Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Stratégia pre morské prostredie

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Stratégia pre morské prostredie

Na európske morské prostredie pôsobia rôzne tlaky, ktoré poškodzujú zdravie morského ekosystému. Touto smernicou sa zriaďuje spoločný rámec a ciele prevencie, ochrany a zachovania morského prostredia voči ničivým ľudským činnostiam.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky (rámcová smernica o morskej stratégii).

SÚHRN

Na európske morské prostredie pôsobia rôzne tlaky, ktoré poškodzujú zdravie morského ekosystému. Touto smernicou sa zriaďuje spoločný rámec a ciele prevencie, ochrany a zachovania morského prostredia voči ničivým ľudským činnostiam.

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

 • V smernici sa stanovujú minimálne požiadavky pre krajiny EÚ, na základe ktorých musia zostaviť stratégie zamerané na ochranu morského ekosystému a na zaistenie udržateľnosti hospodárskych činností súvisiacich s morským prostredím.
 • Zabezpečuje sa spolupráca v rámci morských regiónov (severovýchodná časť Atlantického oceánu, Baltské more, Stredozemné more a Čierne more) prostredníctvom vytvorenia cezhraničných programov. Súčasťou týchto programov sú opatrenia na naplnenie dohodnutých cieľov, ktoré majú umožniť dosiahnutie „dobrého environmentálneho stavu“* do roku 2020.
 • Smernica prispieva k vytvoreniu globálnej siete chránených morských oblastí a nadväzuje dialóg s krajinami mimo EÚ.

NAJNOVŠÍ VÝVOJ

 • Komisia v roku 2014 preskúmala prvé kroky vykonávania smernice. Odvtedy si krajiny EÚ zostavili monitorovacie programy.
 • Rámcová smernica o morskej stratégii slúži ako environmentálne usmernenie pre smernicu o námornom priestorovom plánovaní, ktorá bola vydaná v roku 2014.
 • Táto smernica je súčasťou integrovanej námornej politiky (INP), ktorá sa zameriava na vykonávanie čo najlepšieho riadenia oceánov a morskej správy. Cieľom INP je podporovať a uľahčovať vykonávanie stratégie Európa 2020, európskej stratégie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu.
 • Od orgánov v krajinách EÚ sa očakáva, že budú organizovať činnosti v morských oblastiach na dosiahnutie environmentálnych, hospodárskych a sociálnych cieľov.
 • Krajiny EÚ musia zostaviť programy opatrení, ktoré sa majú prijať. Je v nich vymedzený rozsah oblasti, ktorá sa má pokryť, a stanovujú sa nich lehoty pre existujúce a budúce opatrenia na udržateľnú správu morských činností.

HLAVNÉ BODY

 • Krajiny EÚ musia posúdiť environmentálny stav svojich morských vôd a vplyv ľudských činností (vrátane sociálno-ekonomickej analýzy). Následne musia stanoviť ciele na dosiahnutie dobrého environmentálneho stavu do roku 2020, vymedziť environmentálne ciele, vytvoriť monitorovacie siete a pripraviť programy opatrení.
 • Počiatočné posúdenia môžu pomôcť zlepšiť poznatky o európskych morských vodách prostredníctvom programov, ako sú Poznatky o mori, INSPIRE alebo Copernicus.
 • Európske moria sa rozdeľujú do štyroch morských regiónov: Baltské more, severovýchodná časť Atlantického oceánu, Stredozemné more a Čierne more. Krajiny pôsobiace v tých istých morských regiónoch sú povinné koordinovať svoje činnosti.
 • Monitorovacie programy sa zostavujú so zámerom zmerať a posúdiť pokrok pri dosahovaní cieľov. Ak sa určité ciele nesplnia, krajiny EÚ musia vysvetliť dôvody a, ak je to vhodné, môžu uplatniť určité výnimky.

HLAVNÉ POJMY

„Dobrý environmentálny stav“ sa vzťahuje na ekologicky rozmanité a dynamické oceány a moria, ktoré sú čisté, zdravé a produktívne. Cieľom je zabezpečiť, aby sa morské prostredie zachovalo pre súčasné a budúce generácie.

Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite Európskej komisie Naše oceány, moria a pobrežia.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2008/56/ES

15. júla 2008

15. júla 2010

Ú. v. EÚ L 164, 25.6.2008, s. 19 - 40

SÚVISIACE AKTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/89/EÚ z 23. júla 2014, ktorou sa ustanovuje rámec pre námorné priestorové plánovanie (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 135 - 145).

Správa Komisie Rade a Európskemu parlamentu: Prvá etapa vykonávania rámcovej smernice o morskej stratégii (2008/56/ES) - Posúdenie a usmernenia Európskej komisie [COM(2014) 97 final z 20. februára 2014].

Posledná aktualizácia 19.12.2014

Top