Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Prístup verejnosti k informáciám o životnom prostredí

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Prístup verejnosti k informáciám o životnom prostredí

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2003/4/ES o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

V plnej miere prispôsobuje vnútroštátne právne predpisy Aarhuskému dohovoru z roku 1998 o prístupe k informáciám.

 • Zaručuje prístup verejnosti k informáciám o životnom prostredí*, ktoré majú verejné orgány* alebo ktoré sú pre ne uchovávané, na žiadosť alebo prostredníctvom aktívneho šírenia.
 • Vymedzujú sa v nej základné pojmy, podmienky a praktické opatrenia v prípadoch, v ktorých sa môže poskytnúť prístup na základe žiadosti.

HLAVNÉ BODY

Prístup na základe žiadosti

 • Verejné orgány musia žiadateľovi poskytnúť prístup k akýmkoľvek informáciám o životnom prostredí bez toho, aby táto osoba musela uviesť dôvod.
 • Informácie by sa mali poskytnúť najneskôr do jedného mesiaca po doručení žiadosti. Túto lehotu možno predĺžiť na dva mesiace v prípade obšírnych alebo zložitých žiadostí.
 • Verejné orgány musia vynaložiť všetko primerané úsilie, aby sa ubezpečili, že informácie, ktoré majú, sú ľahko reprodukovateľné a elektronicky dostupné.
 • Informácie by sa mali doručiť vo forme, ktorú uvádza žiadateľ, pokiaľ už nie sú verejne dostupné v inom formáte.
 • Krajiny EÚ musia zabezpečiť, aby úradníci pomáhali verejnosti, ktorá hľadá prístup k informáciám, a musia viesť zoznam dostupných verejných orgánov.
 • Praktické opatrenia pri riešení žiadostí:
  • vymenovanie informačných úradníkov;
  • zariadenia na preštudovanie informácií; a
  • registre alebo zoznamy informácií, ktoré orgány majú, a podrobnosti o informačných strediskách.
 • Žiadosti možno zamietnuť, ak:
  • sú zjavne nerozumné;
  • sú príliš všeobecné;
  • týkajú sa nedokončených materiálov; alebo
  • týkajú sa internej korešpondencie.
 • Takisto môžu byť zamietnuté, úplne alebo čiastočne, ak by ich zverejnenie mohlo nepriaznivo ovplyvniť niektorú z položiek na vyčerpávajúcom zozname predpokladaných dôvodov, napr.:
  • medzinárodné vzťahy;
  • prebiehajúce súdne procesy;
  • práva duševného vlastníctva; alebo
  • dôvernosť obchodných alebo priemyselných informácií.
 • Prístup k verejným registrom alebo zoznamom by mal byť bezplatný. Verejné orgány môžu účtovať poplatky za sprístupnenie informácií o životnom prostredí, ale ich výška by mala byť primeraná.
 • Žiadateľom, ktorí sa domnievajú, že ich žiadosť bola ignorovaná alebo neoprávnene zamietnutá, môže byť poskytnutý prístup k opravným prostriedkom pred súdom alebo iným nezávislým orgánom.

Aktívne šírenie

 • Informácie o životnom prostredí, ktoré sú dostupné elektronicky, musia obsahovať najmenej:
  • texty medzinárodných zmlúv, dohovorov alebo dohôd, politík, plánov a programov;
  • správy o pokroku vykonaní položiek uvedených vyššie v texte;
  • správy o stave životného prostredia;
  • údaje získané pri monitorovaní činností, ktoré by mohli ovplyvniť životné prostredie;
  • povolenia, ktoré by mohli mať významný vplyv na životné prostredie;
  • štúdie vplyvov a posudky rizík.
 • V prípade položiek, ktoré tu nie sú vymenované, sa aktívne šírenie môže vykonávať postupne so zohľadnením požadovaných ľudských, finančných a technických zdrojov.
 • Krajiny EÚ musia zabezpečiť, aby každá nimi alebo v ich mene vypracovaná informácia bola aktuálna, presná a porovnateľná.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Smernica nadobudla účinnosť 14. februára 2003. Krajiny EÚ ju mali zapracovať do vnútroštátneho práva do 14. februára 2005.

HLAVNÉ POJMY

*Informácie o životnom prostredí – akékoľvek informácie v písomnej, vizuálnej, zvukovej, elektronickej alebo ľubovoľnej inej forme o otázkach vymedzených v článku 2 ods. 1 smernice 2003/4/ES.

*Verejný orgán – predovšetkým vláda alebo iná vnútroštátna, regionálna alebo miestna administratíva vrátane verejných poradných orgánov a jednotlivcov, na ktorých sa vzťahuje tento právny predpis. Vlády EÚ môžu rozhodnúť, že táto definícia nezahŕňa orgány, keď konajú s právomocou súdu alebo zákonodarcu.

KONTEXT

Aarhuský dohovor

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí, ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/313/EHS (Ú. v. EÚ L 41, 14.2.2003, s. 26 – 32)

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43 – 48)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 zo 6. septembra 2006 o uplatňovaní ustanovení Aarhuského dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia na inštitúcie a orgány Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 264, 25.9.2006, s. 13 – 19)

Posledná aktualizácia 03.02.2016

Top