Help Print this page 
Title and reference
Posilňovanie celosvetovej konkurencieschopnosti európskych investičných fondov - PKIPCP

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Posilňovanie celosvetovej konkurencieschopnosti európskych investičných fondov - PKIPCP

PKIPCP (podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov) obľubujú najmä malí investori a poskytovatelia financovania. Tieto fondy čaká ďalší rozvoj vďaka aktualizácii ich pravidiel podľa smernice EÚ 2009/65.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (Text s významom pre EHP) [Pozri pozmeňujúce akty].

SÚHRN

Smernica EÚ 2009/65 o PKIPCP bola prijatá 13. júla 2009 a uplatňuje sa od 1. júla 2011. Ustanovujú sa v nej pravidlá platné pre celú EÚ týkajúce sa zakladania a prevádzky európskych investičných fondov.

Investičné fondy sa vytvárajú s cieľom investovať kapitál investorov kolektívne prostredníctvom portfólia finančných nástrojov, ako sú akcie, dlhopisy a ďalšie cenné papiere. PKIPCP sa zaviedli v 80. rokoch 20. storočia a sú európskou formou investičného fondu. V roku 2009 dosahovali hodnotu 5 biliónov EUR v aktívach, čo zodpovedalo polovici hrubého domáceho produktu EÚ.

V tejto smernici sa aktualizujú pravidlá PKIPCP. Hlavné ciele sú:

 • ponúknuť investorom širšiu ponuku produktov za nižšie náklady prostredníctvom efektívneho trhu pre PKIPCP v EÚ, lepšieho informovania investorov a účinnejšieho dohľadu nad fondmi,
 • zachovať konkurencieschopnosť európskeho investičného sektora pomocou upravenia pravidiel podľa vývoja na trhu.

V právnom texte sa zaviedli tieto zmeny:

 • zlepšenie informovania investorov vďaka štandardnému súhrnnému informačnému dokumentu. Dokument s názvom kľúčové informácie pre investorov poskytuje vyváženú mieru čitateľnosti a množstva informácií požadovaných investormi,
 • skutočný európsky pas pre spoločnosti spravujúce PKIPCP - zabezpečuje zníženie byrokracie a umožňuje správcovskej spoločnosti so sídlom v jednom členskom štáte spravovať fondy v iných krajinách,
 • jednoduchšie uvádzanie PKIPCP na trh v iných krajinách vďaka zjednodušeným administratívnym postupom,
 • jednoduchšie fúzie PKIPCP v iných krajinách, čo umožňuje zvýšenie priemernej veľkosti európskych fondov,
 • jednoduchšie zoskupovanie aktív, ktorého výsledkom je napr. väčšia ochrana investorov, prostredníctvom vytvorenia rámca pre systém hlavný - zberný, v rámci ktorého fond investuje aspoň 85 % svojich aktív do iného fondu,
 • väčší dohľad nad PKIPCP a spoločnosťami, ktoré ich spravujú, vďaka posilnenej spolupráci medzi orgánmi dohľadu.

Smernica EÚ 2009/65 je štvrtou verziou právnej úpravy PKIPCP a nahrádza smernicu 85/611/EHP o PKIPCP.

Komisia 1. júla 2010 prijala štyri vykonávacie akty, ktoré slúžia na zlepšenie smernice o PKIPCP. Ich cieľom je ďalej zlepšiť ochranu investorov, znížiť byrokraciu a ešte viac posilniť konkurencieschopnosť investičných fondov EÚ.

Smernica o PKIPCP bola zmenená smernicou EÚ 2013/14/ES z 21. mája 2013. Cieľom týchto zmien je ochrániť investorov do týchto programov kolektívneho investovania od nadmerného spoliehania sa na úverový rating. Od správcovských alebo investičných spoločností sa napríklad vyžaduje, aby si vypracovali vlastné hodnotenie úverovej bonity spoločností a aby predchádzali výhradnému alebo mechanickému spoliehaniu sa na úverové ratingy, ktoré vydávajú ratingové agentúry.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie platnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník

Smernica 2009/65/ES

7.12.2009

30.6.2011

Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009

Pozmeňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie platnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník

Smernica 2010/78/EÚ

4.1.2011

31.12.2011

Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010

Smernica 2011/61/EÚ

21.7.2011

22.7.2013

Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011

Smernica 2013/14/EÚ

20.06.2013

21.12.2014

Ú. v. EÚ L 145, 31.5.2013

Následné zmeny a opravy smernice 2009/65/ES boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na referenčné účely.

SÚVISIACE AKTY

Vykonávacie nariadenia

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 583/2010 z 1. júla 2010 - podmienky poskytovania kľúčových informácii pre investorov/prospekty vo fyzickej podobe [ Úradný vestník EÚ L 176, 10.7.2010 ].

Cieľom tohto nariadenia je normalizovať kľúčové informácie pre investorov a zavádzajú sa v ňom pravidlá, týkajúce sa týchto bodov:

 • aké informácie sa musia poskytovať v súvislosti s cieľmi investičnej politiky,
 • spôsob prezentácie rizík a výnosnosti (vyžaduje sa používanie číselného hodnotenia od 1 do 7),
 • spôsob prezentácie a vysvetlenia poplatkov.

Uplatňuje sa to aj na jednotlivé štruktúry PKIPCP, ktoré sa skladajú z dvoch alebo viacerých investičných podfondov.

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 584/2010 z 1. júla 2010 - štandardné oznámenie a osvedčenie PKIPCP, využívanie elektronickej komunikácie medzi príslušnými orgánmi na účely oznámenia, postupy pri previerkach na mieste a vyšetrovaniach a výmena informácií medzi príslušnými orgánmi [ Úradný vestník EÚ L 176, 10.7.2010 ].

Cieľom tohto nariadenia je zosúladiť postup, ktorým sa oznamuje uvádzanie podielových listov PKIPCP na trh v inom členskom štáte.

Spresňuje formu a obsah štandardného oznámenia, ktoré majú používať PKIPCP. Takisto vymedzuje formu a obsah osvedčenia, ktoré majú používať príslušné orgány členských štátov na potvrdenie, že PKIPCP spĺňa podmienky ustanovené v smernici 2009/65/ES. V nariadení sa ďalej stanovuje podrobný postup elektronického prenosu oznamovacej dokumentácie medzi príslušnými orgánmi.

Ustanovuje sa tiež postup, ktorým sa vykonáva dohľad nad cezhraničnými činnosťami správcovských spoločností fondu.

Smernice

Smernica EÚ 2010/43/EÚ z 1. júla 2010 , pokiaľ ide o organizačné požiadavky, konflikty záujmov, pravidlá výkonu činnosti, riadenie rizík a obsah dohody medzi depozitárom a správcovskou spoločnosťou [ Úradný vestník EÚ L 176, 10.7.2010 ].

Smernica 2010/44/EÚ z 1. júla 2010 , pokiaľ ide o určité ustanovenia týkajúce sa zlúčenia fondov, štruktúr hlavný - zberný a oznamovacieho postupu [ Úradný vestník EÚ L 176, 10.7.2010 ].

Návrhy

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2009/65/ES o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP), pokiaľ ide o funkcie depozitára, politiky odmeňovania a sankcie [COM(2012) 350 final - nezverejnené v Úradnom vestníku].

Posledná aktualizácia: 21.01.2014

Top