Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Systém na ochranu eura proti falšovaniu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Systém na ochranu eura proti falšovaniu

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie Rady (ES) č. 1338/2001 - ochrana eura proti falšovaniu

SÚHRN

Európska únia (EÚ) má zavedený systém na ochranu eura proti falšovaniu.

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Zriaďuje sa ním systém, vďaka ktorému môžu krajiny EÚ zhromažďovať a vymieňať si informácie o sfalšovaných bankovkách a minciach medzi sebou, Európskou centrálnou bankou (ECB), Európskou komisiou a v prípade potreby aj krajinami mimo EÚ.

HLAVNÉ BODY

Rozsah pôsobnosti

Nariadením (ES) č. 1339/2001 sa rozširuje účinnosť nariadenia na krajiny EÚ nepatriace do eurozóny.

Hlavné prvky systému na ochranu eura

systematický prevod technických údajov o sfalšovaných eurobankovkách a eurominciach orgánmi krajín EÚ (najmä národnými centrálnymi bankami) Európskej centrálnej banke (ECB), ktorá je zodpovedná za ich uloženie a spracovanie;

orgány krajín EÚ musia umožniť svojmu národnému centru pre analýzy preskúmať podozrivé sfalšované bankovky a národnému centru pre analýzu mincí preskúmať podozrivé mince. Tieto orgány musia zaslať všetky nové typy podozrivých bankoviek ECB a všetky nové typy podozrivých mincí Európskemu vedecko-technickému centru;

úverové inštitúcie, ostatní poskytovatelia platobných služieb a ostatné inštitúcie, ktoré spracúvajú a distribuujú bankovky a mince verejnosti, majú určité povinnosti. Krajiny EÚ musia zabezpečiť účinné, primerané a odrádzajúce sankcie, ktoré sa budú vzťahovať na inštitúcie, ktoré si nebudú plniť povinnosti;

spolupráca medzi príslušnými orgánmi krajín EÚ (najmä úradmi národných centrier zriadených podľa Medzinárodného dohovoru na potláčanie falšovania meny), ECB, Komisiou and Európskym policajným úradom (Europol);

centralizácia informácií o prípadoch falšovania na národnej úrovni a ich odoslanie Europolu;

spolupráca s krajinami mimo EÚ a medzinárodnými organizáciami (vrátane Interpolu).

Krajiny EÚ musia Komisii a ECB odovzdať zoznam orgánov, ktoré určia za príslušné orgány na identifikáciu falšovaných bankoviek a mincí.

KONTEXT

Cieľom nariadenia (ES) č. 1338/2001, ktoré bolo zavedené ešte pred zavedením eura v roku 2002, je chrániť eurobankovky a euromince pred falšovaním.

Dopĺňa sa ním niekoľko predtým prijatých rozhodnutí:

zriadenie národných centier pre analýzu;

zhromažďovanie technických informácii o falšovaní eura zo strany ECB a Európskeho vedecko-technického centra zodpovedného za analýzu euromincí;

zavedenie trestných sankcií proti falšovaniu eura.

Ďalšie informácie:

AKT

Nariadenie Rady (ES) č. 1338/2001 z 28. júna 2001 stanovujúce opatrenia nevyhnutné na ochranu eura proti falšovaniu

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 1338/2001

4. júla 2001

-

Ú. v. ES L 181, 4.7.2001, s. 6 - 10

Nariadenie (ES) č. 1339/2001 (ktorým sa rozširuje účinnosť nariadenia (ES) č. 1338/2001 na krajiny nepatriace do eurozóny).

1. januára 2002

-

Ú. v. ES L 181, 4.7.2001, s. 11Pozri konsolidované znenie.

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch.

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 44/2009

23. januára 2009

-

Ú. v. EÚ L 17, 22.1.2009, s. 1 - 3

Nariadenie (ES) č. 45/2009

9. februára 2009

-

Ú. v. EÚ L 17, 22.1.2009, s. 4

SÚVISIACE AKTY

Rozhodnutie Rady 2001/887/SVV zo 6. decembra 2001 o ochrane eura proti falšovaniu (Ú. v. ES L 329, 14.12.2001, s. 1 - 2)

2001/912/ES: Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 8. novembra 2001 o niektorých podmienkach týkajúcich sa prístupu do systému monitorovania falzifikátov (CMS) (ECB/2001/11) (Ú. v. ES L 337, 20.12.2001, s. 49 - 51)

Rozhodnutie Rady 2003/861/ES z 8. decembra 2003 o analýze a spolupráci s ohľadom na falšovanie euromincí (Ú. v. EÚ L 325, 12.12.2003, s. 44)

2010/597/EÚ: Rozhodnutie Európskej centrálnej banky zo 16. septembra 2010 o kontrole pravosti a upotrebiteľnosti eurobankoviek a ich opätovnom vrátení do obehu (ECB/2010/14) (Ú. v. EÚ L 267, 9.10.2010, s. 1 - 20)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1210/2010 z 15. decembra 2010 o overovaní pravosti euromincí a manipulácii s euromincami nevhodnými do obehu (Ú. v. EÚ L 339, 22.12.2010, s. 1 - 5)

2013/211/EÚ: Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 19. apríla 2013 o nominálnych hodnotách, špecifikáciách, reprodukcii, výmene a sťahovaní eurobankoviek z obehu (ECB/2013/10) (Ú. v. EÚ L 118, 30.4.2013, s. 37 - 42)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 331/2014 z 11. marca 2014 o vytvorení výmenného, pomocného a školiaceho programu na ochranu eura proti falšovaniu (program „Pericles 2020“ ) a o zrušení rozhodnutí Rady 2001/923/ES, 2001/924/ES, 2006/75/ES, 2006/76/ES, 2006/849/ES a 2006/850/ES (Ú. v. EÚ L 103, 5.4.2014, s. 1 - 9)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/62/EÚ z 15. mája 2014 o trestnoprávnej ochrane eura a ostatných mien proti falšovaniu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2000/383/SVV (Ú. v. EÚ L 151, 21.5.2014, s. 1 - 8)

Dohoda medzi Európskym policajným úradom (Europol) a Európskou centrálnou bankou (ECB) (Ú. v. EÚ C 123, 17.4.2015, s. 1 - 5)

Posledná aktualizácia 06.10.2015

Top