Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Parity kúpnej sily

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Parity kúpnej sily

Parity kúpnej sily (PKS)* sú prostriedkom na meranie cenových rozdielov medzi krajinami. Európska únia (EÚ) sa dohodla na pravidlách ich výpočtu v rámci vnútroštátnych štatistických úradov a štatistického úradu EÚ Eurostat. Zámerom týchto pravidiel je zlepšiť kvalitu a porovnateľnosť zhromaždených a vypočítaných údajov.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1445/2007 z 11. decembra 2007, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá poskytovania základných informácií o paritách kúpnej sily, ich výpočtu a zverejňovania

SÚHRN

Parity kúpnej sily (PKS)* sú prostriedkom na meranie cenových rozdielov medzi krajinami. Európska únia (EÚ) sa dohodla na pravidlách ich výpočtu v rámci vnútroštátnych štatistických úradov a štatistického úradu EÚ Eurostat. Zámerom týchto pravidiel je zlepšiť kvalitu a porovnateľnosť zhromaždených a vypočítaných údajov.

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Stanovujú sa v ňom pravidlá rozvoja, vypracúvania a šírenia PKS a kompetencie rôznych zúčastnených strán.

HLAVNÉ BODY

Úlohy a kompetencie

Eurostat vypočítava PKS v každom kalendárnom roku. Jeho úlohy sú:

koordinovať poskytovanie základných informácií;

zhromažďovať informácie od krajín EÚ na výpočet PKS;

vypočítavať a zverejňovať PKS; a

vypracovať a postúpiť metodiku po konzultácii s krajinami EÚ.

Krajiny EÚ musia:

dodržiavať postup pri zhromažďovaní základných údajov stanovených v nariadení;

osvedčiť výsledky prieskumu, za ktoré sú zodpovedné, po dokončení validácie údajov;

schváliť metodiku zhromažďovania údajov a skontrolovať hodnovernosť údajov, ktoré poskytol Eurostat.

Kontrola kvality

Každá krajina musí viesť záznamy o tom, ako vykonáva toto nariadenie. Jej postup PKS sa musí najmenej raz za šesť rokov podrobiť posúdeniu.

Zverejňovanie výsledkov

Výsledky zverejňuje Eurostat najneskôr tri roky po skončení referenčného roka. Výsledky obsahujú najmenej tieto údaje:

PKS na úrovni hrubého domáceho produktu (HDP);

PKS za spotrebné výdavky súkromných domácností* a skutočnú individuálnu spotrebu*;

indexy cenovej hladiny* vo vzťahu k priemeru EÚ;

HDP, spotrebné výdavky súkromných domácností a skutočnú individuálnu spotrebu a príslušné údaje na obyvateľa v štandarde kúpnej sily*.

Využívanie PKS

PKS sa využívajú na výpočet:

súm prideľovaných zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ; vnútroštátne HDP na hlavu deflované PKS sa používa na zostavenie zoznamu regiónov oprávnených na podporu zo štrukturálnych fondov a na určenie sumy financovania pridelenej každému regiónu;

korekčných koeficientov, ktoré sa používajú pri mzdách a dôchodkoch úradníkov EÚ a ostatných zamestnancov EÚ v súlade so služobným poriadkom úradníkov Európskej únie a podmienkami zamestnávania ostatných zamestnancov Európskeho hospodárskeho spoločenstva a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

Dostupné granty

Keďže PKS sú v zásade medzinárodné štatistiky a majú len obmedzený vnútroštátny účel, Eurostat poskytuje finančný príspevok, ktorým sa pokrýva 70 % nákladov vzniknutých krajinám EÚ, ktoré sú oprávnené podľa pravidielrozpočtových pravidlách EÚ].

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Od 9. januára 2008.

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

*Parity kúpnej sily (PKS) - ukazovatele cenových rozdielov medzi krajinami. Umožňujú priame porovnanie toho, koľko menových jednotiek je potrebných na nákup daného množstva tovarov alebo služieb v rôznych krajinách.

*Konečné spotrebné výdavky domácností - výdavky, ktoré vznikli rezidentským domácnostiam pri spotrebe tovarov alebo služieb.

*Skutočná individuálna spotreba - celková hodnota individuálnych výdavkov na spotrebu domácností, neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam (NPISH) a verejnej správy. Miera individuálnych tovarov a služieb, ktoré domácnosti skutočne spotrebujú v porovnaní s tým, čo skutočne kúpia.

*Indexy cenovej hladiny - pomery PKS k výmenným kurzom. Vyjadrujú mieru rozdielov v hladinách cien medzi krajinami prostredníctvom uvedenia počtu jednotiek spoločnej meny potrebných na nákup rovnakého objemu agregovanej úrovne alebo analytickej kategórie v každej krajine.

*Štandard kúpnej sily - umelo vytvorená spoločná mena, v ktorej sú vyjadrené agregáty národných účtov (napr. agregovaná spotreba, agregované investície), keď sa upravujú v súvislosti s rozdielmi v cenových hladinách pomocou PKS. Týmto spôsobom sa zabezpečuje porovnateľnosť výsledkov.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 1445/2007

9. januára 2008

-

Ú. v. EÚ L 336, 20.12.2007, s. 1 - 24

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (EÚ) č. 193/2011

21. marca 2011

-

Ú. v. EÚ L 56, 1.3.2011, s. 1 - 2

Nariadenie (EÚ) 2015/1163

5. augusta 2015

-

Ú. v. EÚ L 188, 16.7.2015, s. 6 - 27

Posledná aktualizácia: 13.08.2015

Top