Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Infraštruktúra pre priestorové informácie v EÚ (Inspire)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Infraštruktúra pre priestorové informácie v EÚ (Inspire)

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2007/2/ES, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (Inspire)

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

 • V smernici sa stanovujú všeobecné pravidlá, ktorými sa zriaďuje infraštruktúra pre priestorové informácie* v Európe na účely politík EÚ v oblasti životného prostredia a pre politiky alebo činnosti, ktoré môžu mať vplyv na životné prostredie.
 • Európska infraštruktúra vychádza z infraštruktúry priestorových informácií, ktorú zriadili a prevádzkujú krajiny EÚ.

HLAVNÉ BODY

 • Smernica sa vzťahuje na priestorové údaje, ktoré:
  • zahŕňajú oblasti, v ktorých majú krajiny EÚ právomoc rozhodovať;
  • sú v elektronickom formáte;
  • uchováva orgán verejnej moci alebo sú uchovávané v mene orgánu verejnej moci alebo iného orgánu využívajúceho sieť;
  • týkajú sa informácií o životnom prostredí.
 • Krajiny EÚ sú zodpovedné za zaistenie, aby sa pre rôzne súbory priestorových údajov o životnom prostredí* a služby uvedené v tejto smernici vytvárali metaúdaje*. Tie sa v závislosti od predmetu musia vytvoriť do 2 až 5 rokov od nadobudnutia účinnosti pravidiel.
 • Európska komisia, ktorej pomáha výbor, prijíma technické dojednania s cieľom zaistiť, aby súbory a služby priestorových údajov fungovali spoločne, a harmonizuje ich v prípade, ak je ich možné uviesť do praxe.
 • Tieto vykonávacie predpisy mali byť prijaté najneskôr 15. mája 2009 alebo 15. mája 2012, v závislosti od predmetu.
 • Krajiny EÚ musia zriadiť a sprevádzkovať sieť s týmito službami:
  • vyhľadávanie: vyhľadávanie súborov a služieb priestorových údajov;
  • zobrazovanie: zobrazenie, navigovanie, priblíženie/vzdialenie, sledovanie alebo prekrývanie prehliadateľných súborov priestorových údajov;
  • ukladanie: ak je to možné, priamy vstup a ukladanie kópií súborov priestorových údajov;
  • transformácia: transformovanie súborov priestorových údajov na účely dosiahnutia interoperability.
 • Verejné orgány musia byť schopné prepojiť svoje súbory a služby priestorových údajov s národnou sieťou.
 • Krajiny EÚ môžu obmedziť prístup verejnosti k súborom a službám priestorových údajov z rôznych dôvodov, ako sú napríklad dôvernosť podľa zákona, verejná bezpečnosť, práva duševného vlastníctva alebo ochrana životného prostredia.
 • Komisia prevádzkuje geoportál EÚ Inspire, ktorým zabezpečuje prístup k národným sieťam.
 • Smernicou sa nevyžaduje zhromažďovanie nových priestorových údajov.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Smernica sa uplatňuje od 15. mája 2007. Krajiny EÚ mali povinnosť transponovať ju do vnútroštátnych právnych predpisov do 14. mája 2009.

KONTEXT

Pozri smernicu o Inspire na webovej lokalite Európskej komisie.

HLAVNÉ POJMY

* Infraštruktúra pre priestorové informácie: zahŕňa metaúdaje, súbory priestorových údajov a služby priestorových údajov; sieťové služby a technológie; dohody o poskytovaní, prístupe a využívaní, ako aj koordinačné a monitorovacie mechanizmy, procesy a postupy.

* Metaúdaje: informácie opisujúce súbory priestorových údajov a služby priestorových údajov, ktoré umožňujú ich zisťovanie, katalogizáciu a využívanie.

* Priestorové údaje: všetky údaje s priamym alebo nepriamym odkazom na konkrétnu polohu alebo geografickú oblasť, napríklad adresy, dopravné siete, výška a využitie územia.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (Inspire) (Ú. v. EÚ L 108, 25.4.2007, s. 1 – 14)

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Komisie (ES) č. 1205/2008 z 3. decembra 2008, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o metaúdaje (Ú. v. EÚ L 326, 4.12.2008, s. 12 – 30). Následné zmeny nariadenia (ES) č. 1205/2008 boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

Nariadenie Komisie 2009/442/ES z 5. júna 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o monitorovanie a podávanie správ (Ú. v. EÚ L 148, 11.6.2009, s. 18 – 26). Pozri konsolidovanú verziu.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky (rámcová smernica o morskej stratégii) (Ú. v. EÚ L 164, 25.6.2008, s. 19 – 40)

Nariadenie Komisie (ES) č. 976/2009 z 19. októbra 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o sieťové služby (Ú. v. EÚ L 274, 20.10.2009, s. 9 – 18). Pozri konsolidovanú verziu.

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 268/2010 z 29. marca 2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o prístup inštitúcií a orgánov Spoločenstva k súborom a službám priestorových údajov členských štátov za harmonizovaných podmienok (Ú. v. EÚ L 83, 30.3.2010, s. 8 – 9)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1089/2010 z 23. novembra 2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o interoperabilitu súborov a služieb priestorových údajov (Ú. v. EÚ L 323, 8.12.2010, s. 11 – 102). Pozri konsolidovanú verziu.

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1088/2010 z 23. novembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 976/2009, pokiaľ ide o ukladacie služby a transformačné služby (Ú. v. EÚ L 323, 8.12.2010, s. 1 – 10)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 102/2011 zo 4. februára 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 1089/2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o interoperabilitu súborov a služieb priestorových údajov (Ú. v. EÚ L 31, 5.2.2011, s. 13 – 34)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1253/2013 z 21. októbra 2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 1089/2010, ktorým sa vykonáva smernica 2007/2/ES, pokiaľ ide o interoperabilitu súborov a služieb priestorových údajov (Ú. v. EÚ L 331, 10.12.2013, s. 1 – 267)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1311/2014 z 10. decembra 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 976/2009, pokiaľ ide o vymedzenie pojmu INSPIRE prvok metaúdajov (Ú. v. EÚ L 354, 11.12.2014, s. 6 – 7)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1312/2014 z 10. decembra 2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1089/2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o interoperabilitu súborov a služieb priestorových údajov (Ú. v. EÚ L 354, 11.12.2014, s. 8 – 16)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/18/EÚ zo 4. júla 2012 o kontrole nebezpečenstiev závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok, ktorou sa mení a dopĺňa a následne zrušuje smernica Rady 96/82/ES (Ú. v. EÚ L 197, 24.7.2012, s. 1 – 37)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/40/EÚ zo 7. júla 2010 o rámci na zavedenie inteligentných dopravných systémov v oblasti cestnej dopravy a na rozhrania s inými druhmi dopravy (Ú. v. EÚ L 207, 6.8.2010, s. 1 – 13)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 377/2014 z 3. apríla 2014 ktorým sa zriaďuje program Copernicus a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 911/2010 (Ú. v. EÚ L 122, 24.4.2014, s. 44 – 66)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/89/EÚ z 23. júla 2014, ktorou sa ustanovuje rámec pre námorné priestorové plánovanie (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 135 – 145)

Posledná aktualizácia 25.02.2016

Top