Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bezpečnosť v súvislosti s futbalovými zápasmi s medzinárodným rozmerom

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bezpečnosť v súvislosti s futbalovými zápasmi s medzinárodným rozmerom

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Rozhodnutie Rady 2002/348/SVV – bezpečnosť na medzinárodných futbalových zápasoch

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ROZHODNUTIA?

 • Jeho cieľom je predchádzať násiliu spojenému s futbalom a potláčať ho prostredníctvom vymedzenia metód medzinárodne koordinovaného policajného dozoru na futbalových zápasoch v záujme zaistenia bezpečnosti občanov EÚ.
 • Zriaďujú sa ním národné futbalové informačné strediská na uľahčenie výmeny informácií, cezhraničnej spolupráce a policajného dozoru na medzinárodných futbalových zápasoch.

HLAVNÉ BODY

Krajiny EÚ musia zriadiť národné futbalové informačné strediská zamerané na policajný dozor na futbalových zápasoch s medzinárodným rozmerom. Ich úlohou je:

 • koordinovať a uľahčovať medzinárodnú policajnú spoluprácu a výmenu informácií;
 • vymieňať si informácie o najrizikovejších fanúšikoch;
 • poskytovať prípadnú pomoc vnútroštátnym orgánom;
 • vykonávať posúdenie rizika týkajúceho sa klubov a národných tímov ich vlastnej krajiny a poskytovať ich ostatným krajinám EÚ.

Informácie, ktoré sa vymieňajú pred, počas a po futbalovom podujatí:

 • strategické informácie, v ktorých sa špecifikujú všetky aspekty podujatia so zvláštnym zreteľom na bezpečnostné riziká spojené s podujatím;
 • operatívne informácie poskytujúce presný obraz akcie v priebehu podujatia;
 • taktické informácie umožňujúce podniknúť príslušné kroky na zachovanie poriadku a bezpečnosti a poskytnúť spätnú väzbu po podujatí.

Informácie sú dôverné a mali by sa poskytovať včas, pričom by sa mala zaručiť ochrana pri výmene osobných údajov v súlade s platnými domácimi a medzinárodnými právnymi predpismi.

V uznesení Rady z roku 2003 sú krajiny EÚ vyzvané, aby zvážili zákaz vstupu na futbalové štadióny pre osoby, ktoré boli v minulosti odsúdené za násilie na futbalových zápasoch, vrátane možnosti rozšírenia zákazu do ostatných krajín EÚ posilneného o pokuty za jeho nedodržiavanie.

Príručka o medzinárodnej policajnej spolupráci, ktorá bola pôvodne zavedená v roku 1999 a aktualizovaná uznesením Rady z roku 2006, poskytuje šablónu tejto výmeny informácií. V príručke sa podrobne opisujú postupy:

 • zberu spravodajských informácií;
 • prieskumu;
 • tajného pozorovania;
 • kontroly fanúšikov na tribúnach a
 • komunikácie s fanúšikmi a médiami.

Vzťahuje sa tiež na podmienky, za ktorých môžu policajti priamo pomáhať v iných krajinách.

V rozhodnutí z roku 2014 sa Európska komisia a Únia európskych futbalových zväzov dohodli, že posilnia spoluprácu a dialóg vrátane opatrení na zintenzívnenie úsilia na potlačenie násilia na futbalových štadiónoch. Tieto dve strany sa najmenej raz do roka stretávajú na bilaterálnych stretnutiach na najvyššej úrovni zameraných na posúdenie pokroku.

ODKEDY SA ROZHODNUTIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 9. mája 2002.

KONTEXT

Ďalšie informácie nájdete na stránke Podpora fair-play a spolupráce v športe na webovej lokalite Európskej komisie.

AKT

Rozhodnutie Rady 2002/348/SVV z 25. apríla 2002 týkajúce sa bezpečnosti v súvislosti s futbalovými zápasmi s medzinárodným rozmerom (Ú. v. ES L 121, 8.5.2002, s. 1 – 3)

Následné zmeny rozhodnutia 2002/348/SVV boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

SÚVISIACE AKTY

Uznesenie Rady zo 17. novembra 2003 o využívaní zákazu vstupu na miesta konania futbalových zápasov s medzinárodným rozmerom zo strany členských štátov (Ú. v. EÚ C 281, 22.11.2003, s. 1 – 2)

Uznesenie Rady zo 4. decembra 2006 o aktualizovanej príručke s odporúčaniami na účely medzinárodnej policajnej spolupráce a s opatreniami na predchádzanie násiliu a výtržnostiam a ich kontrolu v súvislosti s futbalovými zápasmi s medzinárodným rozmerom, na ktorých je zainteresovaný aspoň jeden členský štát (Ú. v. EÚ C 322, 29.12.2006, s. 1 – 39)

Rozhodnutie Komisie zo 14. októbra 2014, ktorým sa prijíma dohoda o spolupráci medzi Európskou komisiou a Úniou európskych futbalových zväzov (UEFA) (C(2014) 7378 final zo 14. októbra 2014)

Posledná aktualizácia 25.05.2016

Top