orgány dohľadu členských štátov.

Ciele ESRB

ESRB je zodpovedný za makroprudenciálny dohľad nad finančným systémom EÚ. Jedným z hlavných cieľov je prispievať k predchádzaniu alebo zmierňovaniu systémových rizík, ktoré by mohli poškodiť finančnú stabilitu EÚ. V tejto súvislosti má ESRB najmä tieto povinnosti:

 • určovať a zhromažďovať informácie, ktoré sú potrebné pre jeho činnosti;
 • identifikovať systémové riziká a určovať poradie ich dôležitosti;
 • vydávať varovania a prípadne ich zverejňovať;
 • odporúčať opatrenia, ktoré sa majú prijať po identifikácii rizík.

Organizácia ESRB

Zloženie ESRB:

 • generálna rada, ktorá zabezpečuje vykonávanie úloh;
 • riadiaci výbor, ktorý prispieva k rozhodovaciemu procesu;
 • sekretariát zodpovedný za každodennú prevádzku;
 • poradný výbor pre vedecké otázky a poradný výbor pre technické otázky, ktoré poskytujú poradenstvo a pomoc.

ESRB predsedá počas funkčného obdobia piatich rokov prezident Európskej centrálnej banky (ECB). Predsedovi pri vykonávaní povinností pomáhajú dvaja podpredsedovia, pričom prvý je volený členmi generálnej rady ECB a druhý je predsedom Spoločného výboru.

Členovia ESRB sú pri výkone svojich povinností, a to aj po skončení vykonávania týchto povinností, povinní dodržiavať zásady nestrannosti a zachovávať služobné tajomstvo.

Zasadnutia generálnej rady sa konajú štyrikrát za rok a predchádzajú im zasadnutia riadiaceho výboru. Predseda ESRB môže zvolať mimoriadne zasadnutia.

V prípade potreby môže ESRB vyhľadať poradenstvo v súkromnom sektore.

Varovania a odporúčania

ESRB môže vydávať varovania a odporúčania v súvislosti s nápravnými opatreniami, ktoré sa majú prijať, alebo dokonca aj legislatívne iniciatívy. Odporúčania môžu byť adresované:

 • EÚ;
 • jednému alebo viacerým členským štátom;
 • jednému alebo viacerým Európskym orgánom dohľadu;
 • jednému alebo viacerým vnútroštátnym orgánom dohľadu.

Odporúčania týkajúce sa opatrení, ktoré sa majú prijať, sa vydávajú podľa farebného kódu v závislosti od úrovne rizika. Ak ESRB zistí, že sa nepostupovalo podľa jeho odporúčania, so zachovaním dôvernosti o tom informuje adresátov, Radu a podľa potreby dotknutý Európsky orgán dohľadu.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (EÚ) č. 1092/2010

16.12.2010

-

Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1096/2010 zo 17. novembra 2010, ktorým sa Európskej centrálnej banke udeľujú osobitné úlohy týkajúce sa fungovania Európskeho výboru pre systémové riziká (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010).

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo), Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy) Text s významom pre EHP (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010).

Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo), Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy). (Ú. v. EÚ L 54, 22.2.2014).

Posledná aktualizácia: 20.05.2014

Top