Help Print this page 
Title and reference
Právo občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa na území členských štátov

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Právo občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa na území členských štátov

Smernica Európskej únie (EÚ) o práve občanov EÚ voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci krajín EÚ zlučuje čiastkové opatrenia nachádzajúce sa v komplexnom súbore právnych predpisov, ktorým bola predtým upravená daná problematika. Opatrenia majú okrem iného povzbudiť občanov uplatňovať svoje právo slobodného pohybu a pobytu v krajinách EÚ, zredukovať administratívne formality na to najnutnejšie, lepšie zadefinovať postavenie rodinných príslušníkov, obmedziť rozsah odopretia vstupu alebo ukončenia práva na pobyt a zaviesť nové právo na trvalý pobyt.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1612/68 a ruší smernice64/221/EHS,68/360/EHS,72/194/EHS,73/148/EHS,75/34/EHS,75/35/EHS,90/364/EHS,90/365/EHS a93/96/EHS.

SÚHRN

Smernica zlučuje do jedného nástroja všetky právne predpisy týkajúce sa práva vstupu a pobytu pre občanov EÚ, ktoré tvorili dve nariadenia a deväť smerníc. Cieľom tohto zjednodušenia je uľahčiť uplatňovanie práv pre občanov. Smernica zároveň okresala na úplné minimum formality, ktoré občania ÉU a ich rodiny musia splniť, aby mohli využiť svoje právo na pobyt.

Všeobecné ustanovenia

Tento návrh upravuje:

 • podmienky, za akých občania Únie a ich rodinní príslušníci bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť uplatňujú právo na voľný pohyb a zdržiavanie sa na území krajín EÚ;
 • právo trvalého pobytu;
 • obmedzenia uvedených práv z dôvodov verejnej politiky, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia.

Právo na vstup a právo pobytu do 3 mesiacov

Všetci občania EÚ majú právo vstúpiť na územie inej krajiny EÚ na základe toho, že sú držiteľmi preukazu totožnosti alebo platného cestovného pasu. Za žiadnych okolností nemožno vyžadovať vstupné alebo výstupné vízum. Ak dotyčný občan nemá cestovné doklady, hostiteľská krajina mu musí poskytnúť všetky primerané možnosti na získanie alebo zaslanie potrebných dokladov.

Rodinní príslušníci, ktorí nemajú štátnu príslušnosť krajiny EÚ, majú rovnaké práva ako občan, ktorého sprevádzajú alebo sa k nemu pripájajú. Môže sa na nich vzťahovať podmienka získania krátkodobého víza v zmysle nariadenia (ES) č.539/2001. Povolenia na pobyt vydané podľa tejto smernice sa považujú za ekvivalent krátkodobých víz.

V prípade pobytu kratšieho ako 3 mesiace sa na občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov, ktorí ich sprevádzajú alebo sa k nim pripájajú, vzťahuje jediná podmienka, a to mať platný preukaz totožnosti alebo cestovný pas. Hostiteľská krajina môže vyžadovať, aby príslušné osoby v primeranej a nediskriminačnej lehote nahlásili svoju prítomnosť v krajine.

Právo pobytu na viac ako 3 mesiace

Právo pobytu na viac ako 3 mesiace naďalej podlieha istým podmienkam. Žiadateľ:

 • musí byť zamestnaný alebo byť samostatne zárobkovo činný v hostiteľskej krajine;
 • alebo musí mať dostatočné zdroje pre samých seba a svojich rodinných príslušníkov, aby sa počas obdobia ich pobytu nestali záťažou pre systém sociálnej pomoci hostiteľskej krajiny, alebo mať zdravotné poistenie. Krajiny EÚ nemusia stanoviť minimálnu sumu, ktorú považujú za dostatočnú, ale môžu brať do úvahy osobnú situáciu;
 • alebo sa musí zúčastňovať na študijnom kurze vrátane odbornej prípravy ako študent a mať dostatočné zdroje a nemocenské poistenie, aby sa počas svojho pobytu nestal záťažou pre systém sociálnej pomoci hostiteľskej krajiny;
 • alebo musí byť rodinným príslušníkom, ktorý sprevádza alebo sa pripája k občanovi EÚ a patrí do niektorej z uvedených kategórií.

Povolenia na pobyt pre občanov EÚ sú zrušené. Krajiny EÚ však od nich môžu vyžadovať, aby sa v lehote do 3 mesiacov od príchodu zaregistrovali na príslušných úradoch. Osvedčenie o registrácii sa vystaví ihneď po predložení:

 • preukazu totožnosti alebo platného cestovného pasu;
 • dokladu preukazujúceho splnenie uvedených podmienok (pozri článok 8 smernice o požadovaných dokladoch).

Rodinní príslušníci občana EÚ, ktorí nie sú štátnymi krajiny EÚ, musia požiadať o preukaz povolenia na pobyt pre rodinných príslušníkov občanov EÚ (pre podmienky vydania preukazu na pobyt pozri článok 10). Tieto preukazy platia 5 rokov odo dňa vystavenia.

Zachovania práva na pobyt

Vo všeobecnosti si môžu občania EÚ zachovať právo na pobyt počas prvých troch mesiacov, pokiaľ sa nestanú záťažou pre systém sociálnej pomoci hostiteľského členského štátu. Po troch mesiacoch musia naďalej spĺňať podmienky pobytu (článok 7), ale členské štáty nemusia systematicky kontrolovať, či sa tieto podmienky aj naďalej spĺňajú. Zneužitie systému sociálnej pomoci môže viesť k opatreniam vyhostenia, ale nie ako automatický dôsledok.

Smrť občana EÚ, jeho odchod z hostiteľskej krajiny, rozvod, anulovanie manželstva alebo ukončenie registrovaného partnerstva za istých podmienok nemá vplyv na právo rodinných príslušníkov, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi krajiny EÚ, zdržiavať sa i naďalej v danej krajine. Pracujúce osoby alebo samostatne zárobkovo činné osoby si ponechávajú svoj status, ak sú napríklad dočasne neschopné pracovať v dôsledku choroby či nehody a sú náležite vedené ako dobrovoľne nezamestnaní po tom, ako boli zamestnaní viac ako rok a zaregistrovaní ako uchádzači o zamestnanie (pre viac príkladov pozri článok 7 ods. 3).

Právo trvalého pobytu

Občania EÚ a ich rodinní príslušníci nadobúdajú právo trvalého pobytu v hostiteľskej krajine po 5 rokov nepretržitého legálneho pobytu, pokiaľ proti nim nebolo vydané opatrenie o vyhostení. Na právo trvalého pobytu sa už nevzťahujú žiadne iné podmienky. Právo trvalého pobytu zaniká len v prípade neprítomnosti v hostiteľskej krajine počas viac ako 2 po sebe idúcich rokov.

V osobitných prípadoch môžu osoby využívať právo trvalého pobytu v krajine EÚ ešte skôr, ako v nej žijú 5 rokov.

Spoločné ustanovenia o práve pobytu a práve trvalého pobytu

Občania EÚ, ktorí spĺňajú podmienky práva pobytu alebo práva trvalého pobytu, a ich rodinní príslušníci využívajú rovnaké zaobchádzanie ako štátni príslušníci hostiteľského členského štátu v rámci pôsobnosti zmluvy. Hostiteľská krajina však nie je povinná priznať nárok na sociálnu pomoc počas prvých 3 mesiacov pobytu osobám, ktoré nie sú zamestnané ani samostatne zárobkovo činné, ani ich rodinným príslušníkom. Podobne pred nadobudnutím práva trvalého pobytu nie je hostiteľská krajina povinná udeliť pomoc vo forme príspevku na výživu počas štúdia, vrátane odborného vzdelávania, vo forme štipendií alebo pôžičiek. Rodinní príslušníci majú bez ohľadu na svoju štátnu príslušnosť právo vykonávať hospodársku činnosť formou zamestnania alebo samostatnej zárobkovej činnosti.

Obmedzenia práva vstupu a práva pobytu z dôvodov verejnej politiky, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia

Občana EÚ a jeho rodinných príslušníkov možno vyhostiť z hostiteľskej krajiny z dôvodu verejnej politiky, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia. Rozhodnutie o vyhostení sa za žiadnych okolností nesmie prijať z ekonomických dôvodov. Opatrenia týkajúce sa slobody pohybu a pobytu musia byť v súlade so zásadou proporcionality a vychádzať výlučne z osobného správania sa daného jednotlivca. Takéto správanie musí predstavovať skutočnú, dostatočne závažnú a súčasnú hrozbu ovplyvňujúcu základné záujmy spoločnosti.

Odsúdenie za trestný čin v minulosti nie je automaticky dôvodom na vyhostenie. Samotná skutočnosť uplynutia platnosti dokumentov, ktoré daný jednotlivec použil pri vstupe, nie je dôvodom pre takéto opatrenie.

V každom prípade musí krajina pred prijatím rozhodnutia o vyhostení posúdiť niekoľko faktorov, ako napríklad dĺžku pobytu daného jednotlivca, jeho vek, zdravotný stav, stupeň integrácie a rodinnú a ekonomickú situáciu v hostiteľskej krajine, ako aj väzby na krajinu pôvodu. Úroveň ochrany pred vyhostením občana EÚ sa zvyšuje s dĺžkou pobytu. Ak sa teda občan EÚ v hostiteľskej krajine zdržiava 10 rokov (alebo je maloletou osobou), môže sa rozhodnutie o vyhostení prijať výlučne z dôvodov verejnej bezpečnosti.

Verejné zdravie sa môže použiť ako opodstatnené opatrenie obmedzujúce slobodu pohybu len v prípade, že sa vzťahuje na choroby s epidemickým potenciálom (ako vymedzuje Svetová zdravotnícka organizácia) a iné infekčné choroby alebo nákazlivé parazitické ochorenia.

Osoba, ktorej sa týka rozhodnutie o zamietnutí povolenia na vstup alebo pobyt v krajine EÚ, musí byť písomne informovaná o tomto rozhodnutí tak, aby mohla pochopiť obsah a dôsledky rozhodnutia. Rozhodnutie musí byť odôvodnené a dotknutá osoba musí byť informovaná o odvolacích postupoch, ktoré má k dispozícii. S výnimkou naliehavých prípadov sa osobe dotknutej takýmto rozhodnutím musí poskytnúť najmenej 1 mesiac na opustenie krajiny.

Za žiadnych okolností sa nesmie vydať príkaz na celoživotné vylúčenie. Osoby, ktorých sa týka príkaz na vylúčenie, môžu po 3 rokoch požiadať o preskúmanie situácie. Smernica ustanovuje aj rad procesných záruk. Dotknuté osoby majú predovšetkým prístup k súdnemu preskúmaniu, prípadne aj k správnemu preskúmaniu v hostiteľskom členskom štáte.

Záverečné ustanovenia

V prípade zneužitia práv alebo podvodu, ako napríklad v prípade účelového manželstva, môžu krajiny EÚ prijať potrebné opatrenia týkajúce sa odmietnutia, ukončenia alebo odobratia akéhokoľvek práva vyplývajúceho z tejto smernice.

Táto smernica nebráni použitiu vnútroštátnych právnych predpisov ani administratívnych opatrení ustanovujúcich priaznivejšie zaobchádzanie.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník

Smernica 2004/38/ES

30.4.2004

30.4.2006

Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004

SÚVISIACE AKTY

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade z 2. júla 2009 o usmernení na lepšiu transpozíciu a uplatňovanie smernice 2004/38/ES o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov [ KOM(2009) 313 v konečnom znení - neuverejnené v Úradnom vestníku].

Toto oznámenie poskytuje členským štátom usmernenie týkajúce sa lepšieho uplatňovania smernice 2004/38/ES.

V usmernení sú objasnené práva občanov a ich rodinných príslušníkov a ozrejmené opatrenia, ktoré členské štáty môžu prijať, a to najmä v boji proti zneužívaniu práv a proti účelovým manželstvám.

S cieľom zabezpečiť správne uplatňovanie smernice 2004/38/ES sa Komisia zaväzuje zrealizovať nasledujúce iniciatívy:

 • aktualizáciu sprievodcu pre občanov, aby lepšie chápali svoje práva;
 • usporiadanie dvojstranných schôdzí s členskými štátmi.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/54/EÚ zo 16. apríla 2014 o opatreniach na uľahčenie výkonu práv udelených pracovníkom v súvislosti so slobodou pohybu pracovníkov (Ú- v- EÚ L 128. 30.4.2014, s. 8 - 14).

04.08.2014

Top