Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Riešenie nedostatku vody a súch v EÚ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Riešenie nedostatku vody a súch v EÚ

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Riešenie nedostatku vody a súch v EÚ – KOM(2007) 414 v konečnom znení

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO OZNÁMENIA?

Uznávajú sa v ňom veľké problémy vyplývajúce z nedostatku vody a stredných a dlhých súch v EÚ. Obsahuje usmernenia o tom, ako ich riešiť. Zameriavajú sa na:

stanovenie ceny vody;

rozdeľovanie vody;

predchádzanie suchám a reakcie na suchá;

alternatívne zásobovanie vodou;

vysoko kvalitné informácie a technologické riešenia, ktorými sa odstraňuje nedostatok vody a suchá.

HLAVNÉ BODY

Problémy nedostatku vody a súch možno napraviť až po vyriešení určitých otázok. Patria medzi ne:

potreba komplexného vykonávania rámcovej smernice o vode s cieľom riešiť zlé riadenie vodných zdrojov;

neefektívna cenová politika v súvislosti s vodou;

územné plánovanie;

presadzovanie opatrení na šetrenie vodou a

potreba postupovať integrovaným a vedeckým spôsobom.

Krajiny EÚ musia stanoviť správnu cenu vody pomocou efektívnej cenovej politiky v súvislosti s vodou.

Rozdeľovanie vody a financovanie súvisiace s vodou musí byť efektívnejšie s cieľom obmedziť nepriaznivý účinok na povodia riek. Osobitné opatrenia by sa mali prijať najmä s cieľom vykonať smernicu o strategickom environmentálnom hodnotení.

Lepšie riadenie rizík v súvislosti so suchami možno dosiahnuť vtedy, ak krajiny vytvoria plán riadenia rizík tam, kde je to potrebné, a ak si budú vymieňať osvedčené postupy a metodiky na úrovni EÚ. Fond solidarity EÚ a európsky mechanizmus na posilnenie civilnej ochrany môžu pomôcť zabezpečiť, aby krajiny EÚ bezodkladne dostali primeranú pomoc.

Európska komisia v záujme zníženia presakovania a straty vody odporúča napríklad, aby boli vytvorené normy pre zariadenia využívajúce vodu, a zároveň osobitné právne predpisy vzťahujúce sa na ;výrobky nevyužívajúce energiu, ktoré využívajú vodu (napr. kohútiky, hlavice spŕch, toalety).

Spotrebitelia a hospodárske subjekty by mali byť takisto zapojení, aby sa posilňoval vznik kultúry šetrenia vodou.

Súčasťou rozhodovacieho postupu je zlepšovanie poznatkov a zhromažďovanie údajov. Do Systému informácií o vode pre Európu (WISE) by sa mal integrovať informačný systém o nedostatku vody a suchách v celej Európe.

Na základe informácií od krajín EÚ a vlastnej činnosti Európska komisia zostavuje výročné následné správy, v ktorých sa posudzuje vykonávanie politických možností v celej EÚ.

Nadväzujúci dokument z roku 2012 s názvom Koncepcia na ochranu vodných zdrojov Európy zahŕňa politické preskúmanie nedostatku vody a súch. Uvádza sa v nej, že cieľ na zvrátenie trendov súvisiacich s nedostatkom vody suchami, sa nepodarilo dosiahnuť.

KONTEXT

Voda je vzácny zdroj, no jej dostupnosť môže byť dočasne nízka v dôsledku súch, alebo v dôsledku značného obdobia, počas ktorého dopyt po vode presahuje využiteľné vodné zdroje (nedostatok vody).

Problémy s dostupnosťou vody sa týkajú mnohých regiónov v Európe. Do roku 2007 najmenej 11 % obyvateľov EÚ a 17 % jej územia postihol nedostatok vody. Tento problém si vyžaduje spoločné konanie na úrovni EÚ a keďže nedostatok vody pravdepodobne bude pretrvávať v dôsledku zmeny klímy, je o to viac nevyhnutné konať.

AKT

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade – Riešenie problému nedostatku vody a súch v Európskej únii [KOM(2007) 414 v konečnom znení z 18. júla 2007].

SÚVISIACE AKTY

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Koncepcia na ochranu vodných zdrojov Európy [COM(2012) 673 final zo 14. novembra 2012].

Posledná aktualizácia 28.10.2015

Top