Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Štatistika o nakladaní s odpadmi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Štatistika o nakladaní s odpadmi

Európska únia vytvorila rámec na vytváranie štatistiky o vzniku, zhodnocovaní a zneškodňovaní odpadov.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 z 25. novembra 2002 o štatistike o odpadoch.

SÚHRN

Európska únia vytvorila rámec na vytváranie štatistiky o vzniku, zhodnocovaní a zneškodňovaní odpadov.

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Tento právny predpis umožňuje zhromažďovanie pravidelných a porovnateľných údajov v krajinách EÚ a ich odosielanie úradu Eurostat. Zozbierané štatistiky umožňujú monitorovať a hodnotiť vykonávanie politiky EÚ v oblasti odpadov.

HLAVNÉ BODY

Rozsah pôsobnosti

Právny predpis sa vzťahuje na tvorbu štatistiky krajinami EÚ a Komisiou v ich príslušných oblastiach právomocí:

  • vznik odpadov (príloha I k nariadeniu);
  • zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov (príloha II k nariadeniu).

Nomenklatúra

Krajiny EÚ a Komisia sú pri tvorbe štatistiky povinné používať nomenklatúry (kategórie) vymedzené v prílohách I až III. Tieto nomenklatúry sa vzťahujú na kategórie odpadov (napr. použité rozpúšťadlá, minerálne a kovové odpady), hospodárske činnosti (od ťažby surovín po výrobu potravín alebo textílií) a na činnosti odpadového hospodárstva (napr. verejná kanalizácia, spracovanie priemyselných odpadových vôd či zhodnocovanie odpadov).

Zber údajov

Údaje použité pri tvorbe štatistiky sa majú zbierať prostredníctvom prieskumov, postupov štatistických odhadov alebo čerpania z administratívnych alebo iných zdrojov. Z prieskumov sú vylúčené podniky, ktoré majú menej ako 10 zamestnancov, pokiaľ nevytvárajú veľké množstvá odpadov.

Zasielanie výsledkov Eurostatu

Krajiny EÚ musia posielať štatistické výsledky (vrátane dôverných údajov) úradu Eurostat do 18 mesiacov od skončenia referenčných období vymedzených v prílohe I a II. Robí sa tak každé dva roky.

Komisia môže prijať opatrenia potrebné na uplatnenie alebo pozmenenie nariadenia. Tieto opatrenia sa týkajú:

  • vhodného formátu zasielania výsledkov krajinami EÚ;
  • prispôsobenia zberu, spracovania a oznamovania štatistických údajov ekonomickému a technickému rozvoju;
  • úpravy špecifikácií uvedených v prílohách I, II a III;
  • formulácie hodnotiacich kritérií náležitej kvality;
  • vykonávania výsledkov pilotných štúdií.

Komisia každé tri roky podáva správu Európskemu parlamentu a Rade o štatistikách, ktoré boli vypracované podľa tohto nariadenia, o ich kvalite a zaťažení podnikov.

ODKEDY SA TOTO NARIADENIE UPLATŇUJE?

Od 29. decembra 2002.

Ďalšie informácie:

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 2150/2002

29. decembra 2002

-

Ú. v. ES L 332, 9.12.2002, s. 1 - 36

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 574/2004

16. apríla 2004

-

Ú. v. EÚ L 90, 27.3.2004, s. 15 - 47

Nariadenie (ES) č. 783/2005

14. júna 2005

-

Ú. v. EÚ L 131, 25.5.2005, s. 38 - 41

Nariadenie (ES) č. 221/2009

20. apríla 2009

-

Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 157 - 159

Nariadenie (EÚ) č. 849/2010

18. októbra 2010

-

Ú. v. EÚ L 253, 28.9.2010, s. 2 - 41

Následné zmeny a opravy nariadenia (ES) č. 2150/2002 boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu .

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Komisie (ES) č. 1445/2005 z 5. septembra 2005, ktorým sa určujú vhodné kritériá hodnotenia kvality a obsah správ o kvalite štatistiky odpadov na účely nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 (Ú. v. EÚ L 229, 6.9.2005, s. 6 - 12).

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 782/2005 z 24. mája 2005, ktorým sa ustanovuje formát pre odosielanie výsledkov štatistík o odpadoch (Ú. v. EÚ L 131, 25.5.2005, s. 26 - 37).

Posledná aktualizácia 20.05.2015

Top