Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Posilňovanie celosvetovej konkurencieschopnosti investičných fondov EÚ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Posilňovanie celosvetovej konkurencieschopnosti investičných fondov EÚ

Smernica 2009/65/ES - posilňovanie celosvetovej konkurencieschopnosti investičných fondov EÚ (PKIPCP)

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP)

SÚHRN

Podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) sú investičné fondy* regulované na úrovni Európskej únie. V tejto smernici sa vymedzuje hlavný regulačný rámec, ktorým sa riadia PKIPCP.

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Stanovujú sa v nej spoločné pravidlá o investičných fondoch v EÚ a uľahčuje sa tak cezhraničná ponuka PKIPCP.

HLAVNÉ BODY

Hlavné ciele smernice:

  • ponúknuť investorom širší výber produktov za nižšie náklady prostredníctvom efektívnejšieho trhu PKIPCP v EÚ, lepších informácií pre investorov a účinnejšieho dohľadu nad fondmi;
  • zachovať konkurencieschopnosť európskeho investičného sektora pomocou upravenia pravidiel podľa vývoja na trhu.

V tejto smernici sa konkrétne stanovujú pravidlá o:

  • informáciách pre investora prostredníctvom štandardizovaného súhrnného informačného dokumentu s cieľom uľahčiť spotrebiteľovi pochopenie produktu;
  • skutočnom európskom pase pre spoločnosti spravujúce PKIPCP s cieľom umožniť správcovskej spoločnosti so sídlom v jednej krajine EÚ spravovať fondy v iných krajinách EÚ;
  • uvádzaní PKIPCP na trh v iných krajinách, napr. prostredníctvom zjednodušených administratívnych postupov;
  • zlúčeniach PKIPCP v iných krajinách;
  • väčšom dohľade nad PKIPCP a spoločnosťami, ktoré ich spravujú, napr. prostredníctvom posilnenej spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi dohľadu nad finančnými službami.

Smernica 2009/65/ES je štvrtou verziou právnej úpravy PKIPCP a nahrádza smernicu 85/611/EHS o PKIPCP.

Smernica 2009/65/ES bola pozmenená smernicou 2014/91/EÚ (PKIPCP V), v ktorej boli zavedené nové pravidlá o depozitároch PKIPCP (subjekt, ktorý má v držbe aktíva), napr. subjekty, ktoré sú oprávnené zabezpečovať túto funkciu, ich úlohy, pravidlá delegovania a zodpovednosti depozitárov.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Od 7. decembra 2009.

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

*Investičné fondy - investičné produkty, ktoré sú vytvorené s jediným cieľom: zhromažďovať kapitál investorov a investovať tento kapitál kolektívne prostredníctvom portfólia finančných nástrojov, ako sú akcie, dlhopisy a ďalšie cenné papiere.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2009/65/ES

7. decembra 2009

30. júna 2011

Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 32 - 96

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2010/78/EÚ

4. januára 2011

31. decembra 2011

Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 120 - 161

Smernica 2011/61/EÚ

21. júla 2011

22. júla 2013

Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 1 - 73

Smernica 2013/14/EÚ

20. júna 2013

21. decembra 2014

Ú. v. EÚ L 145, 31.5.2013, s. 1 - 3

Smernica 2014/91/EÚ

17. septembra 2014

18. marca 2016

Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 186 - 213

Následné zmeny a opravy smernice 2009/65/ES boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na referenčné účely.

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 583/2010 z 1. júla 2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokiaľ ide o kľúčové informácie pre investorov a podmienky, ktoré treba splniť pri poskytovaní kľúčových informácií pre investorov alebo prospektu na trvalom médiu inom ako papier alebo prostredníctvom webových stránok (Ú. v. EÚ L 176, 10.7.2010, s. 1 - 15)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 584/2010 z 1. júla 2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokiaľ ide o formu a obsah štandardného oznámenia a osvedčenia PKIPCP, využívanie elektronickej komunikácie medzi príslušnými orgánmi na účely oznámenia, postupy pri previerkach na mieste a vyšetrovaniach a výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi (Ú. v. EÚ L 176, 10.7.2010, s. 16 - 27)

Smernica Komisie 2010/43/EÚ z 1. júla 2010, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokiaľ ide o organizačné požiadavky, konflikty záujmov, pravidlá výkonu činnosti, riadenie rizík a obsah dohody medzi depozitárom a správcovskou spoločnosťou (Ú. v. EÚ L 176, 10.7.2010, s. 42 - 61).

Smernica Komisie 2010/42/EÚ z 1. júla 2010, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokiaľ ide o určité ustanovenia týkajúce sa zlúčenia fondov, štruktúr hlavný-zberný a oznamovacieho postupu (Ú. v. EÚ L 176, 10.7.2010, s. 28 - 41)

Posledná aktualizácia 15.09.2015

Top