Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zníženie emisií znečisťujúcich látok z ľahkých vozidiel

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Zníženie emisií znečisťujúcich látok z ľahkých vozidiel

Ľahké nákladné vozidlá - autá a dodávky, patria medzi hlavné zdroje znečistenia ovzdušia a vytvárajú približne 15 % emisií oxidu uhličitého (CO2) Európskej únie (EÚ). EÚ pracuje na znížení environmentálneho vplyvu cestnej dopravy a podporuje prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel.

SÚHRN

Ľahké nákladné vozidlá - autá a dodávky, patria medzi hlavné zdroje znečistenia ovzdušia a vytvárajú približne 15 % emisií oxidu uhličitého (CO2) Európskej únie (EÚ). EÚ pracuje na znížení environmentálneho vplyvu cestnej dopravy a podporuje prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo.

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Nariadením sa harmonizujú technické požiadavky na emisie - tzv. typové schválenie ES, ktoré sa uplatňujú na motorové vozidlá a náhradné diely. Cieľom je dosiahnuť rovnaké požiadavky v celej EÚ bez narušenia jednotného trhu. Výrobcom sa ukladajú osobitné povinnosti a sprístupňujú sa informácie o opravách a údržbe.

HLAVNÉ BODY

Výrobcovia musia:

preukázať, že všetky nové vozidlá, ktoré sa predávajú, registrujú alebo uvádzajú do prevádzky, sú v súlade s emisnými normami vymedzenými v nariadení;

poskytnúť nákupcom údaje o emisiách CO2 a spotrebe paliva pri nákupe vozidla;

zabezpečiť, aby montované zariadenia na kontrolu znečisťovania vydržali 160 000 km, a aby sa každých päť rokov alebo po každých 100 000 km kontrolovali, podľa toho, ktorá z týchto hraníc sa dosiahne skôr;

poskytovať neobmedzené a normalizované informácie o opravách a údržbe vozidiel pre nezávislých prevádzkovateľov prostredníctvom webových stránok. Za túto službu si môžu účtovať primerané poplatky.

Ďalšie podmienky

Vnútroštátne orgány nesmú odmietnuť udelenie typového schválenia ES, ak vozidlo spĺňa všetky podmienky tohto nariadenia.

Môžu sa poskytnúť vnútroštátne finančné stimuly s cieľom podporiť skoré využívanie zariadení na znižovanie emisií.

Za porušenie nariadenia sa môžu udeliť sankcie.

Pre jednotlivé znečisťujúce látky, ako je oxid uhoľnatý či oxidy dusíka, a jednotlivé typy vozidiel sú stanovené emisné limity.

V nariadení (ES) č. 443/2009 sa stanovujú priemerné výkonové emisné požiadavky CO2 vo výške 130 g CO2/km pre nové osobné automobily. Od roku 2020 sa táto hodnota zníži na 95 g CO2/km.

V roku 2014 Európska komisia vydala návrh nariadenia, ktorým by sa jej udelili dodatočné právomoci na prijímanie opatrení zameraných na znižovanie znečisťujúcich emisií.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Od 2. júla 2007.

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke Európskej komisie o znižovaní emisií CO2z vozidiel.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 715/2007

2. júla 2007

-

Ú. v. EÚ L 171, 29.6.2007, s. 1 - 16.

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 692/2008

31. júla 2008

-

Ú. v. EÚ L 199, 28.7.2008, s. 1 - 136.

Nariadenie (ES) č. 595/2009

7. augusta 2009

-

Ú. v. EÚ L 188, 18.7.2009, s. 1 - 13.

Nariadenie (EÚ) č. 566/2011

19. júna 2011

-

Ú. v. EÚ L 158, 16.6.2011, s. 1 - 24.

Nariadenie (EÚ) č. 459/2012

4. júna 2012

-

Ú. v. EÚ L 142, 1.6.2012, s. 16 - 24.

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 443/2009 z 23. apríla 2009, ktorým sa stanovujú výkonové emisné normy nových osobných automobilov ako súčasť integrovaného prístupu Spoločenstva na zníženie emisií CO2 z ľahkých úžitkových vozidiel (Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 1 -15).

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Rámcová smernica) (Ú. v. EÚ L 263, 9.10.2007, s. 1 - 160).

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 715/2007 a nariadenie (ES) č. 595/2009, pokiaľ ide o zníženie emisií znečisťujúcich látok z cestných vozidiel [COM(2014) 28 final z 31. januára 2014].

Posledná aktualizácia: 23.07.2015

Top